Код курса MatZ4014

Кредитные пункты 7.50

Общее количество часов200

Kоличество часов лекций80

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса09.01.2018

Разработчики курса

author

Jānis Krūmiņš

author

Sigita Alksne

Предыдущая версия курса

MatZB015 [GMTRB015]

Учебная литературa

• Praude V. Mārketings 1.daļa, Rīga:Burtene 2011, 521.lpp.
• Praude V. Mārketings 2.daļa, Rīga: Burtene, 521.lpp.
• Kotlers F., Mārketinga pamati, Rīga: Jumava, 2006., 647.lpp.
• Tirgzinības pamati, Rīga: Jumava, 312.lpp.
• Juslin H., Hansen E. Strategic Marketing in the Global Forest Products Industries. Corvallis, OR, USA: Academic Press. 2003.
• Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp.
• Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2007, 219 lpp.
• Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU 2013. 348 lpp.

Дополнительная литература

• Vestvuds D. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008, 128 lpp.
• Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship. SBPD Publications, 2016. 516 p.

Периодика и другие источники информации

• Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
• Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667
• Žurnāls “Forbes” ISSN 1691-6018