Kursa kods MākZ2010

Kredītpunkti 3

Fotografēšanas pamati

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Plastiskās mākslas vēsture un teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits7

Laboratorijas darbu stundu skaits25

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums28.04.2020

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar fotogrāfijas rašanās vēsturi, fotogrāfiju kā vizuālās mākslas virzienu, fotokameras uzbūvi un tās tehniskajām īpašībām, fotogrāfiju uzņemšanas parametriem, fotogrāfijas kompozīcijas pamatprincipiem, izteiksmes līdzekļiem un fotogrāfijas žanriem. Tiek sniegts ieskats digitālo fotogrāfiju apstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par foto aparatūras iestatījumiem un kompozīcijas veidošanas likumiem. Zināšanas tiek novērtētas pēc kontroldarbu rezultātiem.
• Prasmes izmantot fotoaparatūras parametru iestatījumus, lai iegūtu kvalitatīvu attēlu dažādos apgaismojuma apstākļos, fotografēt dažādu žanru fotogrāfijas. Prasmes tiek novērtētas pēc praktisko darbu uzdevumu izpildes kvalitātes.
• Kompetence izmantot iegūtās zināšanas un prasmes dažādu fotoattēlu uzņemšanai praktiskā darba vajadzībām, kā arī radošās domas īstenošanai. Novērtējums - praktisko darbu rezultāti.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Fotogrāfijas vēsture. Fotoaparāts un tā uzbūve. Objektīvs un tā parametri. Fotoaparātu veidi. Citas digitālas ierīces fotografēšanai (1 lekc).
2. Iepazīšanas ar fotoaparāta fotografēšanas režīmie un tehniskajām iespējām (3 lab.d.).
3. Foto kompozīcijas pamati. Trešdaļu likums (1lekc).
4. Kompozīcija - trešdaļu likums (3 lab.d.).
5. Geštalta principi un semiotika fotogrāfijā (1 lekc).
6. Geštalta principi un semiotika (3 lab.d.).
7. Apgaismojums. Mākslīgais apgaismojums un tā izmantošana. Apgaismes iekārtas. Zibspuldzes, to veidi (1 lekc).
8. Apgaismojums. Klusā daba (3 lab.d.).
9. Kustīgu objektu fotografēšana. Filtri, statīvi un citas palīgierīces (1 lekc).
10. Kustība fotogrāfijā (3 lab.d.).
11. Fotomākslas žanri. Melnbaltā fotogrāfija (1 lekc).
12. Portretu un studijas fotogrāfijas, fotoreportāža un reklāmas fotogrāfija (3 lab.d.).
13. Fotomākslas žanri. Autortiesību aspekti. Fotogrāfa darba ētika (1 lekc).
14. Ainavu un dabas objektu fotografēšana. Arhitektūras un interjera uzņemšana (3 lab.d.).
15. Fotogrāfiju retuša un pēcapstrāde izmantojot datorprogrammas (3 lab.d.).
16. Foto izstādes noformēšana (1 lab.d.).

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti veido:
• sekmīgi nokārtoti kontroldarbi,
• uzņemti un mākslinieciski apstrādāti dažādu žanru fotodarbi.
Visiem kontroldarbiem un tematiskajiem fotodarbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgos darbus pilda praktiskajās nodarbībās un mājās. Katram studentam individuāli ir jāizstrādā patstāvīgie darbi, atbilstoši kursa saturā norādītajām praktisko darbu tēmām, un jāizstrādā noslēguma foto darbs atbilstoši norādītājai tēmai, kas tiek izstādīts kursa noslēguma foto izstādē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu un kontroldarba kumulatīvā vērtējuma.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu un patstāvīgo darbu atzīmēm.
Praktiskos darbus un kontroldarbu novērtē saskaņā ar darbos noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Hedžko Dž. Fotografēšana. No angļu valodas tulkojis M.Zelmenis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 2. Hārmens D. Digitālās fotogrāfijas rokasgrāmata. No angļu valodas tulkojis G.Kalns. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 3. Kerols H. Gribi iemācīties fotogrāfēt? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi V. Holma. Rīga : SIA Jāņa Rozes apgāds, 2014. 4. Kerols H. Gribi fotogrāfēt vietas? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi Kristīne Simsone. Rīga : SIA Jāņa Rozes apgāds, 2017.

Papildliteratūra

1. Kerols H. Gribi fotogrāfēt cilvēkus? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi E.Brasliņa. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2015. 2. Latvijas fotomāksla. Vēsture un mūsdienas. Sast. P. Zeile, G. Janaitis. Rīga: Liesma, 1985. 3. Birkmanis G. Praktiskā fotogrāfija. Rīga: Avots, 1980.

Periodika un citi informācijas avoti

1.FK: žurnāls par fotogrāfiju Latvijā un pasaulē. [tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.fotokvartals.lv/
2. SLR Photography Guide. [tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.slrphotographyguide.com/
3. Focalfix.[tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.focalfix.com

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studijās.