Kursa kods LauZ4160

Kredītpunkti 4.50

Govkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author pasn.

Lāsma Cielava

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2052, Barības līdzekļi

LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana

LauZ3153, Ģenētika

Vete2023, Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Aizstātais kurss

LauZB034 [GLAUB034] Govkopība

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par govkopības tautsaimniecisko nozīmi, tās situāciju un attīstības perspektīvām, populārākām govju šķirnēm, govju produktivitāti raksturojošām pazīmēm, tās ietekmējošiem faktoriem, ganāmpulka atražošanas problēmām un to risinājumiem, govju eksterjera vērtēšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs teorētiskās zināšanas par dažādu šķirņu govju piemērotību piena un/ vai gaļas ražošanai, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, produkciju un tās kvalitātes vērtēšanas principiem. Zināšanas tiek vērtētas pēc 1., 2., 3. un 4. kontroldarba rezultātiem.
Studenti apgūs prasmes piena un/vai gaļas ražošanas procesa organizēšanā, turēšanas tehnoloģiju piemērotības novērtēšanā dažādu šķirņu, izmantošanas virziena un vecuma grupas dzīvniekiem, nepieciešamo pamatdokumentu aizpildīšanā, iegūtās produkcijas apjoma uzskaitē, kvalitāti raksturojošos pazīmju novērtēšanā. Prasmes tiek vērtētas pēc praktisko darbu izstrādes gaitā sniegtajiem skaidrojumiem un izdarītajiem secinājumiem.
Studiju kursa apguves rezultātā, studenti būs kompetenti novērtēt konkrētās govju šķirnes dzīvnieku atbilstību izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas atbilstību labturības prasībām, patstāvīgi analizēt dzīvnieku produktivitātes un atražošanas rādītājus, ieteikt ganāmpulku turētājiem piemērotāko risinājumu saimniecības ilgtspējīgai attīstībai.
Iegūtās kompetences tiek vērtētas pēc praktisko darbu aizstāvēšanas gaitā izdarītajiem secinājumiem, kā arī pēc atbildēm uz kontroldarbu un eksāmena jautājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Govkopības tautsaimnieciskā nozīme. Izplatītākās slaucamo govju šķirnes (L 3 h).
2. Piena pārraudzības sistēma. Piena produktivitātes datu uzskaite un datu bāzes izmantošana (Pr. d. 3 h)
3. Piena virziena govju eksterjers (L 2 h).
4. Dažāda vecuma dzīvnieku augšanas un attīstības kontrole, eksterjera vērtēšanas rezultāti, iegūto datu analīze (Pr. d. 3 h).
1. kontroldarbs. Eksterjers, tā nozīme piena ieguvē (1 h).
5. Piena dziedzeru augšana un attīstība, piena sintēze un izvades mehānisms (L 2 h).
6. Laktācijas analīze (Pr. d. 3 h).
7. Piena sastāvs un kvalitāte, tā izmaiņas ietekmējošie faktori (L 2 h, pr. d. 3 h).
2. kontroldarbs. Piena sastāvs un kvalitāte, to ietekmējošie faktori (1 h).
8. Liellopu gaļas ražošana Latvijā. Specializēto gaļas liellopu šķirnes (L 3 h).
9. Gaļas virziena govju eksterjers (L 2 h, pr. d. 3 h).
10. Gaļas produktivitāti, kautķermeni un gaļas kvalitāti raksturojošās pazīmes (L 2 h, pr. d. 3 h).
3. kontroldarbs. Gaļas produktivitāte, to ietekmējošie faktori (1 h).
11. Ganāmpulka struktūra un apgrozība, apgrozības plāna sastādīšana (Pr. d. 3 h).
12. Ganāmpulka atražošanas problēmas: teļu ieguve un saglabāšana. Atražošanas rādītāju analīze (L 2 h, pr. d. 3 h).
13. Teļu ēdināšanas un turēšanas īpatnības dažādos augšanas posmos. Grupu veidošanas pamatprincipi (L 2 h).
4. kontroldarbs. Teļu izaudzēšanas problēmas, to risinājumi (1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi, izpildīti un ieskaitīti praktiskie darbi, un sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē literatūru, apkopo iegūto informāciju, publiski prezentē praktisko darbu rezultātus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgie darbi tiek vērtēti ar atzīmi pēc sagatavotā materiāla prezentācijas, kontroldarbi pēc sniegtajām atbildēm. Ieskaita tos darbus, kas novērtēti ne zemāk kā 4 balles.
Katru atsevišķo praktisko darbu novērtē pēc tā izstrādes ar vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts. Praktisko darbu noslēgumā studentiem ir paredzēts kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā. Sekmīgu vērtējumu praktiskajos darbos ir iespējams iegūt tikai tad, ja visos izstrādātajos praktiskajos darbos ir saņemta ieskaite.
Pie eksāmena kārtošanas tiek pielaisti studenti, kuriem ir sekmīgs vērtējums kontroldarbos un praktiskajos darbos.
Studentiem, kuriem studiju kursa apguves laikā visos pārbaudes darbos saņemtais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, eksāmens nav jākārto, tā vērtējumu veido teorētiskā kursa (50%) un praktisko darbu (50%) kontroldarbos iegūtais vidējais matemātiskais vērtējums.
Studentiem, kuri kārto rakstisko eksāmenu, biļete sastāv no 4 jautājumiem, no tiem 3 jautājumi no lekciju laikā apskatītajām tēmām un 1 jautājums, no praktisko darbu apguvē iekļautajām tēmām. Katrs jautājums veido 25% no gala vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Jemeļjanova A. (red.) Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
2. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Priekuļa J. (red.) Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
3. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. [tiešsaiste] Rīga: SIA "Gandrs". 2013. 55 lp. [skatīts 10.02.2019.].
Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
4. Neilands J., Lukstiņa R. Teļu audzēšana. Rīga: Rīgas Paraugtipogrāfija, 1995. 304 lpp.
5. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. [Tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata
6. Dairy cattle husbandry (2004) [Online tiešsaiste]. Wageningen: Agromisa Foundation. 84 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. http://journeytoforever.org/farm_library/AD14.pdf
7. House J. (2011) A guide to dairy herd management. [Online tiešsaiste]. Meat and Livestock Australia Limited, North Sydney, 73 p. [viewed skatīts 14.02.2019.] Pieejams: http://www.livecorp.com.au/LC/files/3e/3ef9fb39-0c7f-4296-b389-2f55650cd2e9.pdf
8. Kemsley P., Jennings N. (2016). Beef cattle health and husbandry for the NSW North coast. [Online tiešsaiste]. North Coast Local Land Services. 221 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://northcoast.lls.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/685388/Beef-cattle-health-and-husbandry-for-the-nsw-north-coast.pdf

Papildliteratūra

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs. 2001. 344 lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: Ozolnieki. 2004. 363 lpp.
3. Matisāns E., Uzuleņš J. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.
4. Latvijas Republikas tiesību akti. Likumi. [Tiešsaite]s pakalpojums. [skatīts 20.03.2019.] Pieejams: http://www.likumi.lv
5. Ciltsdarba programmas piena un gaļas šķirņu govkopībā [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
6. Animal welfare and beef cattle production systems. [Online tiešsaiste] [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_Update_2012_Chapter_7.9._Beef_cattle.pdf
7. Food Agriculture Organization of the United Nations, and International Dairy Federation. (2011) Guide to good farming practice. [Online tiešsaiste]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Dairy Federation. (Revised. ed.]. ed., FAO animal production and health guidelines ; 8). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 36 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://www.fao.org/3/ba0027e/ba0027e00.pdf
8. Hiemstra, S. J., de Haas, Y., Mki-tanila, A., & Gandini, G. (Eds.). (2010). Local cattle breeds in Europe: Development of policies and strategies for self-sustaining breeds. [Online tiešsaiste]. Wageningen Academic Publishers. 154 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://www.regionalcattlebreeds.eu/publications/documents/9789086866977cattlebreeds.pdf
9. European Comission regulations concerning milk and milk products. [Online tiešsaiste]. [viewed skatīts 14.02.2019.]. https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/milk_en

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (print): 0022-0302. ISSN (online): 1525-3198. [tiešsaiste] [skatīts 18.03.2019.]. Pieejams : https://www.journalofdairyscience.org/
Pieejams datubāzē arī Science Direct: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dairy-science
2. Proceedings of the Baltic animal breeding conference.
3. Agronomy research. [tiešsaiste]. Estonian University of Life Sciences.2003-. ISSN 140 6-894X [skatīts 10.02.2019.] Pieejams: http://agronomy.emu.ee/
4. ScienceDirect database. [[Online tiešsaiste] [viewed skatīts 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
5. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste]. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. ISSN 2500-9451. [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv
6. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
7. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
8. Latvijas lopkopis. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2014-

Piezīmes

Studiju priekšmets plānots pilna laika studijās 4. kursa 6. semestrī. Eksāmens.