Код курса MašZ4049

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса19.01.2016

Разработчик курса

author

Edgars Repša

Предварительные знания

Fizi2013,

Mate4017,

Учебная литературa

1. Croser P. Pneimatika. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 219 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 2005. 183 lpp.
3. Lielpēters P., Ķirsis M., Kravalis K., Torims T. Fluīdu Mehānika. Rīga, RTU izdevniecība, 2009.
4. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.

Дополнительная литература

1. Dirba V., Uiska J., Zars V. Hidraulika un hidrauliskās mašīnas. Rīga, Zvaigzne, 1980. 456 lpp.
2. Merkle D. Hidraulika: pamatlīmenis. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.],2002. 64 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.
2. Mežs A., Vizbulis J. Tilpuma hidopiedziņa. 3. lekcija. Jelgava, 2011. 48 lpp.
3. Fluid Power Journal - http://www.fluidpowerjournal.com