Kursa kods MatZ4014

Kredītpunkti 7.50

Komercdarbība kokrūpniecībā

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

Aizstātais kurss

MatZB015 [GMTRB015] Komercdarbība kokrūpniecībā

Kursa anotācija

Apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pirmapstrādes produkcijas (zāģmateriālu) realizācijas (tirdzniecības) organizāciju, tirgus izpētes pamatus, tirgus stratēģijas plānošanu un tirgus potenciālu realizējamai produkcijai, komercdarbību koksnes tirgū un cenu politikas nozīmi noieta tirgos. Studiju kurss paredz arī apgūt uzņēmējdarbības organizācijas procesa pamatprincipus kokapstrādes uzņēmumos. Tas aptver tādu jautājumu apgūšanu, kā uzņēmuma ražošanas funkcijas un resursi, to novērtējums, pasākumu kompleksa izstrādāšanu saimnieciskās darbības uzsākšanai un tās nodrošināšanai. Kokapstrādes nozares uzņēmumu uzņēmējdarbības veidi, to īpatnības. Pamatlīdzekļi: novērtēšana un izmantošana. Apgrozāmie līdzekļi, to aprēķināšana. Produkcijas vienības pašizmaksas kalkulācijas sastādīšana. Cenu kalkulēšana. Darba samaksa uzņēmumā. Bezzaudējuma punkts. Kapitāla atdeve un novērtējums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• par uzņēmējdarbības būtību, ražošanas resursiem, izejmateriālu sagādi, gatavās produkcijas realizāciju, finanšu plānošanu un kontroli kokapstrādē, iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības veidiem, pamatlīdzekļiem, apgrozāmiem līdzekļiem, darba samaksas sistēmām un kapitāla atdeves novērtējumu.
• par mežizstrādes produkcijas pārdošanas organizācijas procesu un esošo tirgus situāciju un tā potenciālu, par tirgus izpētes procesu un to veidojošajiem faktoriem.
Pārbaudes veids: diskusijas nodarbībās, praktiskie darbi un uzdevumu risināšana, jautājumi kontroldarbos un, ieskaitē.
Prasmes:
• analizēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, aprēķināt nepieciešamo ražošanas resursu apjomu, veikt tirgus analīzi un izstrādāt biznesa plānu.
• analizēt situāciju tirgū (esošo un nākotnes tirgū), novērtēt tirgus ietekmējošo faktoru nozīmi un izvēlēties vislabāko tirgus stratēģiju, veikt kvalitātes kontroli pieejamiem tirgus datiem un/vai to avotiem.
Pārbaudes veids: diskusijas nodarbībās, praktiskie darbi un uzdevumu risināšana, jautājumi kontroldarbos un, ieskaitē.
Kompetence:
• students ir spējīgs analizēt uzņēmējdarbību ietekmējošos faktorus, novērtēt biznesa idejas dzīvotspēju, saprast darbinieku motivācijas un kontroles nozīmi kokapstrādē;
• praktiski risināt mežizstrādes produkcijas, t.sk. zāģmateriālu” realizācijas iespējas noieta tirgos, izstrādāt produkcijas realizācijas plānus eksporta tirgus apgūšanai.
Pārbaudes veids: praktiskie darbi, jautājumi kontroldarbos un ieskaitē.

Kursa saturs(kalendārs)

