Код курса MežZ4075

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса06.04.2021

Разработчик курса

author

Jurģis Jansons

Предварительные знания

Biol1012,

Biol2002,

LauZ2021,

MežZ1008,

MežZ2011,

MežZ3069,

Учебная литературa

1. Jaunākie meža nozares likumdošanas akti to pieņemšanas kārtībā (www.likumi.lv).
2. Hārvestera un forvardera operatora rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2007. 78 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 108 lpp.
4. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 82 lpp. 5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Дополнительная литература

1. FSC sertifikācija. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas Mežu sertifikācijas padome, 2003. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.fsc.lv/fsc_sertifikacija.html
2. Agrotehniskās kopšanas instrukcija. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/agrotehniskas-kopsanas-instrukcija
3. Dabas aizsardzības prasības. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2011. 18 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/dabas-aizsardzibas-prasibas
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. 5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427.
2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355.
3. Rakstu krājums "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667.