Kurs-Code MākZ1005

Kreditpunkte 6

Kursa papildus materiāli LAIS_2020_FILO_KULT_UN_MAKSLA.doc

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)16.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Vuguls

author

Silvija Reihmane

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Filozofija:
1. Kūle M. Kūlis R. Filosofija. - R., 1998. - 656 lpp.
2. Kenny A. A New History of Western Philosophy. Oxford University Press, 2010., pg. 1058.
ISBN 978-0-19-958988-3
3. Praktiskā filosofija. - Jelgava, LLU, 2008 – 549 lpp.
4. Apsīte L. Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 267 lpp.
Kultūra un māksla:
1. Blūma D.,b.g. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. - R.: Zvaigzne ABC.
2. Blūma D., Gorkins N. Pasaules kultūras vēsture. – “Pētergailis” , 2003.
3. Celma J., Fedosejeva I. Estētika: Estētisko ideju vēsture Eiropā. R.: Zvaigzne ABC, 2000.
4. Cielava Sk. Vispārīgā mākslas vēsture 1., 2., 3., 4.daļa. - R.: Zvaigzne ABC, 1998., 1999., 2002., 2004.
5. Čārlza V., Menka D., u.c. Ģēniju 1000 gleznas. - R.: Zvaigzne ABC.
6. Freiberga E. Estētika, mūsdienu estētikas skices. R.: Zvaigzne ABC,2000.
7. Freimanis I. Laiki, laikmeti, mode. R.:Madris,1998.
8. Gombrihs E.H. Mākslas vēsture.-R.: Zvaigzne ABC,1997.
9. Gorkins N., Blūma D., Latvijas kultūras vēsture. - “Pētergailis”. 2002.
10. Ikšelis B. Ceļojums mākslas pasaulē. R.: Zvaigzne ABC,2011.
11. Kačalova T., Pētersons R., Māksla vēstures pamati. - R.: Zvaigzne ABC. 2005.
12. Kincāns V. Estētikas pamati. R:, LU, 2003.
13. Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili 1.-20 broš. R.: Latvijas enciklopēdija.1994;95;96;97;98.
14. Mākslas un kultūras vārdnīca. Zvaigzne ABC, 2011.
15. Metamodernist//Manifesto pieejams: www.metamodernism.org

Weiterfuhrende Literatur

Filozofija:
1. Celma J., Fedosejeva I. Estētika. Zvaigzne ABC, 2000., 132 lpp.
2. Freiberga E. Estētika. Mūsdienu estētikas skices. Zvaigzne ABC, 2000., 136 lpp.
3. Airaksinens T. Filosofijas pamati vidusskolai. Rīga, Zvaigzne ABC 2001. -136 lpp.
Kultūra un māksla:
1. Arhitektūra un dizains. Rakstu krājums.-R.:Avots,1985.
2. Aristotelis. Poētika.-R.: J.Rozes apg. ,2008.
3. Bārda Fr. Raksti. 1.sēj.:Apceres par filozofiju un estētiku.-R.:Liesma,1991. 37.-42.lpp.
4. Belmane A. No Leonardo līdz Pikaso.-R.:Zvaigzne,1991.
5. Bēms R. Apceres par Latvijas mākslu simt gados.R.:Zinātne, 1984.
6. Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācija. R. Omnia mea 2000. – 157.lpp.
7. Cahoone, Lawrence (ed.), 2003, From Modernism to Postmodernism: An Anthology, 2nd Edition, London: Blackwell Publishing, Ltd.
8. Cittautu mākslas vēsture-2 sēj.-R.:Liesma,1965.,1968.
9. Didro Denī. Ramo brāļadēls.-R.:Zvaigzne,1985.
10. Gēte I.V. Poēzija un īstenība.-R.:Liesma,1976.
11. Habermas, Jürgen, 1987 [1985], The Philosophical Discourse of Modernity, Frederick Lawrence (trans.), Cambridge: Cambridge University Press.
12. Hābermāss I.Modernisms//Grāmata.-R.:Liesma,1992.-20.-28.lpp.
13. Izdevumu sērija "Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi". - Rīga., Zinātne, 90.gadi.
14. Jauss H.R. Toward an Aesthetic of Reception. -Brighton, 1982.
15. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati- 2.daļa.R.:Zvaigzne, 1997.
16. Kamī A. Sirreālisms un revolūcija//Grāmata-R.:Liesma,1991.53.-58.lpp.
17. Kamings R. Lielie meistari. R.: Zvaigzne ABC,2000.
18. Karnegī D. Kā priecāties par dzīvi un darbu.-R.:Zvaigzne,1991.
19. Laikraksts "Literatūra. Māksla. Mēs".
20. Lancmanis I. Jelgavas pils. R.:Zinātne,2006.
21. Lancmanis I. Rundāles pils.-R.:Zvaigzne,1994.
22. Lessings G.E. Lāokoonts, jeb par glezniecības un poēzijas robežām.-R.:Zvaigzne,1986.
23. Liotārs Ž.F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām. R. Laikmetīgās mākslas centrs. 2008. – 183 lpp.
24. Mākslas darbs un komentārs. Estētikas burtnīca Nr. 2, R: Latvijas estētikas asociācija, 2001.
25. Merķelis G. Vēstules kādai sievietei.-R.:Zvaigzne,1991.
26. Ortega I Gasets. Mākslas dehumanizācija //Grāmata.-R.:Liesma,1991.55.-58.lpp.
27. Priedītis A. Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils, „A.K.A.” 2003.
28. Romantisms un neoromantisms Latvijas mākslā. Materiāli mākslas vēsturei. R.: Zvaigzne ABC,1998.
29. Štukenbroka K., Tepere B. 1000 šedevru Eiropas glezniecībā 1300-1850. R.: J.Rozes apg., 2007.
30. Taylor, Victor E., and Winquist, Charles E., 2001, Encyclopedia of Postmodernism, London: Routledge.
31. Vipers B. Latvijas māksla baroka laikmetā.-R.:Valters un Rapa,1937.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Filozofija:
1. žurnāls "Kentaurs"
2. žurnāls "Rīgas Laiks"
3. Satori: https://www.satori.lv/
Kultūra un māksla:
1. Žurnāls “Pastaiga”. ISSN 1407-3277
2. Žurnāls "Studija. Māksla Plus".
3. Zurnāls “DEKO”
4. Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker. Notes on metamodernism. Journal of AESTHETICS&CULTURE, vol.2, 2010. pieejams: www.aestheticsandculture.net/index.php/jac/article/view/5677/6304