Kursa kods MatZP013

Kredītpunkti 3

Koksnes mehāniskā apstrāde

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vilnis Jakovļevs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ1002, Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Kursa anotācija

Galdniecību tipa kokapstrādes darbmašīnu izmantošanas racionālie paņēmieni un to lietošana dažādu mehāniskās apstrādes procesu izpildei, ko apgūst veicot pieejamo kokapstrādes iekārtu izpēti un koksnes materiālu apstrādāšanu uz tām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - teorētiskas zināšanas un izpratne par tipveida koka izstrādājumu ražošanu uz pozīciju tipa iekārtā. (semestra beigās saņemot uzdevumu, vērtē, vai students zina atbilstošās iekārtas un spēj pieņemt racionālu lēmumu, balstītu uz zināšanām)

Prasmes - patstāvīgi strādāt ar galdniecības tipa kokapstrādes darbmašīnām, spējot tās iestatīt un izmantot drošus darba paņēmienus (semestra beigās, demonstrē savas iemaņas uz pieejamajām kokapstrādes iekārtām)

Kompetence - spēj patstāvīgi izmantot zināšanas par iekārtām un izgatavojamo detaļu specifikāciju, lai pieņemtu pareizu lēmumu, apstrādes procesu izvēlē. (semestra beigās, demonstrē savas iemaņas uz pieejamajām kokapstrādes iekārtām, kontekstā ar saņemto uzdevumu. Kompetences līmeni nosaka, kai students spējīgs pieņemt racionālu lēmumu, bez pasniedzēja līdzdalības)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zāģēšanas iekārtas, konstrukcijas, darbība, iestatīšana, kopšana, darba paņēmieni un piemēri, izzinot iekārtas. (6h)
2. Frēzēšanas iekārtas, konstrukcijas, darbība, iestatīšana, kopšana, darba paņēmieni un piemēri, izzinot iekārtas. (6h)
3. Presēšanas iekārtas, konstrukcijas, darbība, iestatīšana, kopšana, darba paņēmieni un piemēri, izzinot iekārtas. (4h)
4. Urbšanas iekārtas, konstrukcija, darbība, iestatīšana, kopšana, darba paņēmieni un piemēri, izzinot iekārtas. (4h)
5. Rokas instrumenti, konstrukcija, darbība, iestatīšana, kopšana, darba paņēmieni un piemēri, izzinot iekārtas. (6h)
6. Praktiska iekārtu darbināšana, nostiprinot iemaņas un drošus darba paņēmienus, veicot koksnes materiālu apstrādi (54h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra beigās iegūtās zināšanas jādemonstrē katram studentam individuāli, parādot savas spējas lietot pieejamās kokapstrādes iekārtas. Pasniedzējs izsniedz uzdevumu, un vēro kā students izvēlas darbmašīnu, to iestata, pielieto darba paņēmienus un veic pašu apstrādes procesu. Students saņem negatīvu vērtējumu, ja nav spējīgs patstāvīgi veikt koksnes apstrādes procesus uz pieejamajām iekārtām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgais darbs notiek pasniedzēja vadībā, saskaņā ar kursa plānu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtē studenta spēju patstāvīgi strādāt pie apgūtajām iekārtām.

Obligātā literatūra

1. Nutsch W. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. Verlagsgruppe random house GmbH izdevniecība. Regensburga: Friedrich Pustest KG , 2011. 415 p.
2. Nutsch W. Handbuch technishes Zeichnen und Entwerfen: Möbel und Innenausbau. Verlagsgruppe random house GmbH izdevniecība. Regensburga: Friedrich Pustest KG , 2013. 281 S. 3. Bablick M. Holz und Holzwerkstoffe. Verlagsgruppe random house GmbH izdevniecība. Minhene, Firmengruppe APPL, 2009. 167 p.

Papildliteratūra

1. Grīnberga, M. Materiālmācība galdniekiem. Mācību līdzeklis. Atļāvusi lietot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija profesionālajai izglītībai. Rīga: Jumava, 2003. 192 lpp.
2. Ruks U. Kokapstrādes mašīnas, darba drošība pie kokapstrādes mašīnām: PHARE 2001 ESK programmas projekts "Jēkabpils Kokapstrādes uzņēmējdarbības parks". Atbildīgs par izdevumu SIA "Kokapstrādes tehnoloģijas centrs". Jelgava: 2004, 233 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt" ISSN 0018-3792 3. Žurnāls "Timber Industry Magazine" ISSN 1740-701X

Piezīmes

Studiju prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.