Kursa kods LauZ4031

Kredītpunkti 4.50

Lauksaimniecības mehanizācija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Enerģijas avoti. Enerģētiskās iekārtas. Laukkopības, dārzkopības un lopkopības mehanizētās tehnoloģijas, iekārtas un mašīnas to realizēšanai, tehnoloģiju novērtēšana un salīdzināšana. Mašīnu uzbūves principiālās shēmas, darbība, to vieta konkrētās produkcijas ražošanas tehnoloģiskajā ķēdē. Mašīnu un iekārtu darba kvalitātes vērtēšana, iegādes un pielietošanas izmaksas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students lopkopības mehanizācijā:
1.Zinās piena ražošanas īpatnības modernās slaucamo govju fermās, tai skaitā robotizētās un automatizētās tehnikas izmantošanas iespējas, precīzās lopkopības (menedžmenta sistēmas) ieviešanas un izmantošanas risinājumus
2.Izpratīs piena lopkopības modernizācijas risinājumus, kā arī iegūs priekšzināšanas par attiecīgo tehniku, kura paredzēta lopbarības izdalei, kūtsmēslu izvākšanai un mikroklimata nodrošināšanai modernās piena ražošanas fermās. Paredzēti 6 laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana.
3. Izpratīs cūkkopības un putnkopības modernizācijas risinājumus, iegūs zināšanas par attiecīgo tehniku, kura izmantojama modernajās cūku un putnu mītnēs. Paredzēti 2 laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana.
3.Spēs apkopot jaunāko informāciju, izmantojot nozares žurnālus, prospektus un citus materiālus, lai izstrādātu tehnoloģiskos risinājumus lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un aprūpes pilnveidošanai, kā arī dažādām prezentācijām. 2 kontroldarbi.
Pēc kursa studijām students augkopības mehanizācijā:
1.Iegūs zināšanas par augkopībā pielietojamām tehnoloģijām, spēkratiem, mašīnām un iekārtām, zinās mašīnu pielietojuma nozīmi - 3 laboratorijas darbi, 3 kontroldarbi;
2.Izpratīs augkopības mašīnu uzbūves un darbības pamatprincipus, darbīgo daļu veidus un to pielietojumu - 2 laboratorijas darbi, 2 kontroldarbi;
3. Spēs apkopot jaunāko informāciju, izmantojot nozares žurnālus, prospektus, prezentācijas, normatīvos dokumentus un citus materiālus, lai izstrādātu augkopības tehnoloģiskos risinājumus konkrēta kultūrauga audzēšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1LOPKOPĪBAS MEHANIZĀCIJA
1. Slaucamo govju, teļu un jaunlopu turēšanas risinājumi, dzīvnieku mītņu mikroklimata nodrošināšana un uzlabošana, atbilstoši šo lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasībām - 2h.
2. Modernās tehnoloģijas un tehnika lopbarības maisījuma sagatavošanai un izdalei dažādu sugu dzīvniekiem - 2h.
3. Mūsdienīgi risinājumi kūtsmēslu izvākšanai, uzkrāšanai un apsaimniekošanai - 2h.
4. Mūsdienīgā govju slaukšanas un piena pirmapstrādes tehnika -2h.
5. Precīzās lopkopības ieviešana un efektīva izmantošana - 2h.
1. kontroldarbs: Modernā tehnika un tehnoloģija piena lopkopībā.
6. Jaunākās tendences cūku mītņu iekārtošanā un cūku labturības prasību nodrošināšanā -2h.
7. Moderni risinājumi cūku ēdināšanai ar sauso un šķidro barību - 1h.
8. Kūtsmēslu izvākšana no mūsdienīgām cūku mītnēm un to uzkrāšana - 1h.
9. Jaunākie dējējvistu un citu mājputnu turēšanas risinājumi: modernizētās sprostu baterijas, voljeri. Mūsdienīgi risinājumi putnu dzirdināšanai, ēdināšanai, mēslu aizvākšanai, kā arī putnu vēlamā mikroklimata nodrošināšanai - 2h.
2. kontroldarbs: Modernā tehnika un tehnoloģija cūkkopībā un putnkopībā.

