Kursa kods MākZ1005

Kredītpunkti 6

Filozofija, kultūra un māksla

Kursa papildus materiāli LAIS_2020_FILO_KULT_UN_MAKSLA.doc

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Kursa anotācija

Filozofija:
Studenti apgūst filozofijas priekšmetu, filozofijas vēsturi, priekšstatu par galvenajām filozofijas nozarēm un filozofijas vēstures posmiem – koncentrējoties uz estētikas un mākslas vēstures problemātiku. Kursā tiek analizētas mūsdienu aktuālās globālās problēmās, un attīstīta diskusiju kultūra. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros, darbu grupās un studentu patstāvīgo darbu prezentēšanu.

Kultūras un mākslas daļas ietvaros tiek iepazīti produktu dizaina veidi kultūras un mākslas attīstības laika gaitā un mākslas stilu atspoguļojums produktu dizainā. Students tiek iesaistīts kultūrvēsturisko un mūsdienu produktu dizaina stilu izpētē, vērtēšanā un apzināšanā. Darbojoties individuāli un pāru darbā studenti gūst jaunas zināšanas un prasmes tālākai profesionālai darbībai šodienas multikulturālajā sabiedrībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Filozofija:
Zināšanas: studiju kursā studenti iegūst paplašinātu redzesloku un zināšanas par filozofijas priekšmeta būtību, filozofisko refleksiju, kritisko domāšanu un to nozīmi zinātnē un praktiskajā dzīvē, kā arī par galvenajiem filozofijas vēstures attīstības posmiem un filozofijas idejām. Vērtēšana – kontroldarbs.
Prasmes: Kritiskās domāšanas, filozofiskās refleksijas, mācīšanās, klausīšanās , sapratnes, iedziļināšanās, jautājumu uzdošanas, sevis un cita izpratnes, dzīves un ideju daudzveidības apjausmas prasmes. Prasmi mācīties, iegūt jaunas zināšanas un izmantot tās kopveseluma pieejas veidošanā. Vērtēšana – darbs semināros, lekciju apmeklējums.
Kompetences: apgūstot kursu studenti spēj izmantot kritisko domāšanu un tās sniegtās iespējas, pielietot filozofiskās refleksijas metodi dzīves, zinātnes un prakses problēmu izpētē, spēj kompetenti spriest par galvenajām, būtiskajām un vispārīgajām cilvēka problēmām, pārzina galvenos filozofijas vēstures attīstības posmus un virzienus.
Vērtēšana – patstāvīgie darbi, ieskaite ar atzīmi.
Kultūra un māksla:
zināšanas – izprot kultūras attīstību un mākslas stilus dažādos sabiedrības attīstības posmos no antīkā laikmeta līdz postmodernismam, izprot filozofisko un estētisko ideju mākslas darbos Eiropā un Latvijā
Vērtēšana – darbs semināros, lekciju apmeklējums;
prasmes - spēj kritiski analizēt, sintezēt un izvērtēt mākslas stilu pielietojumu produktu dizainā, kultūras un mākslas zināšanu lomu kultūrvides estētiskā veidošanā, strādāt grupās un demonstrēt IT prasmes patstāvīgo darbu izstrādē
Vērtēšana - darbs semināros, lekciju apmeklējums, patstāvīgie darbi;
kompetence - spēja formulēt un izskaidrot ar kultūras un mākslas stiliem saistītus dizaina terminus; spēja patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes produktu dizaina un filozofiski estētiskā pamatojuma izveidē; spēja strādāt grupā aktīvi sniedzot savu ieguldījumu grupas risinājuma izstrādāšanā; spēja sniegt skaidras un pamatotas prezentācijas
Vērtēšana - patstāvīgie darbi, ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Filozofija
1. Filozofijas definēšana, filozofijas pētījumu priekšmets. (1 lekcija; 1 seminārs)
2. Filozofijas pētījumu metodes. (1 lekcija; 1 seminārs)
3. Galvenās filozofiskās domāšanas īpatnības un problēmas. (1 lekcija)
4. Filozofijas pirmsākumi - eksistenciālas robežsituācijas, nāves noslēpums, izbrīns. (1 lekcija; 2 semināri)
5. Galvenās filozofijas nozares. (1 lekcija)
6. Ontoloģija. (1 lekcija)
7. Gnozeoloģija jeb epistemoloģija. (1 lekcija; 1 seminārs)
8. Loģika. (1 lekcija; 1 seminārs)
9. Reliģijas filozofija. (1 lekcija; 1 seminārs)
10. Ētika. Ētikas definēšana. Ētikas pētījumu priekšmets. (2 lekcijas)
11. Refleksija par cilvēku un refleksija par personību. (1 lekcija; 4 semināri)
12. Estētika. Estētikas definēšana. Estētikas pētījumu priekšmets. (1 lekcija; seminārs)
13. Skaistais. Daiļais. Cildenais. (1 lekcija; 2 semināri)
14. Estētikas problēmas. Citādais. Dialoga filozofija. (1 lekcija)
15. Modernās estētikas problēmas. (1 lekcija)
16. Patstāvīgā darba prezentācija. (2 semināri)

