Kursa kods PārZ3082

Kredītpunkti 9

Zivju pārstrādes tehnoloģija

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā243

Lekciju stundu skaits38

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits38

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits147

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

author doc.

Sanita Sazonova

Ph.D.

author doc.

Ilze Grāmatiņa

Dr. sc. ing.

author

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

Ķīmi2019, Fizikālā un koloidālā ķīmija

PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija

PārZ3088, Pārtikas ražošanas iekārtas

PārZ4014, Pārtikas sensorā novērtēšana

PārZ4060, Pārtikas piedevas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni par zivju un olu ķīmisko sastāvu, īpašībām, novērtēšanas kritērijiem. Apgūst zivju un olu produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobioloģiskos procesus. Iegūst zināšanas par dažādu zivju un olu produktu defektu rašanās cēloņiem un novēršanas iespējām. Iepazīstas ar zivju, olu produktu ražošanā izmantotajām speciālajām iekārtām un pārtikas drošības prasībām šo produktu ražošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas – spēj izskaidrot nozares svarīgākos jēdzienus un likumsakarības, pieņemt lēmumu par piemērotākiem ražošanas procesiem, iekārtām un rast risinājumu jaunu produktu izstrādē – 1., 2., 3., 4. kontroldarbs;
prasmes – veikt inovatīvu un pētniecisku darbību, formulējot un analītiski aprakstot zivju un olu pārstrādes nozares problēmu risinājumus; spēj tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem – 1., 2., 3., 4. semināri; 1., 2., 3., 4. praktiskās nodarbības un 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. laboratorijas darbi.

kompetence – spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, pieņemot lēmumus un risinot problēmas zivju un olu pārstrādes produktu ražošanas kvalitātes pārvaldībā un inovāciju izstrādē – kontroldarbi, semināri, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zivju iedalījums pēc skeleta uzbūves, ķermeņa formas, tauku satura. Latvijas zivju iedalījums ekoloģiskās grupās (Tehnoloģija – Lekcija 1 h).
2. Zivju resursu atražošana Latvijā. Zvejas produktu sensoro, fizikāli ķīmisko, mikrobioloģisko rādītāju izvērtējums. (Tehnoloģija – Lekcijas 2 h; Kvalitāte – Lekcija 1 h). (Tehnoloģija – 1. Laboratorijas darbs 8 h – Zivju svaiguma novērtējums, pielietojot sensorās, fizikāl-ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīžu metodes).
3. Zivju uzbūve, ķermeņa daļu masas attiecība. Zivju ķīmiskais sastāvs, uzturvērtība. Fizikāli ķīmiskās analīžu metodes (Tehnoloģija – Lekcija 2 h).
4. Bioķīmiskās un mikrobioloģiskās norises zivju gaļā (Tehnoloģija – Lekcija 2 h). Izejvielas kontaminācija, drošības un risku izvērtējums. (Mikrobioloģija – Lekcija 1 h; Laboratorijas darbs 1 h – Atvēsinātu zivju mikrobioloģiskā testēšana). 1. kontroldarbs.
5. Zivju griešanas veidi (Tehnoloģija – Lekcijas 1 h). Galveno tehnoloģisko iekārtu raksturojums (Iekārtas – Lekcijas 1 h).
6. Zvejas produktu konservēšanas metodes. Atvēsināšana un uzglabāšana (Tehnoloģija – Lekcija 2 h). Drošības un risku izvērtējums (Kvalitāte – Lekcija 1 h; Praktiskās nodarbības 2 h – Zivju apdraudējuma izvērtējums).
7. Zvejas produktu saldēšana, saldēšanas paņēmieni (Tehnoloģija – Lekcijas 2 h). Optimālākā iepakojuma veida un materiālu izvēle (Iepakojums – Lekcijas 1 h). Sensoro, fizikāli ķīmisko kvalitātes rādītāju izvērtējums (Sensorā novērtēšana – Lekcija 1 h; Seminārs 3 h – Atvēsinātu, saldētu zivju sensorais novērtējums).
8. Zvejas produktu sālīšana un marinēšana, sālīšanas veidi (Tehnoloģija – Lekcijas 2 h). Iekārtu raksturojums (Iekārtas – Praktiskie darbi 2 h – Zivju apstrādes mehāniskās iekārtas). (Mikrobioloģija – Laboratorijas darbs 2 h – Zivju pusfabrikātu mikrobioloģiskā novērtēšana). 2. kontroldarbs.
9. Kūpināšanas, kaltēšanas un vītināšanas procesu raksturojums, paņēmieni. Karsti un auksti kūpinātu zivju produkti (Tehnoloģija – Lekcijas 2 h; 2. Laboratorijas darbs 8 h – Kūpinātu zivju gatavošana un kvalitātes izvērtējums pielietojot sensoras, fizikāl-ķīmiskas, mikrobioloģiskas analīžu metodes).
10. Kūpinātu zivju produktu sensorie un mikrobioloģiskie kvalitātes rādītāji. Galveno tehnoloģisko iekārtu raksturojums (Iekārtas – Lekcijas 1 h). Iepakojuma veidi (Iepakojums – Seminārs 3 h – Optimālie iepakojuma risinājumi).
11. Produktu drošības un risku izvērtējums (Kvalitāte – Lekcija 1 h). Atvēsinātu, saldētu, sālītu un kūpinātu zivju defekti, to novēršana (Tehnoloģija – Lekcijas 2 h).
12. Zivju konservu klasifikācija un ražošana. Preservi. Konservu defekti, to novēršanas iespējas (Tehnoloģija – Lekcijas 2 h; 3. Laboratorijas darbs 8 h – Dažādu zivju konservu un preservu sensoro, fizikāl-ķīmisko, mikrobioloģisko kvalitātes rādītāju noteikšana un analīze).
13. Zivju pusfabrikātu izgatavošana, kvalitātes rādītāji. Zivju ikri, to iegūšana (Tehnoloģija – Lekcijas 2 h). Iepakojuma materiāli (Iepakojums – Lekcija 1 h). Iekārtu raksturojums (Iekārtas – Lekcijas 1 h; Praktiskie darbi 2 h – Zivju apstrādes termiskās iekārtas). 3. kontroldarbs.
14. Produktu drošības, risku izvērtējums. Sensorie, fizikāl-ķīmiskie kvalitātes rādītāji (Sensorā novērtēšana – Lekcija 1 h; Seminārs 3 h – zivju pārstrādes produktu sensorais novērtējums). Kontaminācija, tās novēršana (Mikrobioloģija – Lekcija 1 h; Laboratorijas darbs 2 h – Zivju pārstrādes produktu mikrobioloģiskā testēšana).
15. Olu uzbūve, ķīmiskais sastāvs, kvalitāte. Olu produktu ražošana (Tehnoloģija – Lekcijas 2 h). Mikrobioloģiskie kvalitātes rādītāji (Mikrobioloģija – Laboratorijas darbs 1 h – Olu produktu mikrobioloģiskā testēšana). (Tehnoloģija – 4. Laboratorijas darbs 8 h – Olu kvalitātes izvērtēšana pielietojot sensorās, fizikāl-ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīžu metodes).

