Kursa kods PārZ3024

Kredītpunkti 3.75

Tehnoloģiskās iekārtas II

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums31.10.2017

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ2011, Tehnoloģiskās iekārtas I

PārZ2056, Apkalpošanas organizācija un vadība

PārZ2057, Uztura gatavošanas tehnoloģija I

PārZ2058, Uztura gatavošanas tehnoloģija II

Kursa anotācija

Šajā kursā apskatīti iekārtu pamatdarbības principi, to izvēle un piemērotība ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem. ES un Latvijas likumdošanas prasības par tehnoloģisko iekārtu atbilstību, darba drošības un higiēnas prasībām, kas cieši saistītas ar tehnoloģisko iekārtu lietošanu. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu profesionālo iekārtu klasifikācija, to veidi, darbības pamatprincipi, izvēles un ekspluatācijas nosacījumi atbilstoši produktu un ēdienu ražošanas procesiem ēdināšanas uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas – par tehnoloģiskajām iekārtām, to veidiem, funkcionalitāti un pielietojumu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskajos procesos, prasībām un priekšnosacījumiem iekārtu izmantošanai ēdināšanas uzņēmumu darbībā;

prasmes – izmantot konkrētu tehnoloģisko aprīkojumu dažādu tehnoloģisko procesu realizēšanai ēdināšanas uzņēmumā;


kompetence – pilnveidot vai izveidot ražošanas procesu, izvēloties atbilstošās tehnoloģiskās iekārtas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ēdināšanas uzņēmumu projektēšanas pamati.
2. Vispārīgās ziņas par iekārtām un inventāru. Mehānisko iekārtu iedalījums; šķirošanas – kalibrēšanas iekārtas.
3. Mazgāšanas un tīrīšanas iekārtas.
4. Sagriešanas iekārtas.
5. Gaļas malšanas iekārtas, gaļas irdinātāji, kuteri to uzbūve un darbības princips.
6. Maisīšanas, mīcīšanas, formēšanas, marinēšanas iekārtas, šķirošanas galdi, priekšmazgāšanas dušas.
7. Ēdienu vārīšanas katli, krāsnis to uzbūve un darbības princips.
8. Kūpināšanas iekārtas, malkas kamīnkrāsns, mikroviļņu krāsns, elektriskās pannas to uzbūve un darbības princips.
9. Elektriskā plīts, gāzes plīts, indukcijas plīts, fritēšanas iekārtas, grili, tosteri u.tml.
10. ekārtas produktu uzglabāšanai siltumā, retermizācijas iekārtas, termolampas un termosistēmas, tvaikošanas iekārtas.
11. Marmīti, termovitrīnas, termogaldi, šķīvju sildītājs, galda pannas to darbības princips.
12. Aukstuma iekārtu raksturojums, veidi, uzbūve un darbības princips.
13. Aukstuma vitrīnas un aukstuma letes, aukstuma galdi, saldēšanas vitrīnas un saldēšanas letes.
14. Bāru iekārtas: mehāniskās iekārtas, aukstuma iekārtas, sadales iekārtas to uzbūve un darbības princips.
15. Nemehāniskās iekārtas, transportēšanas iekārtas to tehnoloģiskais uzdevums un darbības princips.
16. Palīgiekārtas un palīgierīces.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem praktiskiem darbiem un semināriem; uzrakstītiem četriem kontroldarbiem, izstrādātām un aizstāvētām referātam par izvēlēto tehnoloģisko iekārti. Akumulējošā eksāmena vērtējums veidojas no semestra laikā iegūtā vērtējuma: kontroldarbi, referāts un mutiskā uzstāšanos.

Obligātā literatūra

1. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. No idejas līdz tās realizēšanai. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 918 lpp.

2. Ruciņš M. Profesionālās lielvirtuvju iekārtas. Jelgava: LLU, 2000.

Papildliteratūra

1. Baraban R.S. Durocher J.F. Succesful restaurant design. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2010. 304 lpp.
2. Blija A., Īriste S., Zepa I. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumos. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 79 lpp.
3. Katsigris C., Thomas C. Design and equipment for restaurant and foodservice: a management view. New York: John Wiley&Sons, 2006. 560 lpp.
4. Plunket D., Reid O. Detail in contemporary bar and restaurant design. London: Laurence King Publishing, 2013. 192 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.

2. Иванникова Е. И., Иванникова Т. В., Семенова Г. В. Барное дело. Москва: ACADEMA, 2012. 49 стр.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF profesionālās bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības" pilna laika studentiem 5. semestrī, nepilna laika – 6. semestrī. Studiju kurss noslēdzas ar akumulējošo eksāmenu.