Kursa kods PārZ4059

Kredītpunkti 4

Kvalitātes vadība

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi2002, Viesnīcu dienesti

PārZ2006, Mikrobioloģija un higiēna II

PārZ3049, Produkti, to pārstrāde

PārZ3075, Ražošanas organizācija un vadība

VadZ3058, Uzņēmējdarbības pamati

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar pārtikas sensoro novērtēšanu, sensoro fizioloģiju, sensorām metodēm un testiem, to pielietošanu pārtikas kvalitātes kontrolē, paraugu sagatavošanu, vērtēšanu, rezultātu analizēšanu. Studiju kursa ietvaros studenti apgūst pamatjautājumus par kvalitātes vadības sistēmām un šo sistēmu elementiem, pārtikas drošības sistēmu, kvalitātes sistēmu auditēšanu, kvalitātes izmaksām, kvalitātes atbilstības novērtēšanu, TQM principu pielietojumu viesmīlības nozares uzņēmumā ieviešot EFQM modeli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par kvalitātes vadīšanas principiem un sensorās novērtēšanas fizioloģijas pamatiem – 1. un 2. kontroldarbi.
Pārzina pārtikas kvalitātes sistēmu ieviešanas metodes un sensorās novērtēšanas metodes – 3. un 4. kontroldarbi.
Pārzina kvalitātes vadīšanas sistēmas un to efektivitātes novērtēšanas procedūras un sensorās novērtēšanas būtību un ieviešanas iespējas – 5. un 6. kontroldarbi.
Prot formulēt problēmas un rast risinājumus, tos izskaidot un argumentēt, diskutēt par kvalitātes kontroles un pārvaldības sistēmām viesmīlības uzņēmumā – praktiskie darbi.
Saprot sensorās novērtēšanas testu nozīmi kvalitātes vadībā uzņēmumā un prot parādīt zinātnisku pieeju un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas iespējamos risinājumus – laboratorijas darbi.
Kompetence spēt izmantot sensorās novērtēšanas metodes un iegūtās teorētiskas zināšanas un praktiskās prasmes zinātniskajā darbā, pārtikas kvalitātes vērtēšanā un efektīvas kvalitātes vadības stratēģijas realizēšanā uzņēmumā – 1. un 2. mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kvalitātes kontroles sastāvdaļa - pārtikas sensorā novērtēšana.
2. Sensorās fizioloģijas pamati.
3. Sensorās novērtēšanas metodes.
4. Sensorās novērtēšanas organizēšana.
5. Pakalpojuma kā produkta kvalitāti ietekmējošie faktori. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.
6. Paškontroles sistēma.
7. Kvalitātes pārvaldības sistēma viesmīlības nozares uzņēmumos.
8. Kvalitātes aplis pakalpojuma sniegšanas sfērā.
9. Pakalpojuma izstrāde atbilstoši kvalitātes vadības principiem.
10. Kvalitātes sistēmas dokumentācija viesmīlības uzņēmumam.
11. Kvalitātes sistēmas audits.
12. Kvalitātes izmaksu aprēķini viesmīlības nozares uzņēmumā.
13. Kvalitātes uzlabošanas instrumenti. Kvalitātes pilnveidošanas sistēma viesmīlībā.
14. Visaptverošās kvalitātes vadības principi.
15. EFQM modelis viesmīlībā.
16. Kvalitātes vadību reglamentējošā likumdošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa eksāmena vērtējums sastāv no:
rakstiska eksāmena, kuru veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu un problēmsituācijas uzdevums par studiju kursa praktiskajos darbos kādu no apgūtajām tēmām (25%);
izstrādātiem un ieskaitītiem 7 praktiskiem darbiem un 10 laboratorijas darbiem (25%);
ieskaitītiem 6 kontroldarbiem (25%);
izstrādātiem, prezentētiem un ieskaitītiem 2 mājas darbiem (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Kvalitātes pārvaldības sistēmas nepieciešamās dokumentācijas izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā). Studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.
2.mājas darbs. Sensoro metožu praktiskas izmantošanas iespējas dažādos viesmīlības un ēdināšanas uzņēmējdarbības posmos (iesniedz elektroniskā veidā). Studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu, praktisko, laboratorijas un mājas darbu akumulatīvā vērtējuma ar atzīmi.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu un eksāmena praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darba vai eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7 (labi), eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, praktisko, laboratorijas un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

Strautniece E. (2004) Pārtikas produktu sensorā novērtēšana. Jelgava, LLU PTF, 89 lpp.
Meilgard M.,Civille G.V.,Carr B.T. (2007) Sensory Evaluation Techniques. Boca Raton, Florida, CRC Press, Inc., 464 p.
Kalējs O. (2005) Kvalitātes vadības sistēma un tās izveidošana pakalpojumu jomā / Oskars Kalējs. Rīga, LatConsul, 121 lpp.
Carol A. Wallace, William H. Sperber, Sara E. Mortimore (2011) Food safety for the 21st century: managing HACCP and food safety throughout the global supply chain. Chichester, Wiley-Blackwell, 328 p.

Papildliteratūra

Knowles T. (2002) Food safety in the hospitality industry. Oxford, Butterworth/Heinemann, 339 p.
Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Pamatprincipi un terminu vārdnīca: LVS EN ISO 9000:2015. Rīga, Latvijas Standarts, 2015, 51 lpp.
ISO standarti sensorajā novērtēšanā.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 4. studiju kurss.