Kursa kods LauZ3171

Kredītpunkti 3

Dārzkopības produkcijas ražošana II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareDārzkopība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

Kursa anotācija

Situācija dārzeņkopības sektorā un attīstības perspektīvas. Dārzeņu agrobioloģiskais un saimnieciskais raksturojums. Uzņēmējdarbība kā viens no dārzeņkopības attīstības pamatvirzieniem. Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana, augstas kvalitātes produkcijas ieguve, pirmapstrāde, uzglabāšana un realizācija atklātā lauka un segto platību dārzeņu produkcijas ražošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina dārzeņu bioloģiskās un ekoloģiskās prasības, to nodrošinājumu atklātā laukā un siltumnīcās, kā arī priekšnosacījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai dārzeņkopībā – kontroldarbi, praktiskie darbi;
Prot ekonomiski izvērtēt dārzeņu produkcijas audzēšanas veidus un paņēmienus konkrētos ekoloģiskajos un ekonomiskajos apstākļos – kontroldarbi, praktiskie darbi;

Ir kompetenti izvērtēt tirgus situāciju dārzeņu produkcijas ražošanā un izvēlēties piemērotāko specializācijas virzienu lietderību modeļsaimniecībā – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dārzeņkopības nozares tautsaimnieciskā nozīme, statistika, aktualitātes un perspektīvas, dārzeņu produkcijas ražošanas pamatnosacījumi. 2 stundas
2. Dārzeņu agrobioloģiskais, ekoloģiskais un saimnieciskais raksturojums. 2 stundas
3. Dārzeņu produkcijas ražošanas resursi. 1 stunda
4. Dārzeņu pavairošana, kvalitatīvās prasības pavairojamā materiāla audzēšanā un tirdzniecībā. 1 stunda
5. Aktuālākie posmi lauka dārzeņu ražošanā (kāpostaugi, sakņaugi, sīpolaugi, ķirbjaugi un papildsugas). 4 stundas
6. 1. kontroldarbs. 1 stunda
7. Segtās platības, to racionālās izmantošanas priekšnosacījumi. Dārzeņu produkcijas (tomātu, gurķu, sīpolloku, salātu, redīsu) ražošana siltumnīcās. Inovācijas segto platību izmantošanā dārzeņu produkcijas ieguvei. 4 stundas
8. 2. kontroldarbs. 1 stunda

Praktiskie darbi
1. Dārzeņu saimnieciskās grupas. 2 stundas
2. Dārzeņu sēklas, sējīpašību kvalitātes rādītāji, izsējas normu aprēķināšana. 4 stundas
3. Atklātā lauka dārzeņu audzēšanas specializētās dārzeņkopības saimniecības modelēšana, pašizmaksa lauka dārzeņu produkcijas ražošanai, pielietojot intensīvās un ekstensīvās audzēšanas tehnoloģijas 4 stundas
4. Dārzeņu dēstu audzēšanas plānošana modeļsaimniecībā. 2 stundas

5. Segto platību racionālās izmantošanas variantu izstrāde. 4 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiskais eksāmens.
Gala vērtējums ir vidējā atzīme, ko veido:
- vidējā aritmētiskā atzīme no 2 kontroldarbiem;
- eksāmena atzīme.
Visiem praktiskajiem darbiem jābūt izstrādātiem, aizstāvētiem un ieskaitītiem.
Kontroldarbiem jābūt sekmīgi nokārtotiem.

Akumulējošo vērtējumu iegūst tad, ja izpildīti visi nosacījumi un vidējā atzīme ir virs 6.5. Ja vidējā atzīme ir zem 6.5, jākārto eksāmens, un iegūta atzīme ir gala atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko darbu izstrāde pēc dotā uzdevuma, izmantojot papildmateriālus (izdales materiālus, zinātnisko literatūru un citus informācijas avotus), darbi tiek izstrādāti individuāli un prezentēti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbus, praktiskos darbus vērtē ar atzīmi.
Rakstiskais eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas. Jelgava: LLU, 2014. 104 lpp.
2. Dārzeņi un kartupeļi. Kultūraugu attīstības stadijas. Sast. I. Jakobija, M. Bērziņa, I. Bēme, L. Šostaka, A. M. Plukše u.c. Rīga: Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. 66 lpp.
3. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana. A. Vērdiņa red. A. Dembovskis, I. Drudze, M. Gailīte, E. Mārziņa u.c. Rīga: ZM, 2007. 284 lpp.

4. Gailīte M., Klovāne I. Siltumnīcas. Uzbūvē sapņu māju saviem augiem. Rīga: Latvijas Mediji, 2017. 215 lpp.

Papildliteratūra

1. Bražūne E. Tomāti: no stādiem līdz ražai. Rīga: Jumava, 2016. 100 lpp.

2. Gailīte M., Geida A. Gurķi. Rīga: AS “Lauku Avīze”, 2017. 128 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Interneta resursi, dažādi informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli: Dārzs un drava, Dārza pasaule, Profesionālā Dārzkopība u.c.

Zinātniskie žurnāli: Agronomy Research, Horticultural Science, Acta Horticulturae u.c.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība”, kvalifikācija “Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs”.