Kursa kods MatZ5017

Kredītpunkti 7.50

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darba tematika tiek izraudzīta atkarībā no studiju specialitātes virziena. Individuālā plāna izstrādāšana, iekļaujot tajā maģistra darba hipotēzi, mērķi un uzdevumus. Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekta apraksts. Literatūras studijas eksperimentu un/vai pētījumu metodikas sagatavošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par izvēlētās darba tēmas nozīmi attiecīgā apakšnozarē un tēmas aktuālajām problēmām (vērtētas mutiski, pārrunās ar darba vadītāju). Iegūst padziļinātas prasmes darbā ar zinātnisko literatūru (vērtētas mutiski, pārrunās ar darba vadītāju). Rezultātā spēj apkopot un analizēt zinātnisko literatūru, izvērtēt un izvēlēties darba tematikai atbilstošas pētniecības metodes (vērtēts mutiski, pārrunās ar darba vadītāju).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba tēmas izvēle un apstiprināšana (40 stundas)
2 Maģistra darba uzdevumu izstrāde un iesniegšana (40 stundas)
3 Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekts, maģistra darba mērķis un uzdevumi (40 stundas)
4 Par izvēlēto tēmu iepriekšējo zinātnisko pētījumu un literatūras apzināšana (40 stundas)
5 Par izvēlēto tēmu iepriekšējo zinātnisko pētījumu un literatūras kritiskā analīze (40 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Individuālā studiju plāna izpilde. Studijas notiek individuāli. Pārbaudījuma veids: ieskaitīts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba ietvaros students izstrādā pētījuma metodiku sasitībā ar maģistra darbu, apstrādā empīriskos datus un veic datu salīdzināšanu, tajā skaitā ar literatūras datiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studējošais iesniedz paredzētās sadaļas, kas uzrādītas kursa saturā un sekmīgi aizstāv, iegūstot vērtējumu - ieskaitīts.

Obligātā literatūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana. Sastādījis L.Sisenis un A.Ābele. Jelgava: LLU, 2015. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/2017-04/SND.PDF
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligātajā daļā atbilstoši maģistranta individuālajam studiju plānam.