Kursa kods MežZ3079

Kredītpunkti 4.50

Meža ekspluatācija II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

Aizstātais kurss

MežZB020 [GMEZB020] Meža ekspluatācija II

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par kokmateriālu krautuvēm un tajās veicamajām operācijām, savstarpēji atšķirīgiem tehnoloģiskiem paņēmieniem enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanai, mazvērtīgas un atlieku koksnes izmantošanas veidiem. Studiju kurss iepazīstina arī ar dažādu aspektu rādītājiem, kādi lietojami alternatīvu variantu vērtējošos salīdzinājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst
• zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem stacionārās kokmateriālu krautuvēs, enerģētisko koksnes izejvielu ražošanā un mazvērtīgas koksnes izmantošanā.
• pprasme objektīvi novērtēt tehnoloģijas variantu īstenošanas lietderību.
• Sasniegtā kompetence ir pietiekama lēmumu pieņemšanai mežsaimnieciskās ražošanas attīstībai piemērotu virzienu izvēlē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kokmateriālu krautuvju klasifikācija un galvenie rādītāji. ( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
2 Kokmateriālu izkraušana un rezervju uzkrāšana krautuvēs. ( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
3 Kokmateriālu šķirošana un apstrādes operācijas: sagarumošana, skaldīšana, mizošana.( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
4 Kokmateriālu krautnēšana un iekraušana tālākā transporta līdzekļos.(1.kontroldarbs).( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
5 Enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanas tehnoloģija un darba līdzekļi.( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
6 Mazvērtīgās un ražošanas atlikumu koksnes izmantošanas veidi. ( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
7 Strādnieku un mašīnu nepieciešamā skaita noteikšana cirsmu darbos. ( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
8 Mežizstrādes tehnisko, tehnoloģisko un ekonomisko pamatrādītāju noteikšana.(2.kontroldarbs)( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
9 Kokmateriālu pirmējā transporta veidi, to izvēles nosacījumi. ( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
10 Enerģētiskās koksnes izejvielu veidi un sagatavošanas tehnoloģija.( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
11 Enerģētiskās koksnes kvalitāte.( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
12 Kokmateriālu krautnēšanas veidi un uzglabāšana.( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
13 Kokmateriālu pārvadāšanas tehnika un tehnoloģija.( 2 h lekcijas, 1 h prakt.d.)
14 Koksnes ķīmiskās pārstrādes tehnoloģija.( 3 h lekcijas, 2 h prakt.d.)
15 Zaļās biomasas izmantošanas tehnoloģija.( 3 h lekcijas, 2 h prakt.d.)
16 Zināšanu pārbaude - eksāmens.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi izstrādātiem visiem praktiskajiem darbiem (10 % no kopējā vērtējuma), sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem (20 % no kopējā vērtējuma), sekmīgi nokārtotam rakstiskam eksāmenam (70 % no kopējā vērtējuma). Sekmīgu eksāmena vērtējumu var saņemt automātiski, ja neviena praktiskā darba vai kontroldarba novērtējums nav zemāks kā 7 ("labi").

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Visi plānotie uzdevumi atbilstoši kursa plānam (sk. 1 līdz 8) jāveic patstāvīgajām studijām paredzētajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kritērijs ir procentuālā atbilstība 10 baļļu vērtēšanas skalai. Vērtējums nevienā no studiju rezultātiem nedrīkst būt mazāks nekā 50 % no 8 ballēm, resp., tam jābūt vismaz 4 ballēm.

Obligātā literatūra

1. Cars A. Energoresursi. Rīga: SIA Baltic Communication Partners, 2008. 102 lpp.
2. Vasiļevskis A. Vispārīgas ziņas par kokmateriālu pirmapstrādes ražotni. Jelgava: LLU, 2002. 36 lpp.
3. Enerģētisko šķeldu ražošana no mežizstrādes atlikumiem. Rīga: LVMI Silava, 2008. 16 lpp.
4. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.

Papildliteratūra

1. Vasiļevskis A. Kokmateriālu pirmapstrādes iecirkņa projekts: metod. norādījumi. Jelgava: LLU, 2001. 49 lpp.
2. Buongiorno J., Gilless J. K. Decision Methods for Forest Resource Management. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2003. 439 p.
3. Meža izmantošana Latvijā - vēsture , stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-622

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.