Kurs-Code LauZ4004

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)01.02.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Madara Misule

Vorkenntnisse

Biol1001,

Biol3006,

Biol3008,

Biol3014,

LauZ2042,

LauZ3053,

LauZ3170,

LauZ4006,

LauZ4031,

LauZ4252,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augkopība (2004). A. Ružas red. Jelgava: LLU. 374 lpp.
2. Augkopība: Rokasgrāmata (2001). A. Ružas red. Jelgava: LLU. 324 lpp.
3. Augkopības praktikums (1980). P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne. 325 lpp.
4. Balodis O., Bankina B., Gaile Z., Grantiņa I. (2012). Ziemas rapsis. Jelgava, LLU, 68 lpp.
5. Bankina B., Gaile Z. (2014). Ziemāju labības un to slimības. Jelgava, LLU. 104 lpp.
6. Freimanis P., Holms I., Lauva J. (1982). Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne. 310 lpp.
7. Gaile Z., Bartuševics J. (2012) Kukurūzas audzēšana un izmantošana. Jelgava: LLU. 40 lpp.
8. Gaile Z., Bartuševics J. (2012). Kukurūzas audzēšana un izmantošana. Jelgava: LLU. 40 lpp.
9. Handbuch des Pflanzenbaues 1. Grundlagen der Landwirtschaft lichen Pflanzenproduktion (1997) Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U.. Verlag Engen Ulmer, 860 s.
10. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. (1988) Augkopība. Rīga: Zvaigzne. 569 lpp.
11. Kartupeļu audzēšana (1993). Gustavson N. (red), tulk. no zviedru val., Miglavs U. (red.). Umeå: Förlag. 80 lpp.

12. Martin J.D., Leonard W.H., Stamp D.L., Waldren R.P. (2006). Principles of Field Crop Production, 4th Edition. Canada: Pearson. 976

Weiterfuhrende Literatur

1. Copeland L.O., McDonald M.B. (1995) Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. USA: Chapman & Hall. 409 p.
2. Fageri N.K., Baligar V.C., Jones C.A. (2010). Growth and Mineral Nutrition of Field Crops. Third Edition. USA: CRC Press
3. Fageria N.K. (2013). The Role of Plant Roots in Crop Production USA. CRC Press Taylor & Francis Group.
4. Ivanovs S., Stramkale V. (2001). Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģija. Rīga: AS Poligrāfists. 191 lpp.
5. Kunkulberga D., Ruža A. (2009) Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU. 55 lpp.
6. The Potato Crop. Second Edition (1992). Harris P. (ed.) London: Chapman & Hall. 909 p.
7. Агрономия (2001). Под редакцией В.Д. Мухи. Москва: Колос, 504 с.
8. Каюмов М.К. (1989). Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. Москвa: Агропромиздат. 320 c.

9. Рапс и сурепица (2007). Шпаар Д. (ред.) Москва: ИДООО DLV Агродело. 320 c.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Žurnāli un zinātnisko rakstu krājumi:
Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomijas Vēstis, Agronomy Research, Žemdirbyste=Agriculture, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, LF konferenču Rakstu krājumi – atbilstoši tematikai.
Nozares žurnāli – „Agrotops”, „Saimnieks”, „TopAgrar”, “Das Magazin für Modern Landwirtshaft”, „AgriFuture for European Business Farmers” u. tml.