Kurs-Code Mate2029

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)16.10.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Zvirgzdiņa

author

Liene Strupule

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Matemātikā ekonomistiem. Teorija un uzdevumi. Rīga: Izglītības soļi, 2006.
2. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem. Rīga, Zvaigzne, 1997.
3. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I, II daļa. Rīga; Zvaigzne, 1988.
4. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika. II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 1997.
5. Rosser M. Basic mathematics for economists. Second Edition. Rautledge, 2003.

Weiterfuhrende Literatur

1. Buiķis M. Finansu matemātika.Rīga, 2002. Biznesa izglītības bibliotēka I
2. Grīnglazs L., Kopitovs J. Augstākā matemātika ekonomistiem (ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai). Rīga, 2003. Biznesa izglītības bibliotēka III.
3. Hazans M., Jaunzems A. Augstākās matemātikas kursa pamatjēdzienu ekonomiskā interpretācija un realizācija. Rīga: LU, 1980.
4. Mizrahi A., Sullivan M. Mathematics for Buisiness and Social sciences. Wiley&Sons, 1988.
5. Strupule L., Jēgere I. Matemātika ekonomistiem. Programma, lekciju konspekts, uzdevumu risinājumu paraugi un patstāvīgā darba uzdevumi, Ekonomikas fakultātes pilna un nepilna laika studiju programmai. LLU. Jelgava, 2009.
6. Čerņajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga-Jelgava: 2016. 198 lpp.
7. Buiķis M. Finansu matemātika. Rīga, 2002. Biznesa izglītības bibliotēka I.
7. Grīnglazs L., Kopitovs J. Augstākā matemātika ekonomistiem (ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai). Rīga, 2003. Biznesa izglītības bibliotēka III.