Kurs-Code MežZ3088

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)12.10.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aigars Indriksons

author

Imants Liepa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Liepa I. Meža taksācija.- Rīga: Avots, 2018.- 238 lpp. ISBN 978-9934-534-78-2.
2.Liepa I. Pieauguma mācība.- Jelgava: LLU, 1996., 124 lpp. ISBN10: 998459601x.
3. Лиепа И., Динамика древесных запасов: Прогнозирование и экология. Рига: Зинатне, 1980.- 170 c.

Weiterfuhrende Literatur

1. Schweingruber F.H., Tree rings and environment. Dendroecology. – Bern, Stuttgart, Vienna, 1996.- 609 pp.
2. Liepa I. Audžu krājas tekošā pieauguma noteikšanas četru urbšanas metožu precizitātes salīdzinājums. Mežzinātne 23(56), 2011.- 58.-70. lpp.
3. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana.- Jelgava: SIA Latgales druka, 2007.- 104. lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. Raksti. ISSN: 1407-4427. Rural Sustainability Research. Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939.
2. Zinātnisko konferenču rakstu krājumi izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.
3. Mežzinātne. ISSN: 1407-270X.