Kursa kods LauZ4004

Kredītpunkti 3

Augkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums01.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Madara Misule

Mg. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3006, Augu fizioloģija II

Biol3008, Mikrobioloģija

Biol3014, Augu fizioloģija I

LauZ2042, Augsnes zinātne

LauZ3053, Laukkopība

LauZ3170, Entomoloģija

LauZ4006, Ģenētika un selekcija

LauZ4031, Lauksaimniecības mehanizācija

LauZ4252, Fitopatoloģija

Kursa anotācija

Augkopības kursā studenti apgūst atsevišķu kultūraugu sugu, to formu, varietāšu un šķirņu morfoloģiskās un bioloģiskās īpatnības, ražas un kvalitātes veidošanās likumsakarības dažādos augsnes un meteoroloģiskos apstākļos. Apgūst laukaugu audzēšanas pasākumu plānošanu un iegūtās produkcijas kvalitātes novērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin Latvijā saimnieciski nozīmīgākās laukaugu sugas, to agroekoloģiskās prasības, audzēšanas agrotehniku un izmantošanas iespējas. Zināšanas tiek apliecinātas sekmīgi nokārtojot ieskaiti ar atzīmi.
Prot atpazīt un atšķirt kultūraugu sugas dažādās augu attīstības fāzēs, izvēlēties audzēšanas apstākļiem piemērotas sugas un šķirnes, analizēt dažādu faktoru ietekmi uz kultūraugu ražu un kvalitāti. Prasmes tiek nostiprinātas laboratorijas darbos un patstāvīgajā darbā.

Kompetenti izvēlēties konkrētiem apstākļiem piemērotāko audzēšanas tehnoloģiju plānotās ražas ieguvei.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 h)
1. Augkopība kā lauksaimniecības ražošanas pamatnozare, tās raksturojums, nozīme un saistība ar citām nozarēm. Nozares attīstības līmenis un problēmas pasaulē (1 h)
2. Laukaugu ražas. To veidošanās likumsakarības. Sēklas materiāls (1 h)
3. Labības – augšana un attīstība (1 h)
4. Ziemāju labības – kvieši, rudzi, tritikāle, mieži (1 h)
5. Vasarāju labības – mieži, auzas, vasaras kvieši, griķi (1 h)
6. Kukurūzas raksturojums un audzēšanas agrotehnika (1 h)
7. Prosa, sorgo, rīss. - vispārējais raksturojums (1 h)
8. Pākšaugi – zirņi, vīķi, lauka pupas, lupīna, soja (1 h)
9. Bumbuļaugi – kartupeļi, vispārējais raksturojums; topinambūrs (1 h)
10. Kartupeļu audzēšanas agrotehnika, sēklas materiāls, tā sagatavošana (1 h)
11. Sakņaugi. Cukurbietes un to audzēšana (1 h)
12. Āboliņš, lucerna, galega, timotiņš, pļavas auzene, kamolzāle un citi zālaugi, agrotehnika (1 h)
13. Dabiskie zālāji, pļavas un ganības – to izmantošana un ielabošana (1 h)
14. Zaļmasas augi – kukurūza, vīķauzu mistri, mazāk pazīstamie augi (1 h)
15. Eļļas un ēterisko eļļu augi – rapsis, ripsis, ķimenes (1 h)
16. Šķiedraugi – lini, kaņepes (1 h)

Laboratorijas darbi (16 h)
1. Dažādu sugu laukaugu augļu un sēklu raksturojums un morfoloģiskās īpašības (1h)
2. Dažādu kultūraugu sēklas materiāla kvalitātes rādītāju noteikšana un izvērtēšana (tīrība, mitrums, dīgtspēja, dzīvotspēja, 1000 sēklu masa, izlīdzinātība), sēklas dokumentācija, izsējas normu aprēķināšana (4 h)
3. Sēklkopības un lauka apskates, dokumentācija (1 h)
4. Labību (1., 2.grupa) augu uzbūve, vārpas un skaras uzbūve; dažādu sugu atšķirības (1 h)
5. Labību graudu kvalitātes rādītāju noteikšana un izvērtēšana (tilpummasa, lipekļa saturs un kvalitāte, krišanas skaitlis, proteīna saturs, sedimentācijas vērtība) (2 h)
6. Kartupeļu morfoloģiskais raksturojums. Bumbuļu anatomiskā uzbūve. Kartupeļu ražas vērtēšana (frakcionālā sastāva, cietes un sausnas noteikšana) (2 h)
7. Sakņaugu morfoloģiskās atšķirības (sēklas, dīgsti, saknes) (1 h)
8. Viengadīgo tauriņziežu (zirņu, pupu, lupīnu u.c.) sēklu, augļu, stublāju, lapu un ziedkopu raksturojums, sēklu kvalitātes noteikšana (2 h)
9. Rapša un ripša sēklu kvalitātes rādītāju noteikšana (1 h)

