Код курса Mate2035

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.02.2014

Разработчики курса

author

Natālija Sergejeva

author

Svetlana Atslēga

Предварительные знания

Mate1029,

Mate1030,

Mate2034,

Учебная литературa

1. Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 186 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika: mācību grāmata augstskolām. Rīga: Latvijas Republikas centrālā Statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp.

4. Goša Z. Statistika: mācību grāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 334 lpp

Дополнительная литература

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam. 1.daļa: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam. 2.daļa: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2000. 136 lpp.
3. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2003. 310 lpp.
4. Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008, P.718.

5. Hahn G. J., Shapiro S. S. Statistical Models in Engineering. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, INC, 1994, P. 347.