Kursa kods MežZ3088

Kredītpunkti 3

Pieauguma mācība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Aigars Indriksons

Dr. silv.

author

Imants Liepa

Dr. habil. biol.

Kursa anotācija

Pieauguma mācība ietver meža pieauguma saturu, specifiku, mežzinātnisko un praktisko nozīmi, veidus, struktūru, dinamiku un kauzālo atkarību. Studiju kurss ietver pieauguma un tā noteikšanas metožu klasifikāciju un izklāstu, kvantitatīvi salīdzina to precizitāti un piemērotību ekoloģisku un tautsaimniecisku uzdevumu risināšanai, iztirzā attīstības virzienus un iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par meža pieauguma saturu, daudzveidību, ekoloģisko un mežsaimniecisko nozīmi, noteikšanas metodēm un iespējām meža pieaugumu izmantot kā kritēriju meža produktivitātes un vides faktoru ietekmes noteikšanai – seminars: individuālo uzdevumu izpildes analīze. Studenti apgūst prasmi izvēlēties atbilstošāko pieauguma noteikšanas metodi un izmantot to konkrētu uzdevumu risināšanai – praktiskie darbi. Pēc studiju kursa apguves studenti ir kompetenti analizēt koksnes resursu retrospektīvo un nākotnes dinamiku un novērtēt dažādu vides faktoru ietekmes efektu - seminārs: individuālo uzdevumu izpildes analīze.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pieauguma saturs, nozīme un veidi. Vidējā un tekošā pieauguma atkarība. 2 h lekc.
2. Pieauguma mainīgums. Augstuma, caurmēra un šķērslaukuma pieaugums. 1h lekc., 1h prakt. d.
3. Papildus pieaugums. Parauglaukuma ierīkošana un uzmērīšana. Uzskaites un paraugkoku izvēle. 1h lekc., 1 h prakt. d.
4. Gadskārtu platuma mērīšana un darba failu sastādīšana. 1 h lekc., 1 h prakt. d.
5. Koka pieaugums. Tilpuma pieauguma uzmērīšana nocirstam kokam. Noteikšanas metodes. 1 h lekc., 1 h prakt. d.
6. Augoša koka tilpuma pieaugums. Noteikšanas metožu priekšrocību un precizitātes analīze 1 h lekc., 1 h prakt. d.
7. Visa koka fitomasa un tās pieaugums 1 h lekc., 1 h prakt. d.
8. Seminārs: Koka pieaugums. 2 h.
9. Audzes krājas diference un pieaugums. Klasifikācija. Atmirums. 1 h lekc., 1 h prakt. d.
10. Tekošais pieaugums. Klasifikācija. Pieauguma veida un noteikšanas metožu izvēle. 1 h lekc., 1 h prakt. d.
11. Pastāvīgo parauglaukumu un paraugkoku metodes. 1 h lekc., 1 h prakt. d.
12. Urbumu metodes. 1 h lekc., 1 h prakt. d.
13. Kamerālās metodes. Pieauguma prognozēšana. 1 h lekc., 1 h prakt. d.
14. Papildus pieauguma veidi un noteikšana. Koka augšanas potenciāla analīze. 1 h lekc., 1 h prakt. d.
15. Statmetode. Pieaugums un meža resursu monitorings. 2 h lekc.

16. Seminārs: Audzes, audžu daļu un kopu diference un pieaugums. 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās semināros un jāizpilda individuālais uzdevums. Nodarbību (lekcijas un praktiskie darbi) apmeklējums – ne mazāks kā 50%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, individuāla uzdevuma izpilde un prezentācija. Studenti saņem uzdevumu atsevišķa koka un audzes pieauguma raksturošanai, praktisko darbu laikā secīgi veicot aprēķinus un rezultātus prezentējot divos semināros. Individuālā uzdevuma izpildes atskaite iesniedzama elektroniskā (MS Word un MS Excel dokumenti) un drukātā veidā, kā arī jāprezentē seminārā PowerPoint prezentācijas veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa noslēguma vērtējums ir atkarīgs no individuālā uzdevuma analīzē un prezentācijā iegūtā vērtējuma, kā arī praktisko darbu izpildes kvalitātes.

Obligātā literatūra

1.Liepa I. Meža taksācija.- Rīga: Avots, 2018.- 238 lpp. ISBN 978-9934-534-78-2.
2.Liepa I. Pieauguma mācība.- Jelgava: LLU, 1996., 124 lpp. ISBN10: 998459601x.
3. Лиепа И., Динамика древесных запасов: Прогнозирование и экология. Рига: Зинатне, 1980.- 170 c.

Papildliteratūra

1. Schweingruber F.H., Tree rings and environment. Dendroecology. – Bern, Stuttgart, Vienna, 1996.- 609 pp.
2. Liepa I. Audžu krājas tekošā pieauguma noteikšanas četru urbšanas metožu precizitātes salīdzinājums. Mežzinātne 23(56), 2011.- 58.-70. lpp.
3. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana.- Jelgava: SIA Latgales druka, 2007.- 104. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. Raksti. ISSN: 1407-4427. Rural Sustainability Research. Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939.
2. Zinātnisko konferenču rakstu krājumi izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.
3. Mežzinātne. ISSN: 1407-270X.

Piezīmes

Bakalaura studiju brīvās izvēles kurss Mežzinātnes, Mežinženieru un Kokapstrādes studiju programmu studentiem.