10. Šķiedraugu morfoloģiskais raksturojums, stiebru morfoloģiskā un anatomiskā analīze; sēklu uzbūve, sēklu kvalitātes noteikšana (1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Studentam jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, aizstāvētam paststāvīgajam darbam ar mutisku prezentāciju un sekmīgi nokārtotam ieskaites darbam ar vērtējumu ballēs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ietver literatūras studijas, gatavojot patstāvīgo darbu un nostiprinot zināšanas, gatavošanos semināram (mutiska prezentācija), patstāvīgu laboratorijas darbu rezultātu apstrādi un noformēšanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students drīkst kārtot ieskaiti ar atzīmi, ja studiju kursā ir ieskaitīts izstrādātais patstāvīgais darbs un ieskaitīti laboratorijas darbi.

Atzīmi studiju kursā veido ieskaitē iegūtais vērtējums ballēs.

Obligātā literatūra

1. Augkopība (2004). A. Ružas red. Jelgava: LLU. 374 lpp.
2. Augkopība: Rokasgrāmata (2001). A. Ružas red. Jelgava: LLU. 324 lpp.
3. Augkopības praktikums (1980). P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne. 325 lpp.
4. Balodis O., Bankina B., Gaile Z., Grantiņa I. (2012). Ziemas rapsis. Jelgava, LLU, 68 lpp.
5. Bankina B., Gaile Z. (2014). Ziemāju labības un to slimības. Jelgava, LLU. 104 lpp.
6. Freimanis P., Holms I., Lauva J. (1982). Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne. 310 lpp.
7. Gaile Z., Bartuševics J. (2012) Kukurūzas audzēšana un izmantošana. Jelgava: LLU. 40 lpp.
8. Gaile Z., Bartuševics J. (2012). Kukurūzas audzēšana un izmantošana. Jelgava: LLU. 40 lpp.
9. Handbuch des Pflanzenbaues 1. Grundlagen der Landwirtschaft lichen Pflanzenproduktion (1997) Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U.. Verlag Engen Ulmer, 860 s.
10. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. (1988) Augkopība. Rīga: Zvaigzne. 569 lpp.
11. Kartupeļu audzēšana (1993). Gustavson N. (red), tulk. no zviedru val., Miglavs U. (red.). Umeå: Förlag. 80 lpp.

12. Martin J.D., Leonard W.H., Stamp D.L., Waldren R.P. (2006). Principles of Field Crop Production, 4th Edition. Canada: Pearson. 976

Papildliteratūra

1. Copeland L.O., McDonald M.B. (1995) Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. USA: Chapman & Hall. 409 p.
2. Fageri N.K., Baligar V.C., Jones C.A. (2010). Growth and Mineral Nutrition of Field Crops. Third Edition. USA: CRC Press
3. Fageria N.K. (2013). The Role of Plant Roots in Crop Production USA. CRC Press Taylor & Francis Group.
4. Ivanovs S., Stramkale V. (2001). Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģija. Rīga: AS Poligrāfists. 191 lpp.
5. Kunkulberga D., Ruža A. (2009) Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU. 55 lpp.
6. The Potato Crop. Second Edition (1992). Harris P. (ed.) London: Chapman & Hall. 909 p.
7. Агрономия (2001). Под редакцией В.Д. Мухи. Москва: Колос, 504 с.
8. Каюмов М.К. (1989). Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. Москвa: Агропромиздат. 320 c.

9. Рапс и сурепица (2007). Шпаар Д. (ред.) Москва: ИДООО DLV Агродело. 320 c.

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāli un zinātnisko rakstu krājumi:
Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomijas Vēstis, Agronomy Research, Žemdirbyste=Agriculture, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, LF konferenču Rakstu krājumi – atbilstoši tematikai.
Nozares žurnāli – „Agrotops”, „Saimnieks”, „TopAgrar”, “Das Magazin für Modern Landwirtshaft”, „AgriFuture for European Business Farmers” u. tml.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība”, kvalifikācija AGRONOMS ar specializāciju dārzkopībā, pilna laika studijās 8. semestrī un nepilna laika studijās 6. semestrī.