Kurs-Code MākZ1004

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge20

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)13.12.2023

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ivanda Spulle-Meiere

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2006.
2. Hellers S., Andersone G. Grafiska dizaina rokasgramata. Riga: J. Rozes apgads, 2016
3. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
4. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām. 2.daļa. Rīga: Raka, 2010.
5. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
6. Zīmes un Simboli. No senajiem hieroglifiem līdz mūsdienu logotipiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. ISBN 978-9934-0-1268-6
7. Osorno L. Commercial Illustration. Design media Publishing Ltd: 2014. ISBN 978-988-15451-3-8
8. Lying W. Commercial Prints Design. Design Media Publishing Ltd: 2014. ISBN 978-988-12966-3-4
9. Commentz S., Ehman S., Klanten R. Papercraft. Design and Art with Paper. KG, Berlin: Gestalten Verlag HmbH@co, 2010.

10. Wiedwmann Ed.J. LOGO Design. Tashen: ISBN 978-3-8228-4622-3

Weiterfuhrende Literatur

1. Strupulis J., Burāne I., Šmite E. Jānis Strupulis. Atskats. Rīga: Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrība, 2019. ISBN 978-9934-19-746-8
2. Ēķe Gāga D. Gribu būt dizainers. Rīga: Biedrība Droši un koši. 2018. ISBN 978-9934-8565-5-6
3. Lake S. Botanical Style. RPS: London New York. 2016. ISBN 978-1-84975-713-3
4. Fiell C. P. Scandinavian design. Tashen: 2017. ISBN 978-3-8365-4452-8
5. Hudson J. The Design Book. London: Laurence King Publishing Ltd, 2013. ISBN: 978-1-78067-099-7
6. Lorenc J. Commercial Guide. Design Media Publishing limited 20/F Manulife Tower. Hong Kong, 2015. ISBN: 978-988-14124-1-6
7. Fiell C., P. Design Now! Eco-design to Design-Art 90 Designers from liro Ahokas to Michael Young. Tashen: 2007. ISBN 978-3-8228-5267-5
8. Martins A., Jehl E. Grand Stand. Designing Stands for trade Fairs and Events. Frame: thames and Hudson Ltd, 2018. ISBN: 978-94-92311-19-1
9. Jozus A. Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē. Rīga: Eko Media, ISBN 978-0034-8730-0-1

10. Guan A., Wang A. Brand Image Design for Catering Services. Design Media Published Ltd 20/F Manulife Tower; 2010. ISBN 978-988-15660-1-0

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1.Digitālais mācību līdzeklis, e-mācību kurss Spulle-Meiere I., Reimandova I. Kompozīcija un mākslas valoda. 2012. http://www.intereses.lv
2.Pastaiga. Mode Stils Kultūra Māksla. Rīgas Viļņi izdevniecība. Rīga, 2020. III/IV, V/VI. ISSN 1407-3277
3.Deko. Izdevniecība žurnāls „Santa”. ISSN 1407-7027
4. Tidskriften RUM. The Swedish magazine about Scandinavian architecture & design. 3/2019. ISSN1650-1330
5.Lilit Look. Lilit STILS&MODE. www.lpia.lv. ISSN 1691-2012
6.L”OFFICIIEL. Poligrāfijas grupa Mūkusala. ISSN 1691-5135
7. RUM Design. Mode. Inredning. Konst. TIDSAM 4752-01, 08, 10, 11, 12, 13, 14
8.IN.Indhold.MODE/INTERVIEW/KULTUR/REJSER. 100 unikke julegaver. IN udgives af Aller Media A/S. 2020. Mainlifestyle.dk UBD 5701837000151

9.HŪS OG HĪBYLI. ISSN 1021-8327