Kursa kods MatZ2039

Kredītpunkti 6

Aušanas tehnoloģijas un dizains

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Ligita Ozolniece

Mg. paed.

Priekšzināšanas

InfT1036, IT dizainā I

MākZ1003, Etnogrāfija

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

Aizstātais kurss

MatZB004 [GMTRB004] Aušanas tehnoloģijas un dizains

Kursa anotācija

Studiju kursā students iegūst zināšanas un prasmes aušanā, izprot materiālu izmantojamību un pielietojumu dažādiem darbiem (arī reciklēšanu) radot jaunus tehnoloģiskos risinājumus inovatīvu produktu radīšanā. Programmā iekļautie temati saistās ar aušanas ierīču veidiem, uzbūvi un pielietojumu, ar pīto jostu, audeņu, celaiņu, atspoļu, paklāju un gobelēnu tehniku aušanas tehnoloģijām sākot ar aužamā materiāla izvēli un sagatavošanu, aprēķinu veikšanu, ar aušanas priekšdarbiem līdz gatavā izstrādājuma izgatavošanai un pēcapstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Zināšanas: izskaidrot: aušanas tehnoloģijas un dizaina nozares struktūru un daudzpusību; darbam nepieciešamo instrumentu un aušanas iekārtu izvēli un pielietojumu – 1.kontroldarbs; aušanas tehnoloģiskos paņēmienus un tehnoloģiskā procesa norisi – 2., 3., 4.kontroldarbs; praktiskus dizaina risinājumus mūsdienīgu, jaunu produktu radīšanā izvēloties piemērotas daudzveidīgo materiālu un aušanas tehnoloģiju iespējas –
Prasmes: analizēt, izvērtēt un prast pielietot darbam nepieciešamos instrumentus, iekārtas, aušanas tehnoloģiskos paņēmienus; pārzināt aušanas tehnoloģiskā procesa norisi; izgatavot skices, izstrādājuma tehnoloģisko zīmējumu; aust izstrādājumus dažādās aušanas tehnikās; pārzināt un prast izvēlēties materiālus; aprēķināt materiālu daudzumu un izmaksas; plānot darba procesu; rast jaunus tehnoloģiskos risinājumus inovatīvu produktu radīšanā. Laboratorijas darbi, produkta projekta izstrāde.
Kompetence: Spēja atpazīt, pārzināt, izvēlēties aušanas tehnoloģijas, lietotos materiālus, analizēt to pilnveidošanas un attīstības tendences, prast tos pielietot darbā dažādu uzdevumu risināšanā atbilstoši pasūtītāja vēlmēm; spēja radoši domāt un patstāvīgi radīt ilglaicīgu produktu.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
I. Daļa. Atspoļu tehnikas (11h).
• Austu izstrādājumu veidi, modes tendences laikmeta griežos.
• Aužamie stāvi to veidi. 1.kontroldarbs: Aužamie stāvi, to darbības princips.
• Aužamais materiāls to raksturojums. Dabiskās tekstilšķiedras. Ķīmiskās tekstilšķiedras. Reciklēšanas materiāli aušanā.
• Aušana – priekšdarbi. Aušanas process. Kļūmju novēršana.
• Sējuma mācība. 2.kontroldarbs: Sējumu mācība.
• Vienkāršie audumi. Pamataudumi.
• Atvasinātie audumi.
• Sakopotie pinumi.
• Saliktie audumi – Dreļļa audumi.
• Auduma projekts. Šķieta izvēle. Eģes mala. Raksta ielāgošana audumā. Aprēķini. 3.kontroldarbs: Atspoļu tehnikas un aprēķini.
• Mācību ekskursija (Tekstiluzņēmums; izstādes apmeklējums u.c.).
II.Daļa. Jostu tehnikas (3h).
• Pītās jostas. Darba rīki, materiāli, kompozīcijas iespējas un tehnoloģiskie paņēmieni.
• Audenes. Darba rīki, materiāli, kompozīcija, velku un audu aprēķināšana, uzkārtošana un aušana. Tehnikas. Malu veidošana. Jostu galu noslēgumi. Jostu pēcapstrāde, uzglabāšana.
• Celaines. Darba rīki, materiāli, velku un audu aprēķināšana, kompozīcija, celu sagatavošana un aušana. Tehnikas. 4.kontroldarbs: Jostu tehnikas.
III. Daļa. Paklāju un gobelēnu tehnikas (2h).
• Darba rīki, materiāli, kompozīcija un darba skice.
• Velku uzvilkšana un aušana rāmī vai uz kartona pamatnes. Tehnikas. Pēcapstrāde, uzglabāšana.

Laboratorijas darbu saraksts: ( 48 stundas)
I. Atspoļu tehnikas (26 h).
• Rakstraudži pamataudumu tehnikās. Aušanas procesā katru tehniku aužot izmantot, auda materiāla daudzveidību (10h).
• Rakstraudži atvasināto audumu tehnikās (pēc izvēles 2 tehnikas) izmantojot auda materiāla daudzveidību (8h).
• Rakstraudži salikto audumu tehnikās (pēc izvēles 1 tehniku) izmantojot auda materiāla daudzveidību (8h).
II.Daļa. Jostu tehnikas (8h):
• Pinuma tehnikas.
Pinuma tehnika – 2 tehnikas (pēc izvēles). Katrā tehnikā izgatavot 2 variantus katram variantam izvēloties citu materiālu (2h).
• Audeņu tehnikas - garensvītrainā, šķērssvītrainā, ziedainā, rakstainā un Aulejas audenes (4h).
• Celaiņu tehnikas - garensvītrainā un rakstainā celaine (2h).
III. Paklāju un gobelēnu tehnikas (4 h).
• Paklāju un gobelēnu tehnikā jānoauž rakstraudža paraugs, kur iekļautas 3-4 tehnikas pēc izvēles.
IV. Projekta izstrāde (10 h).
• Izstrādāt saturiski dzīvotspējīgu konceptu jaunam produktam, integrējot iepriekš radītu austu izstrādājumu. Studenti apgūst aušanas prasmes tehnoloģiju pamatos, kas palīdz tiem izprast materiāla īpašības, tehniku pielietojumu un izvirza prasību radīt personalizētu austu izstrādājumu. Projekta uzdevums paredz apzināt aušanas tehnoloģiju iespējas un radīt jaunu interjera priekšmetu vai modes izstrādājumu, izmantojot jaunradīto elementu. Studenti veic analītisku tirgus piedāvājuma izpēti, apzina vēlamo mērķauditorijas grupu un izstrādā vairākus dizaina risinājumus, no kuriem tiek attīstīts viens dizaina koncepts. Radītais koncepts tiek realizēts trīs dimensionālā produktā un prezentēts.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• 85% līdzdalība lekcijās un laboratorijas darbos.
• Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi.
• Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.
• Produkta projekta izstrāde.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs ar literatūru un tiešsaistes avotiem. Darbs nodarbībā individuāli un grupās. Laboratorijas darbu izstrādāšana un aizstāvēšana. Projekta izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no laboratorijas darbu, kontroldarbu un produkta projekta izstrādes kumulatīvā vērtējuma.
Laboratorijas darbu izstrādes vērtēšanā tiek izmantots kvalitatīvais vērtējums - 10 ballu sistēmā, ko iegūst no kopējā punktu skaita par atsevišķām vērtējuma pozīcijām:
• sistemātiskums darbā (max 2,5): sākotnējās idejas realizācija (0-0,5), iekļaušanās laikā, t.sk. nodarbību apmeklējums (0-2,0);
• darba tehniskā kvalitāte (max 4): laboratorijas darba lapas aizpildīšana (0-1), parauga izpildījums (0-3);
• krāsu saskaņa, materiālu daudzveidība (0-1,5),
• kompozīcija paraugs (0-1);
• oriģinalitāte (0-1).
Projekta izstrādes novērtējums: Kopējais novērtējums sastāv no dizainparauga koncepcijas un gala produkta summas, kas dalīta ar divi.
Kursa beigās galīgo novērtējumu aprēķina, pamatojoties uz vidējo svērto atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Karlsone A. Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2015. 128 lpp.
2. Apine-Hermane A. Aušanas tehnikas Latvijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 160 lpp.
3. Balgalve-Treimane L. Celaines. Celu jostu un apaudu aušana. Rīga: Senā klēts, 2018. 244 lpp.
4. Ozolniece L. Paklāju un gobelēnu tehnikas. Rīga: RaKa, 2009. 104 lpp.
5. Šterna M. Aušana. Rīga: Praktiskā Grāmata, 2004. 246 lpp.
6. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. B.Vaivare, M.Urdziņa u. c. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 110 lpp.
7. Soroka J. Tapestry Weaving: Design and Technique. Ramsbury, United Kingdom, 2012. 192 p.

Papildliteratūra

1. Jansone A. Somu audēju grāmata. Rīga: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 2019.
2. Skujiņa E. Audumi. Rīga: Em. Melngaiļa Taitas mākslas nams, 1970. [Tiešsaiste].[Skatīts 09.09.2020.]. Pieejams https://dom.lndb.lv/data/obj/file/18307873.pdf
3. Nadziņa V. Jostas un prievītes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 32 lpp.
4. Kulakova M. Prievīšu un jostu aušana. Lielvārde: Apgāds Lielvārds, 1994. 71 lpp.
5. Strutt L. Modern Weaving. London, United Kingdom, 2016. 128 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Praktiskie Rokdarbi". Rīga, Lauku Avīze.
2. Žurnāls "Deko". Rīga, Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027.
3. LNB Digitālā bibliotēka. Pieejams: https://www.lndb.lv
4. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров.[Tiešsaiste] [Skatīts 09.09.2020.]. Pieejams: https://vk.com/album-13509527_99505209

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.