Kultūra un māksla
1. Pirmatnējās kultūras māksla (1 lekcija, 1 seminārs).
Seminārs: Pirmatnējās mākslas stils mūsdienu produktu dizainā.
2. Ēģiptes kultūra un māksla ( 1 lekcija, 1 seminārs ). Seminārs: Senās Ēģiptes mākslas stils mūsdienu produktu dizainā.
3. Antīkā kultūra un māksla. (2 lekcijas, 1 seminārs ).
3.1. Senā Grieķija.
3.2. Senā Roma.
Seminārs: Senās Grieķijas un Senās Romas mākslas stils mūsdienu produktu dizainā.
4. Viduslaiku kultūra un māksla (5. – 15. gs.). ( 2 lekcijas, 1 seminārs).Bizantijas kultūra (4.gs. – 15.gs.). Pirmsromānika (5.gs. 2.puse-9.gs.). Romānika (10.-12.gs.). Gotika (12.gs. 2. puse -15.gs.).
Seminārs: Viduslaiku mākslas stils mūsdienu produktu dizainā.
5. Renesanses kultūra un māksla. ( 1 lekcija, 1 seminārs). Itālijas renesanses mākslas raksturojums. Ziemeļu renesanses māksla un arhitektūra.
Seminārs: Renesanses mākslas stils mūsdienu produktu dizainā.
6. 17. un 18. gs. kultūra un māksla.
6.1. Baroka stils 17.gs. (1 lekcija, 1 seminārs).
Seminārs: Baroka mākslas stils mūsdienu produktu dizainā.
6.2. Rokoko stils 18.gs. Francijā, Krievijā, Anglijā. (1 lekcija, 1 seminārs).
Seminārs: Rokoko mākslas stils mūsdienu produktu dizainā.
6.3. Reālisma māksla. Klasicisma māksla. Ampīrs (1 lekcija, 1 seminārs)
Seminārs: Reālisma, klasicisma, ampīra mākslas stili mūsdienu produktu dizainā.
7. 19. gs. kultūra un māksla: ( 1 lekcija, 1 seminārs ).
7.1. Bīdermeiera stils. Romantisms mākslā (18.gs. beigas - 19.gs. sākums). Reālisms mākslā.
Seminārs: Romantisma mākslas un bīdermeiera stils mūsdienu produktu dizainā.
7.2. Pāreja uz modernismu (19. gs.): : ( 1 lekcija, 1 seminārs ). Impresionisms. Simbolisms. Postimpresionisms. Jūgendstils.
Seminārs: Jūgendstila mākslas stils mūsdienu produktu dizainā.
8. 20. gs. modernisma laikmets: ( 1 lekcija, 1 seminārs ). Fovisms. Ekspresionisms. Kubisms. Futūrisms. Dadaisms. Sirreālisms.
9. Postmodernisma laikmeta virzieni (20., 21. gs.): ( 1 lekcija,
1 seminārs ).Ekspresīvais abstrakcionisms. Ģeometriskais abstrakcionisms. Opārts. Popārts. Fotoreālisms. Vides māksla. Instalācijas. Performances. Konceptuālā māksla. Funkcionālisms un Internacionālisms arhitektūrā.
10.Metamodernisms (1 lekcija, 1seminārs).
11. Mūsdienu aktuālākās tendences un mākslinieki produktu dizainā. ( 1 lekcija, 1 seminārs).