16. Galveno iekārtu raksturojums (Iekārtas – Lekcija 1 h). Iepakojuma veidi un izvēle (Iepakojums – Seminārs 3 h – Iepakojums, kā zivju un olu produktu pievienotā vērtība). Produktu drošības un risku izvērtējums (Kvalitāte – Lekcija 1 h; Praktiskās nodarbības 2 h – Zivju un olu produktu apdraudējuma izvērtējums). 4. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiskais eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
• jānostrādā un jāaizstāv paredzētie 8 laboratorijas un 4 praktiskie darbi, jāņem aktīva dalība 4 semināros (50%).

• sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi par lekcijās izskatītajām tēmām (50%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi ir studentu individuālais darbs, kuru mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas par zivju, olu, to produktu ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un nepieciešamajām iekārtām, dažādiem iepakojuma materiāliem, ar to kvalitāti un drošību saistītiem jautājumiem, gatavojoties 4 kontroldarbiem, 4 semināriem, 4 praktiskajām nodarbībām un 8 laboratorijas darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no:
• 4 kontroldarbu vērtējuma (50%),
• 8 laboratorijas darbu, 4 praktisko nodarbību un 4 semināru dalības (50%).
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu (jautājumi gan testa, gan īso atbilžu variantu veidā) var iegūt, ja vismaz 50 % jautājumu atbildēti pareizi.
Izstrādātos laboratorijas darbus students aizstāv, skaidrojot iegūtos rezultātus, un argumentē tos, diskutējot par tēmu.
Par sekmīgi uzrakstītu kontroldarbu students saņem vērtējumu no 4-10 ballēm. Kontroldarbos iegūtās nesekmīgās atzīmes jāpārraksta, tās summējas kopā,
aprēķinot vidējo aritmētisko par kontroldarbu.
Akumulējošo eksāmenu students var iegūt, ja kontroldarbos iegūtos vērtējums summējot kopā un aprēķinot vidējo aritmētisko atzīmi, tā nav zemāka par 6 ballēm.
Studiju kursu noslēdzot – eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Fernandes, R. Fish and seafood. Microbiology handbook. UK: RSC Publishing. 2009. – 258 p.
2. Vida, A., Kotai, T. 365 zivis. – Rīga: Astladia. 2012. – 200 lpp.

3. Ершова, А.М. Технология рыбы и рыбных продуктов. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательство «ГИОРД». 2006. – 939 ст.

Papildliteratūra

1. Kampuse, S., Grāmatiņa, I., Kunkulberga, D., Ciproviča, I. Ceļvedis mājražošanā. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs. 2015. -
78 lpp.
2. Peice, B., Peicis, L. Vistkopība. Zemnieka rokasgrāmata. R.: Zvaigzne ABC. 2011, 96 lpp.
3. Долганова, Н.В., Мижуева, С.А., Газиева, С.О. Упаковка, хранение и транспортировка рыбы и рыбных продуктов. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательство «ГИОРД». 2011. – 268 ст.
4. Сарафанова, Л.А. Применение пищевых дабавок в переработке мяса и рыбы. Санкт-Петербург: Издательство «Профессия». 2007. – 255 ст.

5. Luter, J.B., Jacobsen, C., Bakaert, K., Sæbø, A., Oehlehschlager. J. Seafood research from fish to dish. Quality, safety and processing of wild and farmed fish. Netherlands: Wageningen Academic Publishers. 2006. – 567 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. – Rīga: Zivju fonds.
2. Васюкова, А.Т. Переработка рыбы и морепродуктов. Учебное пособие. – Мoсква: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2012. –102 ст.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”.