Kursa kods MašZ4049

Kredītpunkti 4.50

Hidraulika un pneimatika

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Edgars Repša

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

Mate4017, Matemātika II

Aizstātais kurss

MašZB001 [GMASB001] Hidraulika un pneimatika

Kursa anotācija

Studiju kursā, izskaidro mašīnu hidropiedziņas un pneimatikas pamatus. Studiju kursā uz teorētiskās bāzes pamatlikumiem izskaidro šķidrumā darbīgo spēku līdzsvara, kustības likumus, režīmus, hidrostatisko, hidrodinamisko mašīnu uzbūvi un darbību. Studijās apgūst galveno hidroagregātu un pneimoagregātu funkcionālo nozīmi, konstrukciju, darbības principus un parametrus, kā arī hidropiedziņas pneimopiedziņas projektēšanas pamatnosacījumus un metodiku. Pneimatisko iekārtu vadības sistēmas. Pneimatisko un hidraulisko sistēmu diagnostika.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


1. Izprot fluīdu mehānikas pamatlikumus – 1. kontroldarbs.
2. Prot novērtēt fluīdu līdzsvara un kustības likumus no inženiertehniskā redzesloka, kādi darbojas ar fluīdu pildītās tilpnēs, cauruļvados un atvērumos, caur kuriem notiek izplūde – 2. kontroldarbs.
3. Izprot statisko un dinamisko iekārtu un mašīnu uzbūvi un darbības principus, sūkņu konstruktīvo uzbūvi un darbību kopā ar cauruļvadu tīklu, kā arī statisko, tilpumisko un dinamisko hidroiekārtu uzbūvi, darbību un pielietojuma iespējas – laboratorijas darbi.
4. Orientējas hidropiedziņas un pneimopiedziņas shēmas, shematiskajos attēlos, izprot shēmā izmantoto elementu funkcijas, pielietojamību un darbību – laboratorijas darbi.
5. Spēj projektēt hidropiedziņas un pneimopiedziņas shēmas, kā arī izvēlas aparatūru, pamato izvēli – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Šķidruma fizikālās pamatīpašības. Hidrostatiskais spiediens un tā mērīšana. Hidrostatikas diferenciālvienādojums. (Lekcija – 2 h; Laboratorijas darbi – 1 h)
2. Pneimatikas pamati. Gaisa fizikālās īpašības. Pneimatisko sistēmu elementu apzīmējumi. (Lekcija – 1 h; Laboratorijas darbi – 2 h)
1. kontroldarbs: fluīdu fizikālās īpašības, spiediena mērīšana un hidrostatikas uzdevums.
3. Bernulli vienādojums reālai šķidruma plūsmai. Šķidruma kustības režīmi. Vienkāršās hidrostatiskās mašīnas. (Lekcija – 2 h; Laboratorijas darbi – 1 h)
4. Enerģijas zudumi cauruļvados. Sūkņa raksturlīknes, jauda un lietderības koeficients. (Lekcija – 1 h; Laboratorijas darbi – 2 h)
2. kontroldarbs: Bernulli vienādojums, Reinoldsa kritērijs.
5. Kavitācija. Sūkņa darba punkts. Hidrauliskais trieciens. (Lekcija – 2 h; Laboratorijas darbi – 1 h)
6. Tilpuma hidropiedziņa. Zobratu un plakanspārnu sūkņi. Rotācijas virzuļsūkņi. Spiediena regulēšanas aparatūra. (Lekcija – 1 h; Laboratorijas darbi – 2 h)
7. Pneimopiedziņas vārsti, plūsmdaļi, pneimodzinēji un to konstruktīvie risinājumi. (Lekcija – 2 h; Laboratorijas darbi – 1 h)
8. Sūkņa atslogošana. Hidrauliskās preses hidrosistēma. (Lekcija – 1 h; Laboratorijas darbi – 2 h)
9. Ātruma regulēšanas paņēmieni. Divzaru un trīszaru droseles uzbūve un pielietojums. (Lekcija – 2 h; Laboratorijas darbi – 1 h)
10. Sadalītāju uzbūve, aprēķins un izvēle. Hidrodzinēju slēgumi. Hidrocilindru reģeneratīvais slēgums. (Lekcija – 1 h; Laboratorijas darbi – 2 h)
11. Hidrodzinēju sinhronizēšana un speciālo elementu (tvertnes, filtri, akumulatori, u.c.) slēgumi shēmās. (Lekcija – 2 h; Laboratorijas darbi – 1 h)
12. Hidropiedziņas projektēšanas pamatprincipi. Hidraulisko sistēmu diagnostika. (Lekcija – 1 h; Laboratorijas darbi – 2 h)
13. Proporcionālā hidropiedziņa. Proporcionālie drošības un redukcijas vārsti, plūsmas regulatori un sadalītāji. (Lekcija – 2 h; Laboratorijas darbi – 1 h)
14. Kompresors tā uzbūve un darbības principi. Gaisa ražošana un sadale. (Lekcija – 1 h; Laboratorijas darbi – 2 h)
15. Pneimopiedziņas un hidropiedziņas shēmu veidošana un simulācija. (Lekcija – 2 h; Laboratorijas darbi – 1 h)
16. Jaunākais rūpnieciskajā hidropiedziņā un pneimopiedziņā. (Lekcija – 1 h; Laboratorijas darbi – 2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas un praktiskie darbi, kas novērtēti ar attiecīgo balli un kontroldarbi – sastāda akumulējošās ieskaites atzīmi. Vidējā aritmētiskā ieskaites atzīme no 2 kontroldarbiem, 2 praktiskajiem darbiem un 14 laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikt laboratorijas darbiem nepieciešamos aprēķinus. Sagatavot atbildes uz laboratorijas darbu kontroljautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas un praktiskie darbi, kas novērtēti ar attiecīgo balli un kontroldarbi – sastāda akumulējošās ieskaites atzīmi (vidējā aritmētiskā).
Students sekmīgu atzīmi par rakstisku kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu ir atbildēti pareizi.
Students sekmīgu atzīmi par laboratorijas darbiem un praktiskajiem darbiem var iegūt, pareizi mutiski atbildot vismaz uz 50% no kontroljautājumiem. Kontroljautājumi tiek izsniegti, kopā ar laboratorijas darbiem un praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Croser P. Pneimatika. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 219 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 2005. 183 lpp.
3. Lielpēters P., Ķirsis M., Kravalis K., Torims T. Fluīdu Mehānika. Rīga, RTU izdevniecība, 2009.
4. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.

Papildliteratūra

1. Dirba V., Uiska J., Zars V. Hidraulika un hidrauliskās mašīnas. Rīga, Zvaigzne, 1980. 456 lpp.
2. Merkle D. Hidraulika: pamatlīmenis. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.],2002. 64 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.
2. Mežs A., Vizbulis J. Tilpuma hidopiedziņa. 3. lekcija. Jelgava, 2011. 48 lpp.
3. Fluid Power Journal - http://www.fluidpowerjournal.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Kokapstrāde".