Kursa kods LauZ3188

Kredītpunkti 7.50

Dārzkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums17.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

author doc.

Ilze Grāvīte

Dr. agr.

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

author asoc. prof.

Dace Siliņa

Dr. agr.

Aizstātais kurss

LauZB011 [GLAUB011] Dārzkopība

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar dārzaugu daudzveidību, ekoloģiskajām prasībām, audzēšanas īpatnībām, pavairošanas metožu daudzveidību un stādu audzēšanu, un kvalitatīvas produkcijas ieguves priekšnoteikumiem. Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti iegūst padziļinātu izpratni par dārzaugiem un praktiskas iemaņas dārzaugu pavairošanā, audzēšanā, kopšanā un kvalitātes vērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Studenti pārzina dārzaugu klasifikāciju, pavairošanas metodes, stādu audzēšanas organizāciju, tehnoloģiju daudzveidību un to realizācijas nosacījumus – 1. kontroldarbs
2. Studenti pārzina dārzaugu daudzveidību, uzbūvi un ekoloģiskās prasības, dārza ierīkošanu un kopšanu, ražas kopšanu, novākšanu un uzglabāšanu – 2., 3. un 4. kontroldarbs
3. Studenti pārzina dekoratīvo augu daudzveidību, ekoloģiskās prasības, apstādījumu projektēšanu, ierīkošanu un kopšanu – 5. kontroldarbs
4. Prot pazīt dārzaugus, patstāvīgi veikt galvenās darba operācijas dārzaugu pavairošanā un stādu izaudzēšanā, stādījumu ierīkošanā, kopšanā, ražas novākšanā un ražas kvalitātes vērtēšanā – laboratorijas un praktiskie darbi
5. Ir kompetents patstāvīgi studēt un apkopot informāciju, plānot ilgtspējīgu dārzaugu ražošanu, sagatavot prezentācijas, kā arī pamatot savus lēmumus un argumentēt viedokli – patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

I Ievads (4 h)
1. Dārzkopības vieta lauksaimniecības produkcijas ražošanas sistēmā, tās tautsaimnieciskā nozīme, aktualitātes un perspektīvas Augļu un dārzeņu nozīme pilnvērtīgā uzturā ¬– 1 h
2. Normatīvie akti, kas saistoši dārzkopībā - 1 h
3. Dārzaugu klasifikācija, sistemātika – 2 h
II Dārzaugu pavairošana (14 h)
4. Dārzaugu ģeneratīvas un veģetatīvas pavairošanas metodes – 1 h.
5. Viengadīgu un daudzgadīgu dārzaugu ģeneratīvās pavairošanas tehnoloģijas – 3 h
6. Dārzaugu veģetatīvas pavairošanas metodes iesakņojot - 3 h
7. Dārzaugu pavairošana potējot – 3 h
8. Stādu audzēšanas veidi: kailsakņu stādi, stādi ar slēgto sakņu sistēmu. Stādu audzēšanas tehnoloģiskais process. Stādaudzētavu veidi. Kokaudzētavu struktūra, pavairojamā materiāla izvēle – 2 h.
9. Noteikumi par augļaugu pavairojamo materiālu. Sertificēts un standartmateriāls. Augu pases – 1 h .
1. Kontroldarbs. Ievads Dārzkopībā, dārzaugu pavairošana
III Augļkopība (16 h)
10. Augļaugu daudzveidība – 2 h
11. Augļaugu uzbūves īpatnību ietekme uz dārza kopšanu, ražošanu un mūžu - 1 h
12. Augļaugu veģetācijas un miera periodu īpatnības, to ietekme uz ražošanu un ziemcietību - 1 h
13. Augļaugu ražas veidošanās un ražas kopšana. Ražošanas periodiskums – 1 h
14. Augļaugu šķirnes – 1 h
15. Augļu ražas kvalitātes analīze. Kvalitatīvas ražas iegūšana – 2 h
16. Augļu un ogu dārzu vietas izvēles nosacījumi, dārzu sistēmas un ierīkošanas tehnoloģiskie procesi -2 h
17. Augsnes un augu kopšana dārzā, vainagu veidošanas īpatnības atkarībā no dārzaugu sugas, potcelma, augu vecuma un dārza veida - 4 h
18. Augļu un ogu ražas novākšana un uzglabāšana - 1 h.
2. Kontroldarbs. Augļkopība
IV Dārzeņkopība (16 h)
19. Dārzeņu daudzveidība, morfoloģiskās un bioloģiskās īpatnības, un ekoloģiskās prasības – 2 h
20. Dārzeņkopībā izmantojamie resursi un to efektivitāti ietekmējošie faktori – 1 h
21. Dārzeņu ražošanas specializācija un to ietekmējošie faktori – 1 h
22. Dārzeņu dēstu audzēšanas aspekti – 3 h
23. Dārzeņu audzēšana atklāta lauka un segto platību apstākļos – 6 h
24. Dārzeņu uzglabāšanas īpatnības un tehnoloģijas – 2 h
3. Kontroldarbs. Dārzeņkopība
V Netradicionālā dārzkopība (14 h)
25. Netradicionālās saimniekošanas virzieni, to konkurētspējas vērtējums, attīstības iespējas 1 h
26. Garšaugu un ārstniecības augu dažādība, to produkcijas ražošana – 4 h
27. Ēdamo ziedu produkcijas ražošana -1 h
28. Netradicionālo dārzeņu produkcijas ražošana – 1 h
29. Kultivēto sēņu ražošana: šampinjoni, šitakē, austersēnes, trifeles – 2 h
30. Netradicionālo augļaugu dažādība, to audzēšanas un izmantošanas īpatnības – 4 h
4. Kontroldarbs. Netradicionālā dārzkopība
VI Krāšņumaugi un to izmantošana (14 h)
31. Dekoratīvo augu dažādība. Dekoratīvo augu introdukcija -2 h
32. Dekoratīvo augu stādu izaudzēšanas un realizācijas īpatnības – 1 h
33. Konkrētās apstādījumu vietai raksturīgo ekoloģisko faktoru nozīme augu izvēlē – 1 h
34. Kokaugu sortiments un dekorativitātes vērtējums - 3 h
35. Apstādījumu teritorijas organizācija. Apstādījumu darbu plānošana. Apstādījumu projekts - 4 h
36. Apstādījumu ierīkošana un kopšana 2 h
5. Kontroldarbs. Krāšņumaugi un to izmantošana

Seminārs par patstāvīgo darbu – prezentācijas par konkrētu dārzaugu audzēšanu, izvēloties sev interesējošo dārzkopības virzienu – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kas ieguvuši sekmīgu vērtējumu kontroldarbos, ir izstrādāti un ieskaitīti praktiskie un laboratorijas darbi un sekmīgi prezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Individuālais darbs - projekts „Ilgtspējīga ... (konkrēta dārzaugu suga) ražošana”, ietverot profesionālās un zinātniskās literatūras apskatu, plantācijas/stādījumu ierīkošanas projektu (ieskaitot teritorijas plānu), veicamo kopšanas darbu aprakstu, iegūstamās produkcijas potenciālo apjomu un realizācijas virzienus. Darbu iesniedz rakstiski un prezentē studentu grupai seminārā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena gala vērtējums ir vidējā atzīme no eksāmena vērtējuma un semestra laikā rakstītajiem kontroldarbiem un individuālā darba atzīmes
Iespējams iegūt akumulējošo eksāmena vērtējumu kā aritmētisko vidējo atzīmi no semestra laikā rakstītajiem kontroldarbiem un individuālā darba atzīmes, ja to vērtējums ir ne zemāks par 7.

Laboratorijas, praktisko un individuālā darba uzdevumu novērtē saskaņā ar laboratorijas, praktiskā un individuālā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

Temperate and Subtropical Fruit Production. Ed. by D. Jackson and N. E. Looney. 2nd ed. Wallingford; New York: CABI Publishing Portland Timber Press, 1999. 332 400 p.
Janick P., Janick J., Paull, Robert E. The Encyclopedia of Fruit & Nuts. Edited by J. Janick and R.E. Paull. Wallingford, UK; Cambridge, MA: CAB International, 2008. 954 p.
Modern technology in vegetable production. Ed. by P. Hazra. Pitam Pura, New Delhi: New India Publishing Agency, 2011. 413 p.
Handbook of vegetable science and technology: production, composition, storage, and processing. Ed. by D. K. Salunkhe, S.S. Kadam. New York etc.: Marcel Dekker CRC Press, 1998. 721 p.
Brickell C. RHS Encyclopedia of Plants and Flowers. Great Britain: Dorling Kindersley, 2010. 744 p.
Container Nursery Production and Business Management Manual. J. P. Newman, technical editor. Oakland, California: University of California Division of Agriculture and Natural Resources, 2014. 345 p.
Plant propagation: Principles and practices. Hudson T. Hartmann, Dale E. Kester, Fred T. Davies a.o. Upper Saddle River, (NJ): Prentice Hall, 1997. 770 p.

Papildliteratūra

Westwood M. K. Temperate-Zone Pomology. Physiology and Culture. 3rd ed. Portland: Timber Press, 1993. 535 p.
Valero D., Serrano M. Postharvest biology and technology for preserving fruit quality [elektroniskais resurss]. Daniel Valero and Maria Serrano. Boca Raton, Fla.: Taylor & Francis Group, 2010. 287 p. [tiešsaiste] [skatīts 23.09.2019.] Pieejams:
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429093333
Gough B. An encyclopedia of small fruit [elektroniskais resurss]. Bob Gough. Binghamton, N.Y.: Haworth Food & Agricultural Products Press, 2007. 161 p. [tiešsaiste] [skatīts 23.09.2019.] Pieejams:
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429114915
Rosa L. A., Alvarez-Parrilla E., González-Aguilar G A. Fruit and vegetable phytochemical: chemistry, nutritional value and stability. Ames, Iowa, Wiley-Blackwell, 2010. 367 p.
Postharvest: The physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentāls. 5th edition. By R.Wills, 2007. 252 p.
Royal Horticultural Society Encyclopedia of Garden Design. Editor-in-Chief; C. Young. Great Britain: Dorling Kindersley, 2009. 360 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Acta Horticulturae. ISSN: 0567-7572
Journal of Tree Fruit Production. ISSN 1540-8590

Piezīmes

Ierobežotas izvēles kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ilgtspējīga lauksaimniecība" specializācijas virzienam Ilgtspējīga augu produkcijas ražošana