Kursa kods LauZ4228

Kredītpunkti 6

Augu aizsardzība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits28

Laboratorijas darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums07.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunita Bimšteine

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3170, Entomoloģija

LauZ4252, Fitopatoloģija

Kursa anotācija

Studenti programmā tiek iepazīstināti augu aizsardzības līdzekļu un pielietošanas metožu izvēli, kura ir atkarīga no šo līdzekļu fizikālām, ķīmiskām, toksikoloģiskām īpašībām, savstarpējo saderību un to lietošanas ekonomiskiem rādītājiem. Zināšanas par pesticīdu iedarbības mehānismu uz kaitīgiem organismiem un dabas elementiem ir augu aizsardzības kā integrētas zinātnes pamatā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu (AAL) klasifikāciju, iedarbības veidiem un mehānismiem, toksiskajām īpašībām, lietošanas tehnoloģijām, iedarbību uz vidi un rezistences veidošanās risks.
Prasmes novērtēt situāciju konkrētās saimniecībās saistībā ar pielietoto augu aizsardzības sistēmu. Kompetenti spēt izvēlēties racionālu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēmu un vērtēt augu aizsardzības likuma un normatīvo dokumentu ievērošanu.

Kursa rezultātu vērtēšana:
Semestra laikā pēc atsevišķu programmas sadaļu apgūšanas studenti rakstveidā kārto kontroldarbus/testus.
Darbs grupā un seminārs – Latvijā plašāk audzēto kultūraugu nozīmīgākās slimības, kaitēkļi, nezāles un izvēlētās augu aizsardzības līdzekļu lietošanas shēmas pamatojums.
Patstāvīgais darbs – augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēma, nejauši izvēlētā kultūrauga kaitīgo organismu ierobežošanai.
Pabeidzot kursu studenti kārto eksāmenu.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas 28
1. Kultūraugiem kaitīgo organismu radītie zaudējumi. Augu aizsardzības sistēma Latvijā. Pesticīdu lietošanas reglamentācija. Augu aizsardzības likums. Augu aizsardzībā lietotās metodes (2h).
2. Darba drošība strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Individuālie augu aizsardzības līdzekļi (2h).
3. Pesticīdu klasifikācija: pēc ķīmiskā sastāva, pēc ierobežojamā kaitīgā organisma, pēc iekļūšanas veida organismā, iedarbības rakstura un iedarbības mehānisma (2h)
4. Pesticīdu pielietošanas veidi: Augu apsmidzināšana. Miglošana. Sēklu kodināšana un tās veidi. Sausā, mitrā un slapjā kodināšana. Sēklu inkrustācija. Telpu fumigācija. Augsnes apstrāde ar pesticīdiem. Pesticīdu pielietošanas veidu priekšrocības un trūkumi (2h).
5. Pesticīdu preparatīvās formas: pulveri suspensijai, emulsiju koncentrāti, granulas, disperģējošas granulas, suspensiju koncentrāti, emulsiju koncentrāti, ūdens šķīdumi u.c. Preparātiem pievienotās papildvielas: Atšķaidītāji. Emulgatori un stabilizatori. Virsmas aktīvās vielas. Papildvielas, kuras uzlabo preparātu fizikāli ķīmiskās īpašības (2h).
6. Agronomiskā toksikoloģija. Toksikoloģija kā zinātne, tās galvenais pētniecības uzdevums. Jēdziens par saindēšanos un indēm. Indes deva kā toksiskuma mērs. Sliekšņu devas, letālā deva. Selektivitātes jēdziens. Selektivitātes koeficients. Selektivitāti noteicošie faktori (1h)
7. Pesticīdu toksiskums. Pesticīdu klasifikācija pēc akūtā toksiskuma. Pesticīdu gaistāmība. Kumulācijas spējas un kumulācijas koeficients. Kancerogenitāte. Embriotoksiskums. Mutagenitāte. Teratogenitāte. Alerģiskās īpašības. Sensibilitāte (2h).
8. Kaitīgo organismu izturība (rezistence) pret pesticīdiem. Dabīgā un iegūtā izturība. Kaitīgo organismu izturības ierobežošana. Preparātu regulāras nomaiņas nozīme (1h)
9. Pesticīdu ietekme uz apkārtējo vidi. Pesticīdu cirkulācija dabā. Pesticīdu saglabāšanās gaisā, ūdenī, augsnē. Pesticīdu pārvietošanās un sadalīšanās augsnē. Augsnes mikroorganismu loma pesticīdu sadalīšanā (2h).
10. VAAD tā struktūra, uzdevumi un galvenie darbības virzieni. AAL uzraudzība. AAL reģistrācijas nosacījumi (2h).
11. Augu karantīna un fitosanitārie standarti. Karantīnas organismi Latvijā. Augu pases un to nepieciešamība augu ievešanai, pārvietošanai un izplatīšanai (2h).
12. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas tehnika – smidzinātāji, to veidi un miglotāji., Smidzinātāju raksturojums un kalibrēšana (2h).
13. Pesticīdi kaitēkļu ierobežošana insekticīdi, insektoakaricīdi, akaricīdi un to klasifikācija. Pieskares - zarnu un augu intoksikācijas iedarbības preparāti. Bioloģiski aktīvās vielas kaitēkļu ierobežošanai un monitoringam (2h).
14. Fungicīdi. Fungicīdu klasifikācija. Fungicīdu selektivitāte. Fungicīdu pielietošanas ekonomiskais un bioloģiskais pamatojums. Pieskares - aizsargājošas iedarbības fungicīdi. Pieskares - aizsargājošas un ārstējošas iedarbības fungicīdi. Sistēmiskas iedarbības fungicīdi. Bioloģiskie līdzekļi augu slimību ierobežošanai. Fungicīdi – sēklu kodnes (2h)
15. Herbicīdi. Herbicīdu klasifikācija. Pieskares un sistēmas herbicīdi. Herbicīdu selektivitātes īpatnības. Herbicīdu iedarbības mehānisms., to pielietošanas veidi un termiņi. Herbicīdu devas izvēle. Darba šķidruma tilpumi (2h).

