Kursa kods PārZ3065

Kredītpunkti 4.50

Lauksaimniecības produktu pārstrāde

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Laboratorijas darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Daina Kārkliņa

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

author doc.

Ilze Grāmatiņa

Dr. sc. ing.

Aizstātie kursi

LauZ4162 [GLAU4162] Lopkopības produktu ražošana un pārstrāde IV

CinžB003 [GPRZB003] Lauksaimniecības produktu pārstrāde

Kursa anotācija

Studiju kursa „Lauksaimniecības produktu pārstrāde” ietvaros studenti apgūst zināšanas par augkopības (graudi, augļi/dārzeņi, kartupeļi) un lopkopības (piens, gaļa) produktu, iegūšanas, ražošanas un pārstrādes īpatnībām un nosacījumiem, kā arī par iegūto produktu kvalitāti un nozīmi uzturā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina svarīgāko pārtikas produktu ieguves tehnoloģijas pamatus, izejvielu un gatavo produktu kvalitātes prasības – 1., 2., 3. kontroldarbs.
2. Spēj analizēt izejvielas (piens, gaļa, augļi/dārzeņi un graudi) un dažādu pārtikas produktu kvalitātes rādītājus – 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. laboratorijas darbs.
3. Spēj vērtēt dažādu ražošanas tehnoloģiju, to nianses un nozīmi pārtikas produktu kvalitātē– 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. laboratorijas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Piens un piena produktu ķīmiskais sastāvs un kvalitāte, pārstrādes tehnoloģijas un iekārtas – 6 h lekcijas. Piena ķīmiskais sastāvs un kvalitāte, 1. laboratorijas darbs: – 5 h.
2. Sviesta un skābpiena produktu ķīmiskais sastāvs un kvalitāte, 2., 3. laboratorijas darbs: – 5 h
3. 1.kontroldarbs. Gaļa un gaļas produkti ķīmiskais sastāvs un kvalitāte, pārstrādes tehnoloģijas un iekārtas – 6 h lekcijas.
4. Gaļas un gaļas produktu kvalitātes analīze, 4., 5., 6. laboratorijas darbs: – 10 h.
5. 2. kontroldarbs. Graudu ķīmiskais sastāvs un kvalitāte, pārstrādes tehnoloģijas un iekārtas – 3 h lekcijas.
6. Augļu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs un kvalitāte, pārstrādes tehnoloģijas un iekārtas – 3 h lekcijas.
7. Dažādu kviešu maizes un dārzeņu konservu gatavošana un analīze, 7., 8., 9. laboratorijas darbs: 10h
8. 3. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Apmeklēti, izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi.
• Sekmīgi uzrakstīti teorētiskie kontroldarbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs:
• no studiju kursa kontroldarbu vidējā aritmētiskā vērtējuma;
• laboratorijas darbu apmeklējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu (jautājumi gan testa, gan īso atbilžu variantu veidā) var iegūt, ja vismaz 50 % jautājumu atbildēti pareizi.
Izstrādātos laboratorijas darbus students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no trīs kursa daļām, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Kārkliņa, Daina, Pārtikas produktu tehnoloģija: starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne": mācību materiāls / Daina Kārkliņa, Inga Ciproviča. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, c2008. 93 lpp.
2. Milk and dairy products in human nutrition / technical editors Ellen Muehlhoff, Anthony Bennett, Deirdre McMahon; Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. xxvi, 376 lpp.
3. V.Kangare. Dārzeņu, augļu un sēņu konservēšana. - R.: Avots, 1982. - 269 lpp.
4. D. Kunkulberga, V.Segliņš. Maizes ražošanas tehnoloģija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. 292 lpp.
5. Piens un tā produkti. Rīga, Lauku avīze, 2016.
6. Heinz, G., Hautzinger, P. Meat processing technology. Bangkok: FAO. 2007. - 368 p.

Papildliteratūra

1. D.Arthey, P.R.Ashurst. Fruit processing. Cider, perry, fruit wines, and other alcoholic fruit beverages. Blackie academic &professional, 1997, Great Britan, pp. 97-133.
2. Feinet, G. Meat products handbook. England: Woodhead publishind limited. 2006. - 648 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Internet resources – key words: milk, milk products, meat products, bread, fruit and vegetables.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība”, kvalifikācija “Ciltslietu zootehniķis” un “Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs”