Kursa kods MežZ4082

Kredītpunkti 6

Komercdarbība meža apsaimniekošanā

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits44

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums02.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aivars Purvgalis

Dr. silv.

author lekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Latvijas un ES normatīvajiem aktiem, mežsaimniecības likumdošanu, LR Meža politiku, meža ražošanas procesu struktūru un organizāciju, komercdarbību, tās formām un ieviešanu mežizstrādē, LR mežizstrādes ražošanas organizāciju un plānošanu brīvā tirgus ekonomikas apstākļos un darba laika izpētes metodēm un pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – pārzin par komercdarbības uzsākšanu, tās efektīvu nodrošināšanu un gala rezultātu novērtēšanu; (kontroldarbs)
• prasmes – prot veikt nepieciešamos aprēķinus, situāciju analīzes, lai nodrošinātu efektīvu saimniecisko darbību; (praktiskais darbs)
• kompetence - spēj atrast visizdevīgāko un vispiemērojamāko kompromisu starp uzņēmuma vēlmēm un praktiskajām iespējām, sagatavojot biznesa plānu (praktiskais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latvijas meža politika, tās saistība ar meža likumdošanu. Latvijas meža likumdošanu ietekmējošie faktori. (lekcija 4 h)
2 Komercdarbības sfēras, veidi, vide, uzsākšana. LR normatīvie akti (lekcija 3 h., praktiskais darbs. 2 h)
3 Meža apsaimniekošanas plāns. Mežizstrādes organizācija. LR normatīvie akti (lekcija 3 h., praktiskais darbs 2 h. )
4 Risks, mežizstrādes ražošanas un finansiālais risks, risku analīze. Ekonomiskā novērtēšana (lekcija 2 h., praktiskais darbs. 2 h)
5 Darba un atpūtas organizācija mežizstrādes uzņēmumā (lekcija 2 h., praktiskais darbs. 2 h.)
6 Darba samaksas organizācija mežizstrādes uzņēmumā, tās īpatnības (lekcija 2 h., praktiskais darbs. 2 h.)
7 Darba process. Darba laika izlietojuma izpētes metodes un to pielietojums. Ekonomiskā novērtēšana (lekcija 3 h., praktiskais darbs. 1 h.)
8 Sertifikācija.Meža izcelsmes produkcijas sertifikācija. LR normatīvie akti (lekcija 2 h., praktiskais darbs. 1 h.)
9 Pirkšanas-pārdošanas līgums. Pakalpojumu sniegšanas līgums. Strīdu izšķiršana (lekcija 2 h., praktiskais darbs. 1 h.)
10 Koksnes produkcijas realizācijas organizācija. Realizācijas tirgus izvēle. Cenu politikas veidošana (lekcija 3 h., praktiskais darbs. 1 h.)
11 Mežpārkāpumi un to veidi. LR normatīvie akti mežpārkāpumu radīto zaudējumu aprēķināšanai (lekcija 3 h., praktiskais darbs. 1h.)
12 Biznesa plāns un tā mērķis.Izstrādāšanas pamatprincipi (lekcija 3 h., praktiskais darbs. 1 h.)
13 Darījums un tā mosacījumi. Darījuma apmaksas veidi (lekcija 3 h., praktiskais darbs. 1 h.)
14 Saimnieciskās darbības novērtēšana.Novērtēšanai izmantojamo rādītāju grupas. Rādītāju aprēķins (lekcija 3 h., praktiskais darbs. 2 h)
15 Uzņēmuma (firmas) saimnieciskās darbības krīze un tās pārvarēšana. LR normatīvie akti (lekcija 3 h., praktiskais darbs. 1 h.) 16 Meža zemes transformācija. Šo procesu regulējošie LR normatīvie akti (lekcija 3 h., praktiskais darbs 2 h.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt: 1) uzrakstītiem un ieskaitītiem četriem kontroldarbiem; 2) izpildītiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem; 3) nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs par biznesa plāna sastādīšanu. (iesniedzams elektroniski)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi, aizstāvēti praktiskie darbi, pastāvīgais darbs un nokārtots eksāmens. Eksāmena atzīme atkarīga no semestra kumulatīvā vērtējuma; 1.konroldarbs, 20 punkti, 2.kontroldarbs 20 punkti, 3.kontroldarbs 20 punkti, Eksāmens testa veidā 40 punkti.

Obligātā literatūra

1. Sarmulis Z., Saveļjrevs A. Meža darbi un tehnoloģijas.Mācību līdzeklis. Jelgava, 2015. 146 lpp.
2. Purvgalis A. Darba laika izlietojuma izpēte. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2002. 49 lpp.
3. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp.
4. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. Rīga: KIF "Biznesa komplekss", 2000. 100 lpp.

Papildliteratūra

1. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York: Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Handbook of forest resource economics. Edited by S. Kant and R.R. Janaki. Alavalapati. 2014. 559 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Baltijas Koks". ISSN 1407-6667
2. Žurnāls „Kapitāls”. ISSN 1407-2505
3. Laikraksts "Meža Avīze". ISSN 1407-6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.