Laboratorijas darbi 36
1. Darba drošība strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Individuālie augu aizsardzības līdzekļi (3h).
2. Fungicīdi – sēklu kodņu tehniskā efektivitāte (3h).
3. Bordo šķīdums. Virsmas spraiguma koeficents (3h).
4. Datu drošības lapu izpēte (3h).
5. Fungicīdu lietošanas ekonomiskā efektivitāte (3h).
6. Uzdevumu rēķināšana (dota preparāta deva kg ha-1) (3h).
7. Uzdevumu rēķināšana (dota preparāta deva kg ha-1 pēc darbīgās vielas) (3h).
8. Uzdevumu rēķināšana (dota darba šķiduma koncentrācija % pēc preparāta un darbīgās vielas) (3h).
9. Seminārs kultūraugu kaitīgo organismu atpazīšana (3h).
10. Seminars kultūraugu kaitīgo organismu ierobežošanas stratēģijas (3h).

11. Referātu aizstāvēšana (6h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens, kuru kārto pēc laboratorijas darbu nostrādāšanas, kontroldarbu sekmīgas nokārtošanas un patstāvīgā darba prezentēšanas.
Ja visos pārbaudes darbos un patstāvīgajā darbā atzīme ir 7 balles un augstāka, var saņemt automātisku eksāmena ierakstu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Rakstisks patstāvīgais darbs par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēmu, nejauši izvēlētā kultūrauga aprakstīto kaitīgo organismu ierobežošanai.
Patstāvīgas literatūras un normatīvo aktu studijas, gatavojoties pārbaudes darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Laboratorijas darbu izpildes vērtējums – izpildīts/nav izpildīts.
2. Testu vērtējums atkarīgs no iegūto punktu skaita (20 jautājumi, no kuriem jābūt pareizi atbildētiem vismaz 16).
3. Nepieciešamā pesticīda daudzuma aprēķināšana – kopā 10 uzdevumi, lai būtu ieskaitīts, jābūt pareizi izrēķinātiem 9.

Referāta vērtēšanas kritēriji: referāta prezentēšana un autora spēja atbildēt uz jautājumiem un iesaistīties diskusijā par referātā apskatītajiem jautājumiem, referāta noformējuma atbilstība Lauksaimniecības fakultātes noteikumiem par studiju darbu izpildi un noformējumu.

Obligātā literatūra

1. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts Rīga:VAAD/ik gadus.
2. World Compendium The Pesticide Manual (2006): Ed –in-chief. C.D.S Tomlin, BCPC, 1348p.

3. Turka I. (2003) Pesticīdu lietošana augu aizsardzībā.LLKC,Ozolnieki. 159 lpp.

Papildliteratūra

1. Augkopība. A.Ružas red. Turka I. Sadaļa Augu aizsardzība. Jelgava, 2004. 69-88, 173-181, 190 -196, 242-245 lpp.
2. Labas Lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Rīga, LRZM, 2008. 56 lpp.
3. Smidzinātāju rokasgrāmata. Autori: J.Āboltiņš u.c. LLKC. Ozolnieki, 2001. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligāts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā