Kursa kods LauZ4154

Kredītpunkti 3

Dārzeņkopība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

Kursa anotācija

Dārzeņu pavairošana, dēsta metodes pamatojums, priekšrocības un trūkumi. Dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas segtajās platībās. Ekonomiskie un ekoloģiskie nosacījumi sugu sortimenta, šķirņu un hibrīdu izvēlē. Inovācijas dārzeņkopības sektorā. Dārzeņu uzglabāšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina dārzeņu audzēšanas segtajās platībās – kontroldarbi, praktiskie darbi, semināri;
Prot izvēlēties piemērotāko audzēšanas tehnoloģiju vai atsevišķu paņēmienu konkrētos agro-ekoloģiskajos apstākļos segtajās platībās, pamatot izvēli no praktiskā, ekoloģiskā un ekonomiskā viedokļa – praktiskie un laboratorijas darbi;

Ir kompetenti iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas sasaistīt, analizēt, lietot un pilnveidot; spēj izvērtēt tirgus situāciju un pieņemt lēmumu profesionālu uzdevumu veikšanai konkrētā saimniecībā / uzņēmumā – semināri, kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Dārzeņkopība segtajās platībās. Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotākie segto platību veidi. Mikroklimata nodrošināšanas metodes. Segto platību sagatavošana dārzeņu audzēšanai. Pamatsugu, lapu dārzeņu, redīsu u.c. sugu audzēšana siltumnīcās dažādās apritēs. Mehanizācija siltumnīcās. Progresīvas metodes un jaunievedumi segto platību dārzeņkopībā. Kontroldarbs. 22 stundas
2. Dārzeņu dēstu audzēšanas tehnoloģijas. 4 stundas
3. Barības elementu trūkuma un pārpilnības vizuālās izpausmes dārzeņiem. 3 stundas
4. Dezinfekcijas darbi siltumnīcā un pagrabos. Dārzeņu uzglabāšanas nosacījumi. Kontroldarbs. 3 stundas
Laboratorijas / semināru tēmas / praktisko darbu tēmas
Praktiskie darbi – darbs siltumnīcā un/vai atklātā laukā – dārzeņu pavairošana, dēstu audzēšana, dažādu sugu augu audzēšanas īpatnību izpēte siltumnīcas apstākļos, ražas formēšana, iegūto rezultātu salīdzināšana ar zinātnisko pētījumu datiem.
Laboratorijas darbs – iepazīšanās ar barības elementu trūkuma un pārpilnības vizuālo izpausmju dažādību.

Patstāvīgais darbs – racionāla siltumnīcu platības izmantošanas gada kalendārā plāna izstrāde, šķirņu izvēles pamatojums, audzēšanas tehnoloģiju raksturojums, ekonomisko rādītāju aprēķināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kas ieguvuši sekmīgu vērtējumu kontroldarbos, ir izstrādāti un ieskaitīti praktiskie un laboratorijas darbi un sekmīgi prezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Seminārs – patstāvīgi sagatavots mutiskais ziņojums par konkrētu tēmu.
Patstāvīgais darbs „Racionāla siltumnīcu platības izmantošanas gada kalendārā plāna izstrāde”, ietverot profesionālās un zinātniskās literatūras apskatu, terminēto sugu un šķirņu sadalījumu pa segto platību veidiem, veicamo kopšanas darbu aprakstu, iegūstamās produkcijas potenciālo apjomu un realizācijas virzienus. Darba apjoms 10-15 lpp. ar izmantotās literatūras sarakstu un pielikumiem. Darbu iesniedz rakstiski un prezentē studentu grupai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena gala vērtējums ir vidējā atzīme no eksāmena vērtējuma un semestra laikā rakstītajiem kontroldarbiem un individuālā darba atzīmes.
Iespējams iegūt akumulējošo eksāmena vērtējumu kā aritmētisko vidējo atzīmi no semestra laikā rakstītajiem kontroldarbiem un individuālā darba atzīmes, ja to vērtējums ir ne zemāks par 7.
Laboratorijas, praktisko un patstāvīgā darba uzdevumu novērtē saskaņā ar darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Semināram par konkrētu tēmu jābūt publiski aizstāvētam un novērtētam pēc 10 ballu skalas.

Obligātā literatūra

1. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas, 2014. Jelgava: LLU, 104 lpp.
2. Bražūne E. Tomāti: no stādiem līdz ražai. Rīga: Jumava, 2016. 100 lpp.
3. Gailīte M., Geida A. Gurķi. Rīga: AS “Lauku Avīze”, 2017. 128 lpp.

4. Gailīte M., Klovāne I. Siltumnīcas. Uzbūvē sapņu māju saviem augiem, 2017. Rīga: Latvijas Mediji,

Papildliteratūra

1. McLeod J. Orgabic Gardening. The A-Z House of Heallthy Gardening. Pry Ltd Random Australia. 608 p.
2. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.

3. Мамонов, Е. В. Овощные культуры. Москва: ЭКСМО-Пресc, Лик пресс, 2001. 493 с.

Periodika un citi informācijas avoti

Interneta resursi, uzņēmumu informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli: Dārzs un drava, Dārza pasaule, Profesionālā dārzkopība u.c.
Zinātniskie žurnāli: Agronomy Research, Horticultural Science, Acta Horticulturae u.c.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība”, kvalifikācija “Agronoms ar specializāciju dārzkopībā”.