Код курса MežZ3088

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса12.10.2021

Разработчики курса

author

Aigars Indriksons

author

Imants Liepa

Учебная литературa

1.Liepa I. Meža taksācija.- Rīga: Avots, 2018.- 238 lpp. ISBN 978-9934-534-78-2.
2.Liepa I. Pieauguma mācība.- Jelgava: LLU, 1996., 124 lpp. ISBN10: 998459601x.
3. Лиепа И., Динамика древесных запасов: Прогнозирование и экология. Рига: Зинатне, 1980.- 170 c.

Дополнительная литература

1. Schweingruber F.H., Tree rings and environment. Dendroecology. – Bern, Stuttgart, Vienna, 1996.- 609 pp.
2. Liepa I. Audžu krājas tekošā pieauguma noteikšanas četru urbšanas metožu precizitātes salīdzinājums. Mežzinātne 23(56), 2011.- 58.-70. lpp.
3. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana.- Jelgava: SIA Latgales druka, 2007.- 104. lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. Raksti. ISSN: 1407-4427. Rural Sustainability Research. Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939.
2. Zinātnisko konferenču rakstu krājumi izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.
3. Mežzinātne. ISSN: 1407-270X.