AUGKOPĪBAS MEHANIZĀCIJA
1.Lauksaimniecības mehanizācija jeb tehniskais nodrošinājums, lauksaimniecībā lietojamie enerģijas avoti, lauksaimniecībā pielietojamās tehnoloģijas un vilcējmašīnas. Augsnes apstrādes mašīnas. Augsnes apstrādes paņēmieni, augsnes apstrādes mašīnu darbīgās daļas, agrotehniskās prasības augsnes apstrādes mašīnām - 4h.
1. kontroldarbs: Augsnes apstrādes tehnoloģijas un pielietojamās mašīnas.
2. Sadalītājmašīnas. Sēklu sējas veidi, graudaugu un sīksēklu sējmašīnas, precīzās sējas sējmašīnas, kartupeļu un dēstu stādīšanas tehnoloģijas un pielietojamās mašīnas, sēklas materiāla sagatavošana.
Augu mēslošana un ķīmiskā aizsardzība, minerālmēslu izkliedētāji un sējmašīnas, organisko mēslu izkliedēšanas tehnoloģijas un pielietojamās mašīnas, lauka un dārza smidzinātāji, aerosolu ģeneratori, vides aizsardzības prasības - 6h.
2. kontroldarbs. Sadalītājmašīnas, to veidi un pielietojums.
3. Stiebraugu novākšanas mašīnas. Zāles lopbarības veidi, siens, skābsiens, skābbarība, mašīnas un iekārtas tās sagatavošanai, pļaujmašīnas, grābekli, preses ietinēji, smalcinātāji, savācēji, darba drošība un lauku faunas aizsardzība. Graudu ražošanas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, labības novākšanas tehnoloģijas un kombaini, graudu pirmapstrādes tehnoloģijas, graudu kaltēšana un tīrīšana, salmu izmantošana, mašīnas un tehnoloģiskie paņēmienu salmu savākšanai - 8h.
3. kontroldarbs: Stiebraugu novākšanas tehnoloģijas un pielietojamās mašīnas.
4. Graudaugu un sīksēklu pirmapstrādes tehnoloģijas un mašīnas. Graudaugu un sīksēklu tīrīšana, kaltēšana, šķirošana un glabāšana, graudu pirmsapstrādes mašīnu darbīgās daļas un darbības principi, graudu kaltēšana un aktīvā vēdināšana, graudu un citu sēklu glabāšanas principi un pielietojamās iekārtas -5h.
4. kontroldarbs: Graudaugu pirmapstrādes iekārtas un mašīnas.
5. Kartupeļu ražošanas tehnoloģijas, kartupeļu stādāmās mašīnas, kartupeļu stādījumu kopšanas un novākšanas mašīnas, kartupeļu šķirotāji, kartupeļu glabāšanas noliktavas un iekārtas, glabāšanas nosacījumi. Eļļas un šķiedraugu audzēšanas tehnoloģijas, linu, rapša, ripša un kaņepju audzēšana, tehnika sējai un sējumu kopšanai, novākšanas tehnoloģijas un pielietojamā tehnika, dārzeņu novākšanas mašīnas un pirmapstrādes iekārtas -5h.
5. kontroldarbs: Kartupeļu, dārzeņu, linu un kaņepju audzēšanas, novākšanas mašīnas un glabāšanas būves un iekārtas.
6. Tehnoloģijas augļu un ogu dārzos, tehnika un tehnoloģijas augļu un ogulāju dārzu ierīkošanai un kopšanai, augļu un ogo novākšanas tehnika, būves un iekārtas augļu un ogu glabāšanai, augļu un ogu dārzu aizsardzības pasākumi pret nevēlamām dabas parādībām, (salnas, krusa, putni)- 4h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu ieskaita automātiski, ja visi kontroldarbi guvuši vidējo vērtējumu ne zemāku par ”8”. Nostrādāti un sekmīgi aizstāvēti visi paredzētie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavojoties kontroldarbiem, izmantojot lekcijās un praktiskajos darbos izmantotos literatūras avotus, konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba un eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no lopkopības un augkopības mehanizācijas daļu kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem

Obligātā literatūra

Augkopības mehanizācijā
1. Pinnis U.. Kultivatori un dziļirdinātāji. Ulbroka. 2006. – 55 lpp.
2. Vilde A., Ā. Ruciņš, D. Viesturs. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. LZTI. Jelgava. 2008. – 48 lpp.
3. www.zemniekusaeima.lv – Zemniekiem noderīgas grāmatas: Smidzinātāji 2006; Sējmašīnas 2006; Arkli 2006; Kombaini 2006.
4. Ivanovs S., Lazovska V.. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2007. - 108 lpp.
5. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D.. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2004. – 125 lpp.
6. Palabinskis J. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava. 2004. - 64 lpp.
7. Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas / autori: Kalvi Tamm, Raivo Vettik, Peeter Viil, Taavi Võsa, Jānis Kažotnieks. - [Rīga] : Biedrība Zemnieku saeima, [2017] - 31 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm Lasītava - 631.3 ; 18/126 un http://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2016/01/Greenagri_Organiska_meslojuma_izkliedesanas_tehnologijas.pdf.
8. Kažotnieks J.. Arkli. Rīga. 2006. – 27 lpp.
9. Pinnis U., Kažotnieks J.. Sējmašīnas. LKIAC, Ozolnieki, 1999, 30 lpp.
10. Smidzinātāju rokasgrāmata. LKIAC, Ozolnieki, 2001, 144 lpp.
11. Skrīvele M.u.c. Intensīvas augļkopības rokasgrāmata. Dobele, 2000, 205.-233. lpp.
12. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
13. E studiju materiāli: www.llu.lv, e-studijas, TF.
14. Graudu pirmapstrāde un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla „AgroTops” bibliotēka 2013. - 50 lpp.
15. Advances in Agricultural Machinery and Technologies/ Edited by Guangnan Chen. eBook Published 5 March 2018/Pub. location Boca Raton/Imprint CRC Press/DOI https://doi.org/10.1201/9781351132398, Pages 488 pages/SubjectsEarth Sciences, Engineering & Technology, Environment & Agriculture, pieejams tiešsaitē https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351132398.
16. Agricultural automation : fundamentals and practices / edited by Qin Zhang and Francis J. Pierce. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013. xiv, 397 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. ISBN 9781439880579.
17. Precision agriculture technology for crop farming / edited by Qin Zhang. Boca Raton [u.c.] : CRC Press 1 tiešsaistes resurss (13 datnes, 368 lapas) : grafiki, ilustrācijas, tabulas. ISBN 9781482251081 (PDF).
18. Emerging Technologies in Agricultural Engineering
Edited ByMegh R. Goyal. Edition 1st Edition First Published 2017
eBook Published 1 September 2017 Pub. location New York
Imprint Apple Academic Press DOIhttps://doi.org/10.1201/9781315366364
Pages 426 pages eBook ISBN 9781315366364
SubjectsEnvironment & Agriculture
19. Organic Agricultural Practices. Alternatives to Conventional Agricultural Systems. Edited ByKimberly Etingoff Edition 1st Edition First Published 2014 eBook Published 6 September 2014
Pub. location New York Imprint Apple Academic Press
DOIhttps://doi.org/10.1201/b17368
Pages 418 pages eBook ISBN 9780429188602
SubjectsEarth Sciences, Environment & Agriculture

