Code du cours Mate2029

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours16.10.2019

Auteurs du cours

author

Līga Zvirgzdiņa

author

Liene Strupule

Manuels

1. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Matemātikā ekonomistiem. Teorija un uzdevumi. Rīga: Izglītības soļi, 2006.
2. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem. Rīga, Zvaigzne, 1997.
3. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I, II daļa. Rīga; Zvaigzne, 1988.
4. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika. II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 1997.
5. Rosser M. Basic mathematics for economists. Second Edition. Rautledge, 2003.

Ouvrages supplémentaires

1. Buiķis M. Finansu matemātika.Rīga, 2002. Biznesa izglītības bibliotēka I
2. Grīnglazs L., Kopitovs J. Augstākā matemātika ekonomistiem (ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai). Rīga, 2003. Biznesa izglītības bibliotēka III.
3. Hazans M., Jaunzems A. Augstākās matemātikas kursa pamatjēdzienu ekonomiskā interpretācija un realizācija. Rīga: LU, 1980.
4. Mizrahi A., Sullivan M. Mathematics for Buisiness and Social sciences. Wiley&Sons, 1988.
5. Strupule L., Jēgere I. Matemātika ekonomistiem. Programma, lekciju konspekts, uzdevumu risinājumu paraugi un patstāvīgā darba uzdevumi, Ekonomikas fakultātes pilna un nepilna laika studiju programmai. LLU. Jelgava, 2009.
6. Čerņajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga-Jelgava: 2016. 198 lpp.
7. Buiķis M. Finansu matemātika. Rīga, 2002. Biznesa izglītības bibliotēka I.
7. Grīnglazs L., Kopitovs J. Augstākā matemātika ekonomistiem (ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai). Rīga, 2003. Biznesa izglītības bibliotēka III.