Kursa kods Mate2029

Kredītpunkti 3

Matemātika ekonomistiem

Zinātnes nozareMatemātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Līga Zvirgzdiņa

Dr. oec.

author lekt.

Liene Strupule

Mg. math.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts matemātisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanai, kas nepieciešamas turpmāko speciālo studiju kursu apguvei, kā arī prasmju apguvei matemātikas metožu pielietošanai dažādu ekonomisko un vadībzinātnes sakarību pētīšanā.
Kursā tiek aplūkota kopu teorija, lineāro ekonomisko modeļu matemātiskā teorija, matemātiskās analīzes elementi, atvasinājums un tā pielietojums ekonomisko sakarību pētīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves students:
1. Pārzina un spēj parādīt zināšanas un kritisku izpratni par lineārās algebras, funkciju robežu aprēķināšanu, viena argumenta funkcijas diferenciālrēķiniem. Pārzina apgūto tēmu pielietojumu dažādu ekonomisko sakarību pētīšanā - kontroldarbi
2. Spēj parādīt atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izpratni, izpildīt vajadzīgās darbības un operācijas - praktiskie darbi

3. Strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, spēj pielietot matemātiskās zināšanas ekonomikā, komercdarbībā un vadībzinību jomā, veikt dažādus finanšu aprēķinus, veikt aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu novērtēšanu un interpretāciju – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kopu teorija (2 h)
2. Lineāro ekonomisko modeļu matemātiskā teorija (matricas un determinanti) (5 h)
3. Lineāru vienādojumu sistēmas sastādīšana un atrisināšana (Krāmera formulas, matricu metode) (3 h)
4. Funkcijas jēdziens. Elementārās pamatfunkcijas. Ekonomiskās funkcijas: pieprasījuma un piedāvājuma funkcijas; izmaksu, ieņēmumu un peļņas funkcijas. (3 h)

1. kontroldarbs: Lineārā algebra un ekonomiskās funkcijas

5. Funkcijas robeža. Robežas aprēķināšana. Nenoteiktības, to novēršana. Pirmā un otrā ievērojamās robežas. (4 h)
6. Funkcijas atvasinājums, tā ģeometriskā, fizikālā un ekonomiskā interpretācija. Elementāro funkciju atvasināšanas likumi un pamatformulas. Saliktas funkcijas atvasinājums. Augstāku kārtu atvasinājumi. (4 h)
7. Robežfunkcijas. Funkcijas elastība, tās ekonomiskā interpretācija. (2 h)
8. Atvasinājuma lietošana funkciju pētīšanā. Funkcijas monotonitāte, ekstrēmi. Realizācijas apjoma un ieņēmumu maksimizācija. Vidējo izmaksu minimizācija. Peļņas maksimizācija. (5 h)
9. Funkcijas grafika ieliekums un izliekums. Pārliekuma punkti. Funkcijas diferenciālis. (2 h)


2. kontroldarbs: Funkcijas robeža, atvasinājums un tā pielietojums ekonomisko sakarību pētīšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem četriem patstāvīgiem darbiem, diviem kontroldarbiem un jābūt nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem sekojošiem patstāvīgiem darbiem:
1.patstāvīgais darbs: Lineārās algebras elementi
2.patstāvīgais darbs: Ekonomiskās funkcijas
3.patstāvīgais darbs: Funkcijas robeža

4.patstāvīgais darbs: Viena argumenta funkcijas atvasinājums un tā pielietojums ekonomikā

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošo eksāmena vērtējumu students var saņemt, ja :
• ieskaitīti visi patstāvīgie darbi (visi uzdevumi ir izpildīti pareizi)
• semestra laikā katra kontroldarba vērtējums ir vismaz 4 balles.
Nesekmīgi uzrakstītu kontroldarbu var pārrakstīt mācībspēka norādītā laikā. Pēdējo kontroldarbu students var pārrakstīt individuālo studiju un pārbaudījumu perioda 1. nedēļā mācību spēka norādītajā laikā.
Akumulējošā eksāmena atzīmi veido visu kontroldarbu vidējā atzīme.
Rakstisku eksāmenu var kārtot individuālo studiju un pārbaudījumu periodā ar mācībspēku saskaņotā laikā, ja ieskaitīti visi patstāvīgie darbi (visi uzdevumi ir izpildīti pareizi).
Laicīgi neieskaitītus patstāvīgos darbus var aizstāvēt mācību spēka norādītajos laikos. Neieskaitītus patstāvīgos darbus var aizstāvēt un ieskaitīt ne vairāk kā divus vienā pieņemšanas reizē.

Obligātā literatūra

1. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Matemātikā ekonomistiem. Teorija un uzdevumi. Rīga: Izglītības soļi, 2006.
2. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem. Rīga, Zvaigzne, 1997.
3. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I, II daļa. Rīga; Zvaigzne, 1988.
4. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika. II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 1997.
5. Rosser M. Basic mathematics for economists. Second Edition. Rautledge, 2003.

Papildliteratūra

1. Buiķis M. Finansu matemātika.Rīga, 2002. Biznesa izglītības bibliotēka I
2. Grīnglazs L., Kopitovs J. Augstākā matemātika ekonomistiem (ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai). Rīga, 2003. Biznesa izglītības bibliotēka III.
3. Hazans M., Jaunzems A. Augstākās matemātikas kursa pamatjēdzienu ekonomiskā interpretācija un realizācija. Rīga: LU, 1980.
4. Mizrahi A., Sullivan M. Mathematics for Buisiness and Social sciences. Wiley&Sons, 1988.
5. Strupule L., Jēgere I. Matemātika ekonomistiem. Programma, lekciju konspekts, uzdevumu risinājumu paraugi un patstāvīgā darba uzdevumi, Ekonomikas fakultātes pilna un nepilna laika studiju programmai. LLU. Jelgava, 2009.
6. Čerņajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga-Jelgava: 2016. 198 lpp.
7. Buiķis M. Finansu matemātika. Rīga, 2002. Biznesa izglītības bibliotēka I.
7. Grīnglazs L., Kopitovs J. Augstākā matemātika ekonomistiem (ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai). Rīga, 2003. Biznesa izglītības bibliotēka III.

Piezīmes

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (B2 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.