Kursa kods PārZ2061

Kredītpunkti 3

Uztura fizioloģija

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Velga Miķelsone

Dr. sc. ing.

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

Ķīmi2020, Neorganiskā un analītiskā ķīmija

PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija

PārZ1011, Pārtikas zinātnes pamati I

PārZ1012, Pārtikas zinātnes pamati II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt prasmi izstrādāt zinātnisko darbu, kur tiek analizēti vai eksperimentāli izvērtēti bioķīmiskie procesi pārtikas produktos ražošanas vai uzglabāšanas laikā, vai vielmaiņas procesi - anabolisms un katabolisms cilvēka organismā. Students var veikt zinātniskās literatūras analīzi par izvēlēto tēmu vai veikt analīzes bioķīmijas laboratorijā vai izmantot kuņģa simulācijas iekārtu izvēlētās tēmas izpētei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par bioķīmsikiem procesiem, kas noteik pārtikas produktos ražošanas un uzglabāšanas laikā, un par vielmaiņas procesiem cilvēka organismā, izprot svarīgāko jēdzienu likumsakarības.
• Prasmes - spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmu un risinājumu atbilstoši izvēlētai tēmai; prot izplānot un veikt pētījuma eksperimentālo daļu, argumentēt, diskutēt par iegūtajiem rezultātiem.
• Kompetence - patstāvīgi iegūst, atlasa un analizē informāciju par bioķīmiskiem un vielmaiņas procesiem, spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmsituācijas ar uztura fizioloģiju saistītiem jautājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadseminārs par prasībām un tēmām kursa darbā (I.Beitāne un V.Miķelsone)
2 Literatūras analīze, tēmas izvēle
3 Literatūras analīze, tēmas izvēle
4 Seminārs par izvēlētām tēmām, neskaidrie jautājumi par kursa darba izstrādi (I.Beitāne un V.Miķelsone)
5 Kursa darba izstrāde - eksperimenta darba gaitas plānošana
6 Kursa darba izstrāde - eksperimentālais darbs
7 Kursa darbu izstrāde - eksperimentālais darbs
8 Kursa darbu izstrāde - eksperimentālais darbs
9 Kursa darbu izstrāde - eksperimentālais darbs
10 Starpseminārs par pētījumu (I.Beitāne un V.Miķelsone)
11 Kursa darbu izstrāde - iegūto rezultātu apkopošana un analīze
12 Kursa darbu izstrāde - iegūto rezultātu apkopošana un analīze
13 Kursa darbu izstrāde - būtiskākie secinājumi, atziņas.
14 Kursa darba noformēšana un prezentācija sagatavošana
15 Kursa darbu aizstāvēšana (I.Beitāne un V.Miķelsone)
16 Kursa darbu aizstāvēšana (I.Beitāne un V.Miķelsone)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši prasībām tiek sagatavots un aizstāvēts zinātniskais darbs (max. vērtējums 8 balles), ja papildus tiek sagatavots kopsavilkums un prezentācija PTF studentu zinātniskai konferencei var saņemt 9 vai 10 balles.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti veic zinātniskā darba izstrādi saskaņā ar kursa darba kalendāro plānu. Semināru nodarbībās studenti pārrunā ar kursa mācībspēkiem – tēmu, mērķi un uzdevumus (1. ievadseminārs un 2.seminārs), pētījuma struktūru, daļēji veikto pētījumu (3. starpseminārs). Noslēgumā prezentē izstrādāto zinātnisko darbu par izvēlēto tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa kopējo vērtējumu veido: zinātniskais darbs – 60%, darba prezentācija kursa ietvaros – 20% un uzstāšanās PTF studentu zinātniskajā konferencē – 20%.

Obligātā literatūra

1. Miķelsone V. Bioķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 197 lpp.
2. Bender D.A. Introduction to nutrition and metabolism. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. 404 p.
3. Alais C. Food Biochemistry. New York etc.: Ellis Horwood, 1991. 222 p.
4. Belitz H.D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. Berlin: Springer, 2009. 1070 p.

Papildliteratūra

1. McKee T., McKee J.R. Biochemistry: the molecular basis of life. Oxford, New York: Oxford University Press, 2012. 752 p.
2. Brown J.E. Nutrition through the life cycle. Boston MA: Cengage Learning, 2016. 590 p.
3. Rozenbergs V. Uztura mācība. Mācību grāmata. Kandava: LLU, 2010. 150 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts: 27.03.2018.]. Pieejams: http://www.efsa.europa.eu
2. Eiropas pārtikas informācijas padomes mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts: 27.03.2018.]. Pieejams: http://www.eufic.org
3. Pasaules veselības organizācijas mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts: 27.03.2018.]. Pieejams: http://www.who.int

Piezīmes

Obligāts kursa darbs PTF bakalaura studiju programmai "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".