Code du cours MatZ3064

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences36

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours09.01.2018

Auteur du cours

author

Ulvis Miončinskis

Connaissances de base

MašZ4013,

MašZ4014,

MatZ3028,

Le cours remplacé

MatZB020 [GMTRB020]

Manuels

1. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2007. 167 c.
3. Ernst Neufert, Peter Neufert. Neufert Architects' Data.Wiley-Blackwell; 4 edition, 2012., 608 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Būvniecības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 09.07.2013.; stājas spēkā 01.10.2014.; [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.04.2013.; stājas spēkā 22.05.2013.: [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/256866-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667