Kursa kods LauZ4234

Kredītpunkti 3

Lopkopības tehnoloģija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar piena, gaļas un olu ražošanas tehnoloģijām, ietverot mājdzīvnieku selekciju, pavairošanu un turēšanu, lopkopības fermu tehnoloģisko projektēšanu, mājdzīvnieku ēdināšanu, lopkopības produkcijas un blakusprodukcijas ieguvi un pirmapstrādi, ražošanas atkritumu savākšanu un utilizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par piena, gaļas un olu ražošanas tehnoloģiskiem procesiem, kā arī šo produktu kvalitātes nodrošināšanu, lietojot mūsdienīgas darba metodes. Zināšanas novērtē laboratorijas un praktiskajos darbos kā arī kontroldarbos.
Prasmes - pārzināt lopkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskos procesus, kā arī izstrādāt to modernizācijas projektus, lai uzlabotu saražotās produkcijas kvalitāti un sasniegtu augstus darba rezultātus. Prasmes novērtē praktiskajos darbos un kontroldarbos.

Kompetences - kuras nepieciešamas lauksaimniecības inženieriem, rūpējoties par ražošanas tehnoloģiskā procesa pilnveidi un saražotās produkcijas kvalitātes nodrošināšanu. Kompetences novērtē laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lopkopības nozīme un stāvoklis Latvijā. Lopkopības normatīvie akti un to uzstādītās prasības - 2h
2. Lauksaimniecības dzīvnieki, to izcelšanās, selekcija, šķirnes, pavairošana, bioloģiskie cikli – 2h
3. Liellopu, cūku un mājputnu turēšanas veidi - 2h
4. Praktiskais darbs: Cūku ganāmpulka struktūras un vietu skaita aprēķins - 2h
5. Lopkopības fermas jēdziens, galvenās būves un teritorijas plānojums - 2h
6. Govju un cūku mīņu iekšējie plānojumi – 2h
7. Praktiskais darbs: Govju kūts šķērsgriezuma skices istrāde - 2h
8. Praktiskais darbs: Govju kūts iekšējā plānojuma izstrāde. Kontroldarbs. - 3h
9. Mikroklimata nodrošinājums mājdzīvnieku mītnēs – 2h
10. Praktiskais darbs: Kūts ventilācijas sistēmas aprēķins – 2h
11. Lopbarība, tās iedalījums, raksturojums, ķīmiskais sastāvs un novērtēšana. Mājdzīvnieku ēdināšanas normas – 2h
12. Lopkopības produkcijas ieguve un uzglabāšana. Produkcijas kvalitātes rādītāji un to nodrošināšana – 2h
13. Kūtsmēslu ieguve, uzkrāšana un izmantošana -3h
14. Praktiskais darbs: Šķidrmēslu iznākuma un lagūnas tipa krātuves aprēķins - 2h

15. Lopkopības fermu notekūdeņi un atkritumi, to uzkrāšana un utilizācija. Kontroldarbs - 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu var kārtot pēc lekciju kursa noklausīšanās, praktisko darbu izstrādes un abu kontroldarbu sekmīgas uzrakstīšanas. Pārbaudes veids – eksāmens ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu vidējā vērtējuma.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana / J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata / A.Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.

4. Kellems R. Livestock feeds and feeding. New Jersey: Prentice Hale. 1998. 573 p.

Papildliteratūra

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 344 lpp.

3. Poikalainen V. Piima tootmine. Tartu: EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse institut, 2006. 448 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops
2. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams: http://www.saimnieks.lv

3. Lopkopība. Pieejams: http://llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/pakalpojumi

Piezīmes

Obligāts akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzātne" apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika"