Kursa kods MākZ1004

Kredītpunkti 3

Kompozīcija un krāsu mācība I

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2023

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Kompozīcija un krāsu mācība ietver līniju, ritmu, lielumu, un materiālu dažādību. Māca kompozīcijas pamatprincipus, dažādu materiālu pielietošanu, proporciju saskaņu un vizuālo elementu iekļaušanos telpā un vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiski zina un izprot kompozīcijas jēdzienus, veidus un pamatprincipus, to pielietojumu: melnbaltu, grafisku, krāsu, oparta kompozīciju, savstarpējās sakarības - teorijas kontroldarbs.
Prot radoši un patstāvīgi darboties grafiskās, lineārās, melnbaltās, krāsu variācijās un izteiksmes veidos plaknē un apjomā (skices, darba lapas, iepakojuma dizaini un izklājumi, planšetes, priekšmeti u.c.) - praktiskie darbi.
Patstāvīgi izmanto kompozicionālās zināšanas un prasmes, izgatavo praktiskos darbus kā dizaina domāšanas prototipus un iespējamos reproducēšanas materiālus: spēj radoši, patstāvīgi kompozicionāli domāt un darboties; analizēt un vērtēt darba estētisko kvalitāti, funkciju; argumentēti spriest, uzklausīt un novērtēt otru un cienīt cita viedokli; spēj IT zināšanas un prasmes pielietot kompozīcijas darbu un prezentāciju izstrādē - patstāvīgie mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievads Kompozīcijā un krāsu mācībā. Kompozīcijas pamatprincipi, pamatelementi. 2h
(skices, praktiskie darbi- lineāri attēloti priekšmeti grafiskā kompozīcijā)
2. Grafiskās izteiksmes līdzekļi, veidi. Līnijas, līniju veidi, to variācijas. Līniju virziens, raksturs, pielietojums. Lineāras kompozīcijas. 2h
(skices, darba lapas, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi- firmas stils, apdares dizains, etiķetes, uzlīmes izklājumā)
3. Kompozīcijas veidi, uzbūve, nozīme. 2h
(skices, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi, digitālas kompozīcijas ar priekšmetiem, sīkelementiem)
4. Ģeometriskas kompozīcijas. Apļa kompozīcija. Kvadrāta un trijstūra kompozīcijas. 2h
(priekšmetu skices, praktiskie darbi, mandala, laukuma kompozīcijas, izklājumi)
5. Optiskā māksla. Oparta variācijas. 2h
(skices, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi - oparts plaknē, apjomā)
6. Melnbaltas kompozīcijas. Grafika. Grafiskais dizains. 2h
(skices, darba lapas; praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi-burtveidi, logo, etiķetes, uzlīmes, iepakojuma izklājumi)
7. Dabas elementi, stilizācija, grafiska attēlošana. 2h
(skices, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi - apdares dizains, iesaiņojums kafijas/tējas krūzītei u.c.)
8. Faktūra, tekstūra, reljefatspiedumi/faktūratspiedumi. 2h
(skices, darba lapas, praktiskie darbi- faktūratspiedumi/reljefatspiedumi uz dažādām virsmām)
9. Reljefs, tektonika. Moduļa princips. 2h
(skices, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi - tektoniski elementi, moduļa princips)
10. Virsmas īpašības, materialitāte. Dabīgi/mākslīgi materiāli. 2h
(materialitātes skices, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi - virsmas apstrāde/apdare, faktūrdarbi)
11. Papīra plastika. Papīra apdares/apstrādes veidi, papīra reljefs plaknē/apjomā. 2h
(skices, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi- gaismas elements/objekts, darbs ar papīru, telpisku objektu/materiālu savienojumi)
Kontroldarbs. 1h
12. Telpiski objekti, elementi plaknē/virsmā/apjomā. 2h
(skices, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi - telpisks priekšmets, darbs ar papīru, kartonu)
13. Dekoratīvi elementi, funkcionāli priekšmeti. Iepakojuma izstrāde. (Brīvais uzdevums- grupu darbs). 4h
(skices, ideju izklājumi, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi - kārbas iepakojuma dizains, grupu darbs)
14. Nolietotu priekšmetu/lietu/materiālu pielietojums, reciklēšana. 2h
(skices, radošais darbs un patstāvīgais mājas darbs- nolietotu priekšmetu/lietu/materiālu “otrā dzīve”)
15. Praktisko darbu skate. Kompozīcija telpā, vidē, priekšmetiskā vidē, priekšmetu/praktisko darbu izvietojums dažādās plaknēs. 1h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.Prasības ieskaites iegūšanai:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Izstrādāti un radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem-aizstāvēti nodarbību laikā ( skices, darba lapas, planšetes, u.c.), kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
3. Iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Nokārtots teorijas kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