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Filozofija:
Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros - 10%, patstāvīgie darbi - 20%, lekciju apmeklējums - 20%, kontroldarbs – 20% eksāmens - 30%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt gadījumā, ja visos kritērijos līdz ieskaites vai eksāmena darbam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka.
Kultūras un māksla:
Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: lekciju apmeklējums, darba lapu izpilde, patstāvīgie darbi izpildīti 100 % visi, patstāvīgo darbu prezentācija semināros.
Noslēguma rezultāts: vidējais aritmētiskais no Filozofijas daļas un Kultūras un mākslas daļas summatīvā vērtējuma

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Filozofija:
Studiju laikā students izstrādā un iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā. 3 darbus:
1. Eseja par filozofiskajā idejām mākslas vai dokumentālajā filmā, piemēram, “Cīņas klubs”.
2. Eseja par kādu no budisma koanu filozofiskajiem aspektiem.
3. Eseja par kādu estētikas vai mākslas filozofijas problemātisku aspektu.
Kultūra un māksla:
Patstāvīgais darbs prezentācijas formā uz katru semināru.
Semināru patstāvīgie darbi – sagatavotas prezentācijas par:
1. Pirmatnējās mākslas stils produktu dizainā.
2. Ēģiptes mākslas stils produktu dizainā.
3. Senās Griekijas un Senās Romas mākslas stils produktu dizainā.
4. Viduslaiku (bizantijas, pirmsromānikas, romānikas, gotikas) mākslas stils produktu dizainā.
5. Renesanses mākslas stils produktu dizainā.
6. 17.gs. Baroka stils produktu dizainā.
7. 18.gs. Rokoko stils produktu dizainā.
8. 18. gs.b. – 19.gs. sāk. Reālisma, klasicisma un ampīra mākslas stili produktu dizainā.
9. 18. gs. b. - 19. gs.s. Romantisma un bīdermeiera stils produktu dizainā.
10. 19. gs.b. – 20. gs. sāk. Jūgendstils produktu dizainā.
11. Modernisma mākslas virzieni produktu dizainā.
12. Postmodernisma mākslas virzieni produktu dizainā
13. Metamodernisms produktu dizainā.
14. Mūsdienu aktuālās tendences produktu dizainā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Filozofija:
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar studiju tēmām.
Patstāvīgo darbu un diskusiju darba vērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta individuālajai kritiskās un filozofiskās domāšanas izaugsmei un patstāvīgai domāšanai.

Kultūra un māksla:
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, attieksmes, termiņu ievērošanas, ir vai nav prezentēts seminārā

Obligātā literatūra

Filozofija:
1. Kūle M. Kūlis R. Filosofija. - R., 1998. - 656 lpp.
2. Kenny A. A New History of Western Philosophy. Oxford University Press, 2010., pg. 1058.
ISBN 978-0-19-958988-3
3. Praktiskā filosofija. - Jelgava, LLU, 2008 – 549 lpp.
4. Apsīte L. Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 267 lpp.
Kultūra un māksla:
1. Blūma D.,b.g. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. - R.: Zvaigzne ABC.
2. Blūma D., Gorkins N. Pasaules kultūras vēsture. – “Pētergailis” , 2003.
3. Celma J., Fedosejeva I. Estētika: Estētisko ideju vēsture Eiropā. R.: Zvaigzne ABC, 2000.
4. Cielava Sk. Vispārīgā mākslas vēsture 1., 2., 3., 4.daļa. - R.: Zvaigzne ABC, 1998., 1999., 2002., 2004.
5. Čārlza V., Menka D., u.c. Ģēniju 1000 gleznas. - R.: Zvaigzne ABC.
6. Freiberga E. Estētika, mūsdienu estētikas skices. R.: Zvaigzne ABC,2000.
7. Freimanis I. Laiki, laikmeti, mode. R.:Madris,1998.
8. Gombrihs E.H. Mākslas vēsture.-R.: Zvaigzne ABC,1997.
9. Gorkins N., Blūma D., Latvijas kultūras vēsture. - “Pētergailis”. 2002.
10. Ikšelis B. Ceļojums mākslas pasaulē. R.: Zvaigzne ABC,2011.
11. Kačalova T., Pētersons R., Māksla vēstures pamati. - R.: Zvaigzne ABC. 2005.
12. Kincāns V. Estētikas pamati. R:, LU, 2003.
13. Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili 1.-20 broš. R.: Latvijas enciklopēdija.1994;95;96;97;98.
14. Mākslas un kultūras vārdnīca. Zvaigzne ABC, 2011.
15. Metamodernist//Manifesto pieejams: www.metamodernism.org