Lopkopības mehanizācijā
20. Automatic milking: a better understanding / edited by: A. Meijering, H. Hogeveen, C.J.A.M. de Koning. Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2004. 525 p.
21. Dairy Farming Handbook. DeLaval. 2012. -305p.
22. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. / J.Priekuļa red. - R.:Poligrāfists, 2003. -198 lpp.
23. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. 2012. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, -240 lpp.
24. Precision livestock farming applications : making sense of sensors to support farm management / edited by: Ilan Halachmi. Wageningen, The Netherlands : Wageningen Academic Publishers, 2015. 326 p.
25. Priekulis J. Jaunākā lopkopības tehnoloģija un tehnika. LLU, 2018. 101 lpp. Pieejams: E-studiju kurss LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija; un http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/TF/LLU bibliotekas datoriem/Jaunaka_lopkop_tehnol_tehnika_JurisPriekulis_bibl_tikla.pdf (E-resurss) {Pieejams no LLU bibliotēkas datoriem}.
26. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. -355 lpp.
.

Papildliteratūra

Augkopības mehanizācijā
1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola redakcijā. R., Zvaigzne, 1993. 414.lpp
2. Kalniņš A. Biodegviela – ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2005. – 167 lpp.
3. S.Ivanovs, V.Stramkale. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas, LLU Ulbrokas ZC, 2001., 191 lpp.
4. A.Lapiņš, J.Kažotnieks. Laukkopība. Ozolnieki, 2002, 129.-196. lpp.
5. 3. Ahmad, Latief. Satellite Farming : an Information and Technology Based Agriculture / Latief Ahmad, Syed Sheraz Mahdi. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2018] - xvii, 190.lpp.
Lasītava - 63 ; 19/76

Lopkopības mehanizācijā
1. Handbook of farm, dairy, and food machinery / edited by Myer Kutz. Norwich, NY : William Andrew Publishing, c 2007. 732 p. ISBN 9780815515388
2. Laurs A. Teļu automatizētā ēdināšana. Jelgava: LLU, 2008. -40 lpp. Pieejams:http://estudijas.llu.lv/mod/
resource/view.php?id=51402
3. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. - R.:LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. - 345 lpp.
4. Priekulis J. Racionāla tehnoloģija un mehanizācija piena lopkopībā. Jelgava, 2000, -148 lpp.
5. Priekulis J., Gulbis N. Lopbarības izdales roboti. Jelgava: LLU, 2008. -35lpp.Pieejams:http://estudijas.llu.lv/mod/resource/view.pdhp?id-51382
6. Kuhställe clever bauen. /Top agrar ratgeber. 2011. -128 S.
7. Melkroboter management. /Top agrar ratgeber. 2015. -110 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls „AgroTops”, https://www.la.lv/agrotops.
2. Žurnāls „Saimnieks”, Rīga: Saimnieks LV, ISSN 1691-1598, http://www.saimnieks.lv/Zurnals/Slv/intro/.
3. Žurnāls par lauksaimniecības tehniku „Profi“, https://www.profilatvija.lv/
4. Firmu sagatavotās rekomendācijas un prospekti.
5. https://www.sufisa.eu/
6. 3.https://www.goataid.com/guide-for-starting-commercial-goat-farming-business/
7. https://www.eurofins.com/agro/sectors/sheep-farming/
8. Aktuālie nozares normatīvie dokumenti

Piezīmes

Obligāts kurss Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskai, profesionālai un profesionālai bakalaura studiju programmai.