Kursa kods MežZ4075

Kredītpunkti 3

Praktiskā mežkopība II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jurģis Jansons

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

LauZ2021, Meža augsnes zinātne

MežZ1008, Mežsaimniecības pamati

MežZ2011, Mežzinība

MežZ3069, Praktiskā mežkopība I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegta informācija par mežsaimnieciskās darbības plānošanas procesiem un to pielietošanas prakses analīzi un informāciju, kas meža apsaimniekotājus nodrošina ar zināšanām savas rīcības seku prognozēšanai un izvērtēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par meža apsaimniekošanas normatīvo aktu prasībām, valsts mežos īstenotajiem mežsaimniecības plānošanas procesiem un tos atbalstošajām informācijas sistēmām un ģeotelpiskajiem risinājumiem, kā arī meža apsaimniekošanas un koksnes piegādas ķēdes sertifikāciju - laboratorijas darbi.
Prasmes meža apsaimniekošanas normatīvo aktu un zaļās sertifikācijas prasības pielietot meža apsaimniekošanas plānošanā – rakstisks kontroldarbs.
Kompetence prognozēt katra mežsaimnieciskā pasākuma ietekmi uz mežaudzes tālāko attīstību mežsaimniecības stratēģiskā mērķa sasniegšanas kontekstā – rakstisks kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Latvijas mežu iedalījums pēc īpašuma formas un apsaimniekošanas mērķa. Meža zemju kategorijas. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
2. Meža apsaimniekošana dabas aizsardzības, rekreācijas un saimnieciskajās teritorijās. Ekomeži un to apsaimniekošana. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
3. PEFC un FSC mežu sertifikācijas sistēmas. FSC mežu apsaimniekošanas un koksnes piegādes ķēdes sertifikāti. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
4. Koku ciršanas tāme valsts mežos un tās noteikšanas principi. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
5. Meža apsaimniekošanas plānošanas process a/s "Latvijas valsts meži". Stratēģiskā plānošana. Taktiskā plānošana. 2h lekcijas. 1h laboratorijas darbs.
6. Latvijas valsts mežos pielietotie plānošanas - modelēšanas rīki Meža eksperts, SiLVMo, Remsoft Solution Suite. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
7. Audžu augšanas gaitas un audzēšanas režīmu modelēšana. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
8. 1. kontroldarbs. 1h laboratorijas darbs.
9. LVM mežsaimniecības un meža iecirkņi. Plānošanas vienības. Septiņgades cikls. Ciršanas apjoms plānošanas vienībā. 2h lekcijas. 1h laboratorijas darbs.
10. Potenciālo cirsmu plānošana (cirsmošana). Apjomu telpiska izvietošana. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
11. Plānotāja darbs a/s "Latvijas valsts meži". Cirsmu uzmērīšana un sagatavošana mežizstrādei. Cirsmas skices sagatavošana. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
12. Meža ierīcības informācijas aktualizācija datu bāzē. Tās saistība ar datu bāzi Meža valsts reģistrs. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
13. Ģeotelpiskās informācijas sistēma GEO, tās aplikācijas, pārskati un moduļi. Meža kartes un meža infrastruktūra. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
14. Cirsmas izstrādes plānošana. Cirsmu tehnoloģiskā ierīcība. Meža izstrādes iecirkņa meistara darba pienākumi. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
15. Valsts meža dienests. Mežsaimnieciskās darbības kontrole un uzraudzība valsts un privātajos mežos. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
16. 2. kontroldarbs. 1h laboratorijas darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti divi teorētiskie kontroldarbi un laboratorijas darbu ieskaites; apmeklējums - vismaz 75% no nodarbību kopējā skaita. Rakstiskā eksāmenā sekmīgi jātbild 3 teorētiski jautājumi un jāatrisina skaitlisks uzdevums. Iespējams iegūt automātisko zināšanu novērtējumu gadījumā, ja visos kritērijos līdz eksāmenu sesijai iegūtā atzīme ir 8 (ļoti labi) vai augstāka.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Līdztekus kontaktstundās – lekcijās un laboratorijas darbos apgūstamajam studiju kursa saturam, studenti studiju kursa programmas saturā ietilpstošos jautājumus apgūst arī patstāvīgi – literatūras studiju veidā. Patstāvīgā darba izpildes kontrole notiek, katras jaunās nodarbības sākumā, studentiem sniedzot atbildes uz studiju kursā definētajiem jautājumiem paškontrolei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no divu teorētisko kontroldarbu un laboratorijas darbu ieskaitēm un to kumulatīvā vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu (tajā skaitā, skaitliskais uzdevums) atbildēti pareizi un pilnīgi.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no divu kontroldarbu atzīmēm. Jābūt pozitīvi novērtētām visu laboratorijas darbu ieskaitēm.

Obligātā literatūra

1. Jaunākie meža nozares likumdošanas akti to pieņemšanas kārtībā (www.likumi.lv).
2. Hārvestera un forvardera operatora rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2007. 78 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 108 lpp.
4. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 82 lpp. 5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. FSC sertifikācija. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas Mežu sertifikācijas padome, 2003. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.fsc.lv/fsc_sertifikacija.html
2. Agrotehniskās kopšanas instrukcija. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/agrotehniskas-kopsanas-instrukcija
3. Dabas aizsardzības prasības. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2011. 18 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/dabas-aizsardzibas-prasibas
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. 5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427.
2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355.
3. Rakstu krājums "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Studiju kurss augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" 6. semestrī.