Kursa kods LauZ4263

Kredītpunkti 4.50

Cūkkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Aizstātais kurss

LauZB019 [GLAUB019] Cūkkopība

Kursa anotācija

Cūku bioloģiskās īpatnības, to izmantošanas līmenis, šķirņu raksturojumi un izvēles pamatojums, cūku etoloģija, cūku konstitūcija un eksterjers, tā vērtēšana, ciltsdarbs, audzēšanas metodes cūkkopībā, ganāmpulka atražošanas organizācija, sivēnu izaudzēšanas tehnoloģija, cūku nobarošana, cūku turēšanas tehnoloģijas, cūkkopības saimniecību darbības principi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs zināšanas par cūkgaļas ražošanu, cūku turēšanas tehnoloģijām un audzēšanas metodēm. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Apgūs prasmes organizēt darbu cūkkopības fermās un izvēlēties labākās cūku turēšanas tehnoloģijas. Sekmīgi veikti aprēķini un analīze praktiskajos darbos. Studenti būs kompetenti spriest un analizēt cūkgaļas ražošanas tehnoloģijas un argumentēt savu viedokli. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

. Cūkkopības tautsaimnieciskā nozīme un tās attīstība Latvijā, pasaulē, cūkgaļa kā pārtikas produkts. Lekcijas 1 h
2. Cūku bioloģiskais potenciāls un tā izmantošanas līmenis, augšanas un attīstības likumsakarības. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
3. Cūku etoloģija. Lekcijas 1h
4. Stress, tā izraisošie faktori. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
5. Eksterjers un konstitūcija, saistība ar produktivitāti, vērtēšana. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 2h
6. Cūku šķirņu izveidošana, raksturojums, izvēle. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 2h
1. kontroldarbs. Cūku bioloģiskais potenciāls, izmantošanas līmenis, stress, eksterjers, cūku šķirnes.
7. Cūku grupas ražošanas procesā, to aprite. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
8. Ganāmpulka atražošanas tehnoloģija. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
9. Selekcijas darbs cūkkopībā, selekcijas ģenētiskie pamati. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 2h
10. Audzēšanas metodes cūkkopībā. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
2. kontroldarbs. Cūku grupas ražošanas procesā, ganāmpulka atražošana, selekcijas darba pamatprincipi cūkkopībā.
11. Sivēnmāšu meklēšanās, grūsnības diagnostika, embriju augšana un attīstība, atnešanās. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
12. Sivēnu izaudzēšanas tehnoloģija. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
3. kontroldarbs. Sivēnmāšu izmantošana un sivēnu izaudzēšana.
13. Novietņu iekārtojums un cūku turēšana, labturības prasības. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h
14. Cūku lielfermas darbības principi. Ciklogrammas. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
15. Cūku nobarošanas veidi. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
16. Cūku realizācija, cūkgaļas kvalitāte. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
4. kontroldarbs. Cūku turēšana, nobarošana, labturības prasības, ciklogrammas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē populārzinātnisko literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu un eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Nostrādāto praktisko darbu novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Bez sekmīgas praktisko darbu izpildes un kontroldarbu uzrakstīšanas nevar kārtot eksāmenu.

Obligātā literatūra

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Z. Bērziņa, D. Kairiša, A. Laurs, J. Priekulis, S. Štrausa, A. Veģe. Zemkopības ministrija, Rīga, 2003, 96.-186. lpp. 2. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU. Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 171 lpp. 3. NRC. (2012) Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. Washington: The National Academies Press, 2012. 400 p. https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition 4. Patience J.F., Thacker P.A., de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition. Canada: Prairie Swine Centre Inc., 1995. 274 p. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF

Papildliteratūra

Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2019.] Pieejams: http://www.ccc.lv/docs/ciltsdarba_new.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura grāda ieguvei Lauksaimniecībā, kvalifikācijai Ciltslietu zootehniķis.