Kurs-Code MatZ3064

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)36

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)09.01.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ulvis Miončinskis

Vorkenntnisse

MašZ4013,

MašZ4014,

MatZ3028,

Ersetzte Kurs

MatZB020 [GMTRB020]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2007. 167 c.
3. Ernst Neufert, Peter Neufert. Neufert Architects' Data.Wiley-Blackwell; 4 edition, 2012., 608 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 09.07.2013.; stājas spēkā 01.10.2014.; [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.04.2013.; stājas spēkā 22.05.2013.: [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/256866-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667