Kursa kods LauZ5159

Kredītpunkti 4.50

Specializētās tehnoloģijas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

VidEM002 [GVIEM002] Specializētās tehnoloģijas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar specializētajām tehnoloģijām lopkopības laukkopības un citās nozarēs. Lopkopības tehnoloģiju daļā veic padziļinātas studijas lopkopības produkcijas ražošanā, iepazīstas ar jaunākiem risinājumiem, kurus izmanto lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai, kā arī ar mūsdienīgām tehnoloģijām un tehniku. Laukkopības tehnoloģiju daļā veic padziļinātas studijas dārzkopības nozarē, siltumnīcu saimniecībā, lauksaimniecības zemju meliorācijā, kūdras ieguvē un par komunālajā dienestā izmantojamo tehniku. Studenti izvēlas specializēšanās nozari.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par jaunākajiem lopkopības un laukkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskiem procesiem un mūsdienīgām lopkopības un laukkopības tehnoloģiskām iekārtām un mašīnām. Kontroldarbs
Prasmes iekļaut jaunās tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas jaunbūvējamo un rekonstruējamo lauksaimniecības dzīvnieku mītņu plānojumos, iekļaut jaunākās laukkopības un citas iekārtas un mašīnas modernajā ražošanā. Kontroldarbs.

Kompetences izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas plānojuma izstrādei jaunām vai modernizējamām lauksaimniecības dzīvnieku mītnēm un to aprīkošanai ar modernu tehniku, modernas laukkopības tehnikas iekļaušanai ražošanas procesā. Patstāvīgais darbs un darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā - 3h.
2. Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā – 3h.
3. Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā – 3h.
4. Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā – 3h.
5. Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā – 3h.
6. Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā – 3h.
7. Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā – 3h.
8. Kontroldarbs – 3h.
9. Patstāvīgā darba uzdevuma iesniegšana izvēlētajā specializācijas virzienā – 3h.
10. Patstāvīgā darba izstrāde, konsultējoties ar atbildīgo mācībspēku – 3h.
11. Patstāvīgā darba izstrāde, konsultējoties ar atbildīgo mācībspēku – 3h.
12. Patstāvīgā darba izstrāde, konsultējoties ar atbildīgo mācībspēku – 3h.
13. Patstāvīgā darba izstrāde, konsultējoties ar atbildīgo mācībspēku – 3h.
14. Patstāvīgā darba izstrāde, konsultējoties ar atbildīgo mācībspēku – 3h.
15. Patstāvīgā darba aizstāvēšana un apspriešana – 3h.

16. Ieskaite – 3h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs un izstrādāts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbam, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma un studiju kursa kontroldarba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarba un patstāvīgā darba vidējiem rezultātiem

Obligātā literatūra

1. Advances in Agricultural Machinery and Technologies/ Edited by Guangnan Chen. eBook Published 5 March 2018/Pub. location Boca Raton/Imprint CRC Press/DOI https://doi.org/10.1201/9781351132398, Pages 488 pages/SubjectsEarth Sciences, Engineering & Technology, Environment & Agriculture, pieejams tiešsaitē https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351132398.
2. Agricultural automation : fundamentals and practices / edited by Qin Zhang and Francis J. Pierce. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013. xiv, 397 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. ISBN 9781439880579.
3. Precision agriculture technology for crop farming / edited by Qin Zhang. Boca Raton [u.c.] : CRC Press 1 tiešsaistes resurss (13 datnes, 368 lapas) : grafiki, ilustrācijas, tabulas. ISBN 9781482251081 (PDF).
4. Emerging Technologies in Agricultural Engineering Edited ByMegh R. Goyal. Edition 1st Edition First Published 2017 eBook Published 1 September 2017 Pub. location New York Imprint Apple Academic Press DOIhttps://doi.org/10.1201/9781315366364 Pages 426 pages eBook ISBN 9781315366364 SubjectsEnvironment & Agriculture
5. Organic Agricultural Practices. Alternatives to Conventional Agricultural Systems. Edited ByKimberly Etingoff Edition 1st Edition First Published 2014 eBook Published 6 September 2014 Pub. location New York Imprint Apple Academic Press DOIhttps://doi.org/10.1201/b17368 Pages 418 pages eBook ISBN 9780429188602 SubjectsEarth Sciences, Environment & Agriculture
6. Automatic milking: a better understanding / edited by: A. Meijering, H. Hogeveen, C.J.A.M. de Koning. Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2004. 525 p.
7. Dairy Farming Handbook. DeLaval. 2012. -305p.
8. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. / J.Priekuļa red. - R.:Poligrāfists, 2003. - 198 lpp.
9. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. 2012. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, - 240 lpp.
10. Precision livestock farming applications : making sense of sensors to support farm management / edited by: Ilan Halachmi. Wageningen, The Netherlands : Wageningen Academic Publishers, 2015. 326 p.
11. Priekulis J. Jaunākā lopkopības tehnoloģija un tehnika. LLU, 2018. 101 lpp. Pieejams: E-studiju kurss LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija; un http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/TF/LLU bibliotekas datoriem/Jaunaka_lopkop_tehnol_tehnika_JurisPriekulis_bibl_tikla.pdf (E-resurss) {Pieejams no LLU bibliotēkas datoriem}.
12. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.

13. Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas / autori: Kalvi Tamm, Raivo Vettik, Peeter Viil, Taavi Võsa, Jānis Kažotnieks. - Rīga: Biedrība Zemnieku saeima, 2017 - 31 lpp.: http://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2016/01/Greenagri_Organiska_meslojuma_izkliedesanas_tehnologijas.pdf

Papildliteratūra

1. Mans lauksaimniecības tehnikas parks. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 65 lpp. (Aršanas smalkumi, kā izvēlēties smidzinātāju, smidzinātāja regulēšana, minerālmēslu izkliedētāja izvēle, kā samazināt degvielas patēriņu lauksaimniecības darbos).
2. Precīzā laukkopība. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2016. – 50 lpp.
3. Jaunākās tehnoloģijas Modernajās siltumnīcās. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2017. – 66 lpp.
4. Videi draudzīga meliorācija. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2018. – 46 lpp.
5. Precīzā lopkopība. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2016. – 65 lpp.
6. Kvalitatīvas skābbarības sagatavošana un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 50 lpp.

7. Kūtsmēslu krātuves mūsdienīgām fermām. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 65 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. Pieejams: www.agrotops.lv/

2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. Pieejams: http://www.saimnieks.lv
3. Profi Latvija. Žurnāls par profesionālu lauksaimniecības tehniku. Izdevējs SIA Baltic publishing group. ISSN 2256-0130. Pieejams: www.profilatvija.lv

Piezīmes

Obligātais priekšmets maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"