Papildliteratūra

Filozofija:
1. Celma J., Fedosejeva I. Estētika. Zvaigzne ABC, 2000., 132 lpp.
2. Freiberga E. Estētika. Mūsdienu estētikas skices. Zvaigzne ABC, 2000., 136 lpp.
3. Airaksinens T. Filosofijas pamati vidusskolai. Rīga, Zvaigzne ABC 2001. -136 lpp.
Kultūra un māksla:
1. Arhitektūra un dizains. Rakstu krājums.-R.:Avots,1985.
2. Aristotelis. Poētika.-R.: J.Rozes apg. ,2008.
3. Bārda Fr. Raksti. 1.sēj.:Apceres par filozofiju un estētiku.-R.:Liesma,1991. 37.-42.lpp.
4. Belmane A. No Leonardo līdz Pikaso.-R.:Zvaigzne,1991.
5. Bēms R. Apceres par Latvijas mākslu simt gados.R.:Zinātne, 1984.
6. Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācija. R. Omnia mea 2000. – 157.lpp.
7. Cahoone, Lawrence (ed.), 2003, From Modernism to Postmodernism: An Anthology, 2nd Edition, London: Blackwell Publishing, Ltd.
8. Cittautu mākslas vēsture-2 sēj.-R.:Liesma,1965.,1968.
9. Didro Denī. Ramo brāļadēls.-R.:Zvaigzne,1985.
10. Gēte I.V. Poēzija un īstenība.-R.:Liesma,1976.
11. Habermas, Jürgen, 1987 [1985], The Philosophical Discourse of Modernity, Frederick Lawrence (trans.), Cambridge: Cambridge University Press.
12. Hābermāss I.Modernisms//Grāmata.-R.:Liesma,1992.-20.-28.lpp.
13. Izdevumu sērija "Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi". - Rīga., Zinātne, 90.gadi.
14. Jauss H.R. Toward an Aesthetic of Reception. -Brighton, 1982.
15. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati- 2.daļa.R.:Zvaigzne, 1997.
16. Kamī A. Sirreālisms un revolūcija//Grāmata-R.:Liesma,1991.53.-58.lpp.
17. Kamings R. Lielie meistari. R.: Zvaigzne ABC,2000.
18. Karnegī D. Kā priecāties par dzīvi un darbu.-R.:Zvaigzne,1991.
19. Laikraksts "Literatūra. Māksla. Mēs".
20. Lancmanis I. Jelgavas pils. R.:Zinātne,2006.
21. Lancmanis I. Rundāles pils.-R.:Zvaigzne,1994.
22. Lessings G.E. Lāokoonts, jeb par glezniecības un poēzijas robežām.-R.:Zvaigzne,1986.
23. Liotārs Ž.F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām. R. Laikmetīgās mākslas centrs. 2008. – 183 lpp.
24. Mākslas darbs un komentārs. Estētikas burtnīca Nr. 2, R: Latvijas estētikas asociācija, 2001.
25. Merķelis G. Vēstules kādai sievietei.-R.:Zvaigzne,1991.
26. Ortega I Gasets. Mākslas dehumanizācija //Grāmata.-R.:Liesma,1991.55.-58.lpp.
27. Priedītis A. Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils, „A.K.A.” 2003.
28. Romantisms un neoromantisms Latvijas mākslā. Materiāli mākslas vēsturei. R.: Zvaigzne ABC,1998.
29. Štukenbroka K., Tepere B. 1000 šedevru Eiropas glezniecībā 1300-1850. R.: J.Rozes apg., 2007.
30. Taylor, Victor E., and Winquist, Charles E., 2001, Encyclopedia of Postmodernism, London: Routledge.
31. Vipers B. Latvijas māksla baroka laikmetā.-R.:Valters un Rapa,1937.

Periodika un citi informācijas avoti

Filozofija:
1. žurnāls "Kentaurs"
2. žurnāls "Rīgas Laiks"
3. Satori: https://www.satori.lv/
Kultūra un māksla:
1. Žurnāls “Pastaiga”. ISSN 1407-3277
2. Žurnāls "Studija. Māksla Plus".
3. Zurnāls “DEKO”
4. Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker. Notes on metamodernism. Journal of AESTHETICS&CULTURE, vol.2, 2010. pieejams: www.aestheticsandculture.net/index.php/jac/article/view/5677/6304

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „ Dizains un amatniecība”.