Kursa kods MatZ3064

Kredītpunkti 4.50

Kokapstrādes ražotņu projektēšana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits36

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ulvis Miončinskis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4013, Tehniskā grafika I

MašZ4014, Tehniskā grafika II

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Kursa anotācija

Normatīvie akti, kas reglamentē ražošanas ēku un tehnoloģiju projektēšanu. Būvnormas un būvnoteikumi. Dažādu materiālu izmantošanas iespējas un risinājumi kokapstrādes ražotņu būvniecībā. Ēku elementu būvniecības risinājumi. Speciālie norādījumi par ražotņu projektu atsevišķu nodaļu, tajā skaitā arī par grafiskās daļas izstrādāšanu. Dati, kas nepieciešami projektēšanai: gatavās produkcijas raksturojošie lielumi, izejvielu raksturojumi, ierobežojošie ražošanas un tehnoloģijas realizēšanas apstākļi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Par būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem - diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, eksāmens.
Par galvenajiem ražošanas ēku elementiem - diskusijas nodarbībās, eksāmens.
Par ražotņu projektēšanas pamatprincipiem - diskusijas nodarbībās eksāmens.
Prasmes:
Spēj veikt ražotnes tehnoloģiskos aprēķinus -diskusijas nodarbībās, eksāmens.
Spēj izstrādāt produkta izgatavošanas tehnoloģijas projektu - diskusijas nodarbībās, eksāmens.
Kompetences:
Spēja izvērtēt kokapstrādes uzņēmumu projektu un tehnoloģijas atbilstību produkcijas ražošanai - diskusijas nodarbībās, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

.Ievads, būvniecības vispārējās nostādnes, terminoloģija. (3 h)
2. Būvniecību reglamentējošie normatīvie dokumenti. (9 h praktiskie darbi)
3. Rūpniecības uzņēmuma projekta priekšlikuma sastāvs un izstrādāšanas metodika. (3 h lekcijas, 3 h praktiskie darbi)
4. Tehnoloģisko iekārtu plānojums. (3 h)
5. Uzņēmuma teritorijas plāna izstrādāšanas metodika, telpu plānojums. (3 h)
6. Pamati un pamatnes. (3 h)
7. Karkasa ēkas. (3 h)
8. Sienas un starpsienas. (3 h)
9. Grīdas un jumti. (3 h)
10. Logi, durvis un kāpnes. (3 h)
11. Ūdensapgāde un kanalizācija. (3 h)
12. Sadzīves telpas un palīgēkas. (3 h)
13. Būvmateriāli. (3 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jānokārto eksāmens, jāaizstāv patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Noteiktas administratīvās teritorijas apbūves noteikumi (Individuāls pētījums un prezentācija).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgais darbs – 40 %.
Eksāmens – 60 %.

Obligātā literatūra

1. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2007. 167 c.
3. Ernst Neufert, Peter Neufert. Neufert Architects' Data.Wiley-Blackwell; 4 edition, 2012., 608 p.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 09.07.2013.; stājas spēkā 01.10.2014.; [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.04.2013.; stājas spēkā 22.05.2013.: [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/256866-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.