5. Dalība darbu skatē un darbu ekspozīcijas izveidē semestra beigās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi un radoši izstrādātas skices, darba lapas, iepakojuma dizaini, izklājumi, telpiski objekti, planšetes, radošie uzdevumi pēc kursa plāna; apkopoti, pielietoti - informatīvi resursi; mākslas, kultūras, laikmetīgas mākslas un dizaina materiāli, mākslinieciska jaunrade, inovatīvs radošums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēta ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
Vērtēšanas kritēriji praktiskiem darbiem, kontroldarbam un patstāvīgiem mājas darbiem:
1. Atbilstība darba uzdevumam, formātam un izvirzītajām prasībām.
2. Pielietotie materiāli, tehnikas un kompozicionālie pamatprincipi.
3. Jaunrade, radošums.
4. Darba tehniskā un estētiskā kvalitāte.
5. Prezentācijas prasmes.

6. Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Obligātā literatūra

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2006.
2. Hellers S., Andersone G. Grafiska dizaina rokasgramata. Riga: J. Rozes apgads, 2016
3. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
4. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām. 2.daļa. Rīga: Raka, 2010.
5. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
6. Zīmes un Simboli. No senajiem hieroglifiem līdz mūsdienu logotipiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. ISBN 978-9934-0-1268-6
7. Osorno L. Commercial Illustration. Design media Publishing Ltd: 2014. ISBN 978-988-15451-3-8
8. Lying W. Commercial Prints Design. Design Media Publishing Ltd: 2014. ISBN 978-988-12966-3-4
9. Commentz S., Ehman S., Klanten R. Papercraft. Design and Art with Paper. KG, Berlin: Gestalten Verlag HmbH@co, 2010.

10. Wiedwmann Ed.J. LOGO Design. Tashen: ISBN 978-3-8228-4622-3

Papildliteratūra

1. Strupulis J., Burāne I., Šmite E. Jānis Strupulis. Atskats. Rīga: Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrība, 2019. ISBN 978-9934-19-746-8
2. Ēķe Gāga D. Gribu būt dizainers. Rīga: Biedrība Droši un koši. 2018. ISBN 978-9934-8565-5-6
3. Lake S. Botanical Style. RPS: London New York. 2016. ISBN 978-1-84975-713-3
4. Fiell C. P. Scandinavian design. Tashen: 2017. ISBN 978-3-8365-4452-8
5. Hudson J. The Design Book. London: Laurence King Publishing Ltd, 2013. ISBN: 978-1-78067-099-7
6. Lorenc J. Commercial Guide. Design Media Publishing limited 20/F Manulife Tower. Hong Kong, 2015. ISBN: 978-988-14124-1-6
7. Fiell C., P. Design Now! Eco-design to Design-Art 90 Designers from liro Ahokas to Michael Young. Tashen: 2007. ISBN 978-3-8228-5267-5
8. Martins A., Jehl E. Grand Stand. Designing Stands for trade Fairs and Events. Frame: thames and Hudson Ltd, 2018. ISBN: 978-94-92311-19-1
9. Jozus A. Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē. Rīga: Eko Media, ISBN 978-0034-8730-0-1

10. Guan A., Wang A. Brand Image Design for Catering Services. Design Media Published Ltd 20/F Manulife Tower; 2010. ISBN 978-988-15660-1-0

Periodika un citi informācijas avoti

1.Digitālais mācību līdzeklis, e-mācību kurss Spulle-Meiere I., Reimandova I. Kompozīcija un mākslas valoda. 2012. http://www.intereses.lv
2.Pastaiga. Mode Stils Kultūra Māksla. Rīgas Viļņi izdevniecība. Rīga, 2020. III/IV, V/VI. ISSN 1407-3277
3.Deko. Izdevniecība žurnāls „Santa”. ISSN 1407-7027
4. Tidskriften RUM. The Swedish magazine about Scandinavian architecture & design. 3/2019. ISSN1650-1330
5.Lilit Look. Lilit STILS&MODE. www.lpia.lv. ISSN 1691-2012
6.L”OFFICIIEL. Poligrāfijas grupa Mūkusala. ISSN 1691-5135
7. RUM Design. Mode. Inredning. Konst. TIDSAM 4752-01, 08, 10, 11, 12, 13, 14
8.IN.Indhold.MODE/INTERVIEW/KULTUR/REJSER. 100 unikke julegaver. IN udgives af Aller Media A/S. 2020. Mainlifestyle.dk UBD 5701837000151

9.HŪS OG HĪBYLI. ISSN 1021-8327

Piezīmes

Dizains un amatniecība.
Mājas vide izglītībā