Код курса LauZ4228

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций28

æоличество лабораторных работ36

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса07.10.2019

Разработчик курса

author

Gunita Bimšteine

Предварительные знания

LauZ3170,

LauZ4252,

Учебная литературa

1. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts Rīga:VAAD/ik gadus.
2. World Compendium The Pesticide Manual (2006): Ed –in-chief. C.D.S Tomlin, BCPC, 1348p.

3. Turka I. (2003) Pesticīdu lietošana augu aizsardzībā.LLKC,Ozolnieki. 159 lpp.

Дополнительная литература

1. Augkopība. A.Ružas red. Turka I. Sadaļa Augu aizsardzība. Jelgava, 2004. 69-88, 173-181, 190 -196, 242-245 lpp.
2. Labas Lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Rīga, LRZM, 2008. 56 lpp.
3. Smidzinātāju rokasgrāmata. Autori: J.Āboltiņš u.c. LLKC. Ozolnieki, 2001. 144 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.