Kursa kods PārZ4059

Kredītpunkti 6

Kvalitātes vadība

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi3066, Pārtikas produktu ražošana

PārZ3098, Ēdināšanas uzņēmuma tehnoloģiskais projekts

PārZ3100, Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos

PārZ3102, Ražošanas vadība

VadZ3062, Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti apgūst pamatjautājumus par kvalitātes vadības sistēmām un šo sistēmu elementiem, pārtikas drošības sistēmu, kvalitātes sistēmas dokumentāciju, kvalitātes sistēmu auditēšanu, kvalitātes izmaksām, kvalitātes atbilstības novērtēšanu, LEAN sistēmu, kvalitātes uzlabošanas metodēm, TQM principu pielietojumu viesmīlības nozares uzņēmumā ieviešot EFQM modeli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par kvalitātes vadīšanas principiem – 1.kontroldarbs.
Pārzina pārtikas kvalitātes sistēmu ieviešanas metodes– 2.kontroldarbs.
Pārzina kvalitātes uzlabošanas metodes un to pielietošanu efektīvai procesu un resursu pārvaldībai – 3.kontroldarbs.
Pārzina kvalitātes vadīšanas sistēmas un to efektivitātes novērtēšanas procedūras – 4.kontroldarbs.
Prot formulēt problēmas un rast risinājumus, tos izskaidot un argumentēt, diskutēt par kvalitātes kontroles un pārvaldības sistēmām viesmīlības uzņēmumā – praktiskie darbi.
Saprot kvalitātes novērtēšanas metožu nozīmi kvalitātes vadībā uzņēmumā un prot parādīt zinātnisku pieeju un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas iespējamos risinājumus – laboratorijas darbi.
Kompetence spēt izmantot kvalitātes novērtēšanas metodes un iegūtās teorētiskas zināšanas un praktiskās prasmes zinātniskajā darbā, pārtikas kvalitātes vērtēšanā un efektīvas kvalitātes vadības stratēģijas realizēšanā uzņēmumā – patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kvalitātes vadīšanas būtība, principi. 2h (Lekcijas)
2. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. 2h (Lekcijas, Prakt.d.)
3. Kvalitātes kontroles sistēmas. 6h (Lekcijas, Lab.d.)
4. Paškontroles sistēma. 8h (Lekcijas, Prakt.d.)
5. Kvalitātes novērtēšanas metodes. 8h (Lekcijas, Lab.d.)
6. Kvalitātes pārvaldības sistēma viesmīlības uzņēmumos. 3h (Lekcijas)
7. Kvalitātes aplis pakalpojuma sniegšanas sfērā. 4h (Lekcijas, Prakt.d.)
8. Pakalpojuma izstrāde atbilstoši kvalitātes vadības principiem. 4h (Lekcijas, Prakt.d.)
9. Kvalitātes sistēmas dokumentācija viesmīlības uzņēmumam. 2h (Lekcijas)
10. Kvalitātes sistēmas audits. 4h (Lekcijas, Prakt.d.)
11. Kvalitātes izmaksu aprēķini viesmīlības uzņēmumā. 4h (Lekcijas, Prakt.d.)
12. Kvalitātes uzlabošanas instrumenti. Kvalitātes pilnveidošanas sistēma viesmīlībā. 4h (Lekcijas, Prakt.d.)
13. LEAN sistēma viesmīlības uzņēmumā. 6h (Lekcijas, Prakt.d.)
14. Visaptverošās kvalitātes vadības principi un metodes. 2h (Lekcijas)
15. EFQM modelis viesmīlībā. 3h (Lekcijas, Prakt.d.)
16. Kvalitātes vadību reglamentējošā likumdošana. 2h (Lekcijas)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa eksāmena vērtējums sastāv no:
rakstiska eksāmena, kuru veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu un problēmsituācijas uzdevums par studiju kursa praktiskajos darbos kādu no apgūtajām tēmām (25%);
izstrādātiem un ieskaitītiem 9 praktiskiem darbiem un 2 laboratorijas darbiem (25%);
ieskaitītiem 4 kontroldarbiem (25%);
izstrādātiem, prezentētiem un ieskaitītiem 2 patstāvīgajiem darbiem (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.patstāvīgais darbs. Kvalitātes pārvaldības sistēmas nepieciešamās dokumentācijas izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā). Studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.
2.patstāvīgais darbs. Kvalitātes novērtēšanas metožu praktiskas izmantošanas iespējas dažādos viesmīlības un ēdināšanas uzņēmējdarbības posmos (iesniedz elektroniskā veidā). Studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu, praktisko, laboratorijas un patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma ar atzīmi.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Patstāvīgo darbu un eksāmena praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darba vai eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7 (labi), eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, praktisko, laboratorijas un patstāvīgo darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

Microbiological Risk Assessment: guidance for food: guidance / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; World Health Organization, 2021.
Vērdiņa, Gita, Iekšējā kontrole: iekšējais audits: mācību līdzeklis. Rīga: Gita Vērdiņa, 2013. 74 lpp. ISBN 9789984499024
Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Pamatprincipi un terminu vārdnīca: LVS EN ISO 9000:2015. Rīga, Latvijas Standarts, 2015, 51 lpp.

Papildliteratūra

Home-grown school feeding resource framework: technical document / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Food Programme. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations : World Food Programme, 2018. 1 tiešsaistes resurss (170 p.).
Reynolds, Dennis Foodservice management fundamentals / Dennis Reynolds, PhD, and Kathleen Wachter Mcclusky, MS, RD, FADA. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. 418 p. ISBN 9780470409060.
Kvalitātes vadības sistēmas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai: monogrāfija / Zane Driņķe ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.oec. Andra Zvirbule, PhD Maria Kovačova. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2019. 272 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

https://www.lvs.lv/
https://eur-lex.europa.eu/
Journal of qality management

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības” - pilna laika klātienes 7.semestrī un nepilna laika neklātienes studentiem 8. semestrī.