Kursa kods LauZ3135

Kredītpunkti 3

Bioloģiskā lopkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums04.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Elita Aplociņa

Mg. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dzīvnieku nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā, dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas galvenajiem aspektiem. Studenti iegūst zināšanas barības devu optimizācijā piena un gaļas liellopiem, aitām, kazām, cūkām un putniem. Studenti apgūst dzīvnieku labturības noteikšanas principus, izvērtē slimību ierobežošanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: pārzina dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas nosacījumus bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā – patstāvīgais darbs, ieskaites tests;
Prasmes: spēj optimizēt barības devas piena un gaļas liellopiem, aitām, kazām, cūkām un putniem bioloģiskajā lauksaimniecībā – praktiskie darbi;

Kompetences: ir kompetenti audita veikšanā bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumā – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads bioloģiskajā lauksaimniecībā. Situācija Latvijā un pasaulē. 2h
2 Lopkopības nozīme bioloģiskajā lauksaimniecībā. 2h
3 Barības devu sastādīšanas principi. 2h
4 Dažādu sugu dzīvnieku ēdināšana. Slaucamo govju ēdināšana. 2h
5 Gaļas liellopu audzēšanas un ēdināšanas īpatnības. 2h
6 Cūku audzēšanas un ēdināšanas īpatnības. 2h
7 Mājputnu audzēšana un ēdināšanas pamatprincipi. 2h
8 Trušu audzēšana un ēdināšana. 2h
9 Barības vajadzības noteikšana, barības krājumu plānošana. 2h
10 Dzīvnieku audzēšanas un turēšanas tehnoloģijas. 2h
11 Dzīvnieku labturība un uzvedība. 2h
12 PVD un sertifikācijas institūciju prasības bioloģiskajā lopkopībā. 2h
13 BLS kvalitātes kritēriji. 2h
14 Lopkopības produkti. Kvalitātes kritēriji. 2h
15 Lopkopības produkcijas tirgus. Marķēšanas prasības.
2h
16 Biežāk sastopamās slimības. Slimību ierobežošanas iespējas. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs lekciju un praktisko darbu apmeklējums. Sekmīgi uzrakstīti un aizstāvēti plānotie patstāvīgie darbi par praktisko darbu tēmām. Sekmīgi nokārtota ieskaite – tests - ar atzīmi. Akumulējoša atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

2 patstāvīgie darbi:
1) Referāts un prezentācija par alternatīvās veterinārmedicīnas iespējām bioloģiskajā lopkopībā;

2) Lopkopības saimniecības izvērtējums un prezentācija pēc Bioloģiskā uzņēmuma novērtēšanas veidlapām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. patstāvīgais darbs tiek novērtēts ar 2 atzīmēm – par referātu un par prezentāciju; (20% + 20%)
2. patstāvīgais darbs tiek novērtēts ar vienu atzīmi; (20%)
Noslēguma tests ar 20 jautājumiem tiek novērtēts ar atzīmi (40%).
Aprēķināta vidējā atzīme.

Obligātā literatūra

1. Preču zīmes “Latvijas ekoprodukts” standartu izpildes nosacījumi: Rokasgrāmata bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: SIA Jumi, 2004, 189 lpp.
2. Osītis U. (2004) Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 361 lpp.
3. Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0889
4. Lampkin N. (1992) Organic farming. UK, 701 pp.
5. Sarapatka B., Urban J. (2009) Organic Agriculture. Prague, 338 p.

6. Animal health and welfare in organic agriculture (2004). Ed. M. Vaarst et.al. UK, 426 p.

Papildliteratūra

1. Jemeļjanovs A. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā: Monogrāfija. Sigulda, 2006. 295 lpp.
2. Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses ieteikumi piena lopkopībā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 64 lpp.
3. Kaula D., Laicena I., Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses vadlīnijas trušu audzēšanā, pirmapstrādē un realizācijā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 32 lpp.
4. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp.

5. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp.

Piezīmes

Izvēles kurss LF un VMF studentiem, kā arī TF studiju programmai „Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas”