Kursa kods PārZ3087

Kredītpunkti 12

Augļu un dārzeņu pārstrādes tehnoloģijas

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits34

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits90

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

author

Solvita Kampuse

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija

PārZ1015, Kvalitātes sistēmas

PārZ3088, Pārtikas ražošanas iekārtas

PārZ4014, Pārtikas sensorā novērtēšana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par augļu dārzeņu pārstrādes tehnoloģiskajiem procesiem, izmantotajām iekārtām un iepakošanas iespējām, kvalitātes prasībām un drošības nodrošināšanu.
Studenti iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu ķīmisko sastāvu un fizikālajām īpašībām. Apgūst augļu, ogu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus. Iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Apgūst augļu un dārzeņu pārstrādes produktu sensorās vērtēšanas principus. Iepazīstas ar šajā nozarē izmantojamām speciālām iekārtām, produktu iepakošanas risinājumiem, kā arī produktu risku un drošības izvērtējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studentiem būs:
1. zināšanas par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas principiem un pārstrādes laikā notiekošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem; izpratni par kvalitātes pārvaldībā nepieciešamajiem jēdzieniem un to likumsakarībām jaunu produktu izstrādē. Kontroldarbi.
2. Prasmes spēt izvērtēt augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu kvalitātes parametrus (fizikālos, ķīmiskos, u.c.), vadīt un kontrolēt dažādu augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģiskajos procesos; patstāvīgi organizēt jaunu produktu izstrādes procesu. Spēj formulēt un analītiski aprakstīt problēmas un risinājumus, kā arī skaidrot un argumentēti diskutēt ar nozares speciālistiem. Semināri, laboratorijas darbi.
3. Kompetence analizēt un skaidrot dažādu augļu un dārzeņu produktu ražošanā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus. Patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augļu, dārzeņu klasifikācija. Augļu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs un fizikālās īpašības. Sēnes, uzbūve un iedalījums, ķīmiskais sastāvs. (Lekcijas, Lab.d. Tehnoloģija-T) – 5h
2. Kartupeļu bumbuļu uzbūve un ķīmiskais sastāvs. (Lekcijas, Lab.d. T) – 3h
3. Garšaugu un savvaļas augļu un ogu ķīmiskais sastāvs. (Lekcijas) – 5h
4. Rieksti, to ķīmiskais sastāvs un kvalitātes rādītāji. Citrusaugļi, to ķīmiskais sastāvs. (Lekcijas) – 1h 1. kontroldarbs.
5. Augļu, ogu un dārzeņu konservēšanas metodes. Svaigi, minimāli apstrādāti augļi, dārzeņi. Iepakošanas iekārtas un speciālie iepakošanas materiāli. (Lekcijas, Lab.d. T, iekārtas-I, Sensorika-S, mikrobioloģija-M) – 17h
6. Skābēti dārzeņi, to mikrobioloģiskie kvalitātes aspekti. (Lekcijas, Lab.d. T, I, S, M) – 13h
7. Dabīgie dārzeņu konservi. Dārzeņu salāti. Konservu sterilitātes pārbaudes. (Lekcijas) – 2h
8. Tomātu pārstrādes produkti. Marinēti dārzeņi. Speciālās tehnoloģiskās iekārtas. (Lekcijas, Lab.d. T, I, S) – 12h
9. Kartupeļu pārstrādes produkti. Tehnoloģiskās iekārtas un iepakojums. Čipsu sensorās vērtēšanas principi. (Lekcijas, Lab.d. T, I, S) – 12h 2. kontroldarbs.
10. Augļu, ogu un dārzeņu kaltēšana. Augu, ogu pārstrādes produktu iedalījums. (Lekcijas, Lab.d. T, I, S) – 10h
11. Augļu, ogu kompoti. (Lekcijas, Lab.d. T, I, S, M) – 12h
12. Augļu, ogu džemi, ievārījumi un biezeņi. Augļu, ogu marmelāde. Sensorās novērtēšanas principi. (Lekcijas, Lab.d. T, I, S) – 10h
13. Augļu, ogu, dārzeņu sulas, to iedalījums. Sulu ražošanas tehnoloģijas. Speciālās iekārtas. (Lekcijas, Lab.d. T, I) – 8h
14. Augļu, ogu, dārzeņu saldēšana: saldēšanas būtība, izmaiņas saldēšanas laikā. Saldēšanas iekārtas, iepakojums. (Lekcijas, Lab.d. T, I) – 7h
15. Eļļas, to iedalījums, ieguves tehnoloģijas. (Lekcijas, Lab.d. T, I) – 5h
16. Augļu, dārzeņu produktu drošības un risku izvērtējums (HACCP), produktu viltojumi. (Lekcijas, Prakt.d., Seminārs - Kvalitātē) – 6h 3. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens.
Kursa ietvaros jānokārto 3 kontroldarbi. Visiem kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem ar atzīmi.
Jābūt nostrādātiem 13 laboratorijas darbiem.
Dalība seminārā un diskusijās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nepieciešamās informācijas apkopšana, lai pilnvērtīgi piedalītos semināros.
Patstāvīgais darbs – praktiski izstrādāt kvalitātes vadības un kontroles sistēmu kādam no augļu, dārzeņu produktu ražošanas procesiem.
Laboratorijas darbos iegūto rezultātu analīzes un pamatojuma gatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas un praktiskie darbi un sekmīgi jāuzraksta paredzētie kontroldarbi par lekciju tēmām (vidējai atzīmei par kontroldarbiem jābūt vismaz 6), kas atļauj studentam saņemt akumulējošo eksāmenu šajā priekšmetā.

Obligātā literatūra

Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija, red.: E.Straumīte, LLU: Jelgava. 280 lpp.
Processing fruits: Science and technology. 2nd ed. Edit by D.M. Barrett, L.P.Somogyi, H. Ramaswamy. Boca Raton: CRC Press, Inc., 2005. 841 p. Pieejams LLU tīklā: https://www.taylorfrancis.com/books/9781420040074
Processing Vegetables: science and technologies. Ed. by D.S. Smith, J.N. Cash et al. Lancaster; Barsel: Technomic Publishing Company, Inc., 1997 -X. 434 p.

Papildliteratūra

Bioactive compounds in foods. Eedited by J.Gilbert, H.Z.Şenyuva. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 409 lpp.
Improving the health-promoting properties of fruit and vegetable products. Ed. by F.A. Tomas-Barberan and M.I. Gil. Woodhead Publishing Limited, 2008. 560 p.

Ciproviča I., Kunkulberga D., Grāmatiņa I., Kampuse S., Kārkliņa D. (2021) Digitālais mācību līdzeklis: Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas. Valsts izglītības satura centrs, pieejams: www.visc.gov.lv.

Periodika un citi informācijas avoti

Food Technology. Published by Institute of Food Technologists. ISSN: 0015-6639. Pieejams arī : http://www.ift.org/food-technology.aspx
Food Quality and Preference Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
Food Science and Technology Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127. Pilni teksti Science Direct datubāzē.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".