Mežizstrādes uzņēmumu biznesa vide, tās tieši un netieši ietekmējošie faktori un to raksturojums (2h).Produkcijas realizācijas organizācijas process un pasākumu komplekss tā nodrošināšanai (2h).
2. Uzņēmuma stratēģijas plānošana darbībai vietējā un ārējā tirgū (2h).
3. Preču piegādes (sagādes) un pārdošanas kanāli, to izvēles ekonomiskie pamati un to darbības efektivitātes novērtēšana (2h). Biznesa un starpnieku tirgi un uzņēmuma darbība tajos (2h).
4. Apaļo kokmateriālu pirmapstrādes produkcijas pieprasījuma tirgū vērtēšanas un mērīšanas pamatprincipi (2h).
5. Izvēlēto tirgus segmentu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par darbību tajos (2h). Tirgus cenu stratēģijas un tirgus izvēle, produkta vadīšana, cenu politikas veidošana (4h). Praktiskie darbi.
6. Tirgus ietilpība un tā aizpildīšanas stratēģijas, koksnes produkcijas pieprasījuma tirgū vērtēšana (2h). Tirgus reālās un relatīvās daļas aprēķināšana, tās novērtējums un prognozes sastādīšana (2h).
7. Pirkšanas – pārdošanas līgums, tā struktūra un slēgšanas nosacījumi (1h). Pakalpojumu līgumi. Cirsmu pārdošanas un izstrādes līgumu slēgšana (1h). Kokmateriālu kravu un citas gatavās produkcijas apdrošināšanas noteikumi, darījumu ar kokmateriāliem apmaksas veidi, to raksturojums (2h).
8. Uzņēmējdarbība, tās būtība, uzdevumi un mērķi kokapstrādes uzņēmumos, ražošanas resursi un to raksturojums, komercdarbība vide (4h)
9. Pasākumu kompleksa sagatavošana uzņēmuma saimnieciskās darbības uzsākšanai, organizācijas struktūra un iesaistītais personāls (4h)
10. Uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošanas pamatprincipi, uzņēmuma materiāli – tehniskās apgādes (loģistikas) organizācija (2h)
11. Ražošanas procesa kontroles t.sk. produkcijas kvalitātes kontroles organizācija uzņēmumā, realizācija un noiets (2h)
12. Uzņēmuma finanšu plānošanas pamatprincipi un tā saimnieciskās darbības novērtēšana (4h)
13. Biznesa plāns un tā izstrādāšanas pamatprincipi, saimnieciskās darbības krīze un tās pārvarēšana un ārvalstu tirgus nozīme (4h)
14. Pamatlīdzekļu būtība, klasifikācija, novērtēšana, vērtības aprēķināšana un nolietojums, apgrozāmie līdzekļi (4h)
15. Izmaksas, to veidi, raksturojums, izmaksu klasifikācija pašizmaksas kalkulācijas vajadzībām, pieskaitījuma likmes. (3h) Darbietilpība, tās veidi un aprēķināšana, uzņēmuma darba laika organizācija un darba samaksa (3h)
16. Pašizmaksa, tās veidi un pilnās pašizmaksas vispārējā struktūra, ražošanas pašizmaksas kalkulācijas sastādīšana. (4h) Cena, to daudzveidība, cenu veidošanās mērķi un pamatprincipi, bezzaudējuma punkts un to analīze. (4h)
17 Peļņa, rentabilitāte, aktīvu aprites rādītājs, kapitāla pelnītspēja. (4h) Uzņēmuma saimnieciskās
darbības ekonomisks novērtējums: rādītāji un to aprēķināšana (4h)
18. Nākotnes perspektīvas kokapstrādē (6h). Realizācijas plāns tirgus apguvē un saimnieciskās darbības ekonomiskais novērtējums (prezentēšana). (4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem, iesniegtam un aizstāvētam referātam, uzrakstītam testam un kontroldarbam. Ieskaite ar atzīmi veidojas no kontroldarbos, testā un iesniegtā, aizstāvētā referātā iegūto punktu (ballu) summas atbilstoši novērtējumu skalai 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos studentiem jāapgūst šādas tēmas:
• pieejamo pasaules meža nozares tirgus datu analizēšana un apstrāde;
• pieejamo Latvijas meža nozares, Centrālās statistikas pārvaldes un nozares asociāciju, t.sk. uzņēmumu, tirgus datu analizēšana un apstrāde;
• tirgus vides analizēšana – SVID/SWOT metode, TOWS metode, M.Portera modelis, PESTEL/PESTLE metode, konkurentu profila matrica, resursu analīze;
• produkcijas virzīšana tirgū un realizācijas kanālu analizēšana, t.sk. materiālu plūsmas organizēšanā vietējā un starptautiskā tirgū
• resursu un gatavās produkcijas realizācijas cenu novērtēšanā;
• mērķtirgus un mērķpircēja segmenta novērtēšana, kā arī tirgus ietekmējošo faktoru identificēšana un to ietekmes vērtēšana;
• uzņēmuma organizatoriskās struktūra un to veidi, kā arī atbilstošā personāla izvēle;
• finanšu resursi un to ieguves avoti;
• finanšu pieņēmumu un risku klasifikācija, t.sk. novērtēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa rezultātu vērtēšanā un vērtējuma iegūšanā būtiski, lai studenta apmeklējums ir virs 70% no kopējā nodarbība apmeklējuma. Studiju kursā studentu zināšanu vērtēšana notiek 3 daļās, t.i., semestra laikā ir:
• jānokārto teorētiskais tests par studiju kursā pasniegtajām tēmām, kur mutiskas vai rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no jautājumiem atbildēti pareizi;
• jāsagatavo referāts atbilstošs MF metodiskajam noteikumiem studiju noslēguma darba izstrādē un referāts jāaizstāv prezentācija;
• jānokārto kontroldarbs, kur rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no uzdevumiem atbildēti pareizi.
Gala vērtējums veidojās kā vidēji svērtais vērtējums 10 ballu skalā no apmeklējuma (10%), no sekmīga nokārtota testa (20%), no sekmīga sagatavota un aizstāvēta referāta (45%) un sekmīgi nokārtota kontroldarba (25%).

Obligātā literatūra

• Praude V. Mārketings 1.daļa, Rīga:Burtene 2011, 521.lpp.
• Praude V. Mārketings 2.daļa, Rīga: Burtene, 521.lpp.
• Kotlers F., Mārketinga pamati, Rīga: Jumava, 2006., 647.lpp.
• Tirgzinības pamati, Rīga: Jumava, 312.lpp.
• Juslin H., Hansen E. Strategic Marketing in the Global Forest Products Industries. Corvallis, OR, USA: Academic Press. 2003.
• Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp.
• Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2007, 219 lpp.
• Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU 2013. 348 lpp.

Papildliteratūra

• Vestvuds D. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008, 128 lpp.
• Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship. SBPD Publications, 2016. 516 p.

Periodika un citi informācijas avoti

• Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
• Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667
• Žurnāls “Forbes” ISSN 1691-6018

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.