Kursa kods PārZ3047

Kredītpunkti 6

Mikrobioloģija

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2012, Organiskā ķīmija

PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par vispārīgo un pārtikas produktu mikrobioloģiju, apgūst mikroorganismu īpašības, izvērtējot to lietderīgumu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskā procesā. Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par dažādu pārtikas produktu mikrofloru un tās izmaiņām produktu uzglabāšanas laikā un mikrobiālās izcelsmes defektu rašanos pārtikas produktos. Iegūst zināšanas par mikroorganismu ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Teorētiskas un praktiskas zināšanas par mikroorganismu morfoloģiju, fizioloģiju, bioķīmiju, vielu maiņas procesiem un to ietekmējošiem ārējās vides faktoriem; mikroorganismu metabolītu izmantošanu pārtikas sistēmās, pārtikas produktu mikrobioloģisko drošību un nekaitīgumu – lekcijas, kontroldarbi un laboratorijas darbi.
Prasme veikt pārtikas produktu mikrobioloģiskās analīzes, kā arī analītiski izvērtēt iegūtos rezultātus – laboratorijas darbi.

Kompetence izvēlēties metodes un metodiku mikroorganismu noteikšanai materiālā kā arī ir kompetenti par pārtikas produktu mikrobioloģisko testēšanu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai – lekcijas, laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mikroorganismu sistemātika, morfoloģiskās īpašības, vielmaiņas procesi. 1. laboratorijas darbs – Mikroskopēšanas preparātu gatavošana. Mikroorganismu skaita noteikšana substrātā. (Lekcijas – 2h, laboratorijas darbi – 8h)
2. Mikroorganismu ģenētika. Mikroorganismu izplatība dabā: gaisa, ūdens un augsnes mikroflora. 2. laboratorijas darbs – Gaisa un ūdens mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 2h, laboratorijas darbi – 8h)
3. Ārējo faktoru ietekme uz mikroorganismu attīstību. Olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu pārvērtības pārtikas produktos mikroorganismu ietekmē. Patogēnā mikroflora, pārtikas toksikozes un infekcijas. 3. laboratorijas darbs – Personāla un iekārtu sanitāri-higiēniskā pārbaude. 1. kontroldarbs (Lekcijas – 3h, laboratorijas darbi – 5h)
4. Piena un to produktu mikrobiālās piesārņošanās avoti. Svaigpiena mikrofloras raksturojums. 4. laboratorijas darbs – Piena mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 2h, laboratorijas darbi – 5h)
5. Gaļas un gaļas produktu mikrobiālās piesārņošanās avoti. 5. laboratorijas darbs – Gaļas mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 5h)
6. Olu un olu produktu mikrofloras raksturojums. Svaigu zivju un zivju produktu mikroflora. 2. kontroldarbs. 6. laboratorijas darbs – Olu mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 2h, laboratorijas darbi – 6h)
7. Graudu un miltu izstrādājumu mikroflora. 7. laboratorijas darbs – Sauso pārtikas produktu mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 2h, laboratorijas darbi – 5h)

8. Augļu un dārzeņu mikroflora. Bezalkoholisko dzērienu un alus mikroflora. 3. kontroldarbs. 8. laboratorijas darbs – Dzērienu mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 2h, laboratorijas darbi – 6h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Studentiem sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta trīs kontroldarbi, jāizstrādā, jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi iepazīstas un analizē literatūrā esošās atziņas par pārtikas mikrobioloģiju, patstāvīgi gatavojas zināšanu pārbaudēm (kontroldarbiem), laboratorijas darbu aizstāvēšanai, analizējot iegūtos rezultātus un pielietotās metodes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ja ir nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi un sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstīti visi kontroldarbi par teoriju, tad students tiek pielaists eksāmena kārtošanai.

Obligātā literatūra

Food science and technology : new research / Lorenzo V. Greco and Marco N. Bruno, editors. - New York : Nova Science Publishers, c2008. - xiii, 482 p.
Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 130 lpp.
Microbiology handbook. Dairy products / edited by Rhea Fernandes. - Leatherhead : Leatherhead Food International ; Cambridge : Royal Society of Chemistry, c2009. - xiii, 173 lpp.

Microbiology handbook. Fish and seafood / edited by Rhea Fernandes. - Leatherhead : Leatherhead Food International ; Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2009. - xiv, 258 lpp.

Papildliteratūra

Microbiology handbook. Meat products / edited by Rhea Fernandes. - Leatherhead : Leatherhead Food International ; Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2009. - xiv, 297 lpp.
Handbook of brewing : processes, technology, markets / edited by Hans Michael Eßlinger. - Weinheim : WILEY-VCH Verlag, 2009. - xxxi, 746 lpp.

Skudra L., Kļava D. Medodiskie norādījumi mikrobioloģijas laboratorijas darbiem. Jelgava, LLU, 2019. 64 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes raksti. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. ISSN 1407-4427 (Online)
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Rīga: LZA. ISSN 1407-0081.

Taylor & Francis Group CRCnetBASE e-grāmatas.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesionālās studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" nepilna laika studentiem.