Kursa kods LauZ3046

Kredītpunkti 6

Govkopība

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums06.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author pasn.

Lāsma Cielava

Mg. agr.

Priekšzināšanas

Vete2023, Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve sniedz priekšstatu par govkopības tautsaimniecisko nozīmi, tās situāciju un attīstības perspektīvām Latvijā un citās pasaules valstīs. Studiju gaitā tiek iepazītas populārākās govju šķirnes, analizētas to produktivitāti raksturojošās pazīmes, produktivitāti ietekmējošie faktori, ganāmpulku atražošanas problēmas, to risinājumi, dažādu izmantošanas virzienu dzīvnieku vērtēšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs teorētiskās zināšanas par dažādu šķirņu govju piemērotību piena un/ vai gaļas ražošanai, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, produkciju un tās kvalitātes vērtēšanas principiem. Zināšanas tiek vērtētas pēc semināru un kontroldarbu rezultātiem.
Apgūs prasmes piena un/vai gaļas ražošanas procesa organizēšanā, turēšanas tehnoloģiju piemērotības novērtēšanā dažādu šķirņu, izmantošanas virziena un vecuma grupas dzīvniekiem, nepieciešamo pamatdokumentāciju aizpildīšanā, iegūtās produkcijas apjoma uzskaitē, kvalitāti raksturojošos pazīmju novērtēšanā. Prasmes tiek vērtētas pēc praktisko darbu izstrādes gaitā sniegtajiem skaidrojumiem un izdarītajiem secinājumiem.
Studiju kursa apguves rezultātā, studenti būs kompetenti novērtēt konkrētās govju šķirnes dzīvnieku atbilstību izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas atbilstību labturības prasībām, patstāvīgi analizēt dzīvnieku produktivitātes un atražošanas rādītājus, ieteikt ganāmpulku turētājiem piemērotāko risinājumu saimniecības ilgtspējīgai attīstībai. Iegūtās kompetences tiek vērtētas individuālo darbu prezentāciju laikā veidotās diskusijas, kontroldarbu un eksāmena noslēgumā sniegtajiem secinājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Govkopības tautsaimnieciskā nozīme, tās stāvoklis un attīstība dažādos laika posmos Latvijā.
2 Šķirņu klasifikācija. Izplatītākās govju šķirnes, to izmantošanas virziens.
3 Pārraudzības sistēma. Govju produktivitātes datu uzskaite un datu bāzes izmantošana.
4 Piena, gaļas un kombinētā izmantošanas virziena govju eksterjers, tā nozīme piena un gaļas ražošanā, vērtēšana.
5 Dzīvmasas novērtēšanas metodes. Dažāda vecuma dzīvnieku augšanas un attīstības kontrole, iegūto datu analīze.
6 Piena dziedzeru augšana un attīstība embrionālā un pēcembrionālā periodā. Piena sintēzes un izvades mehānisms.
7 Piena atdevi veicinošie un bremzējošie faktori. Piena atdeves īpašību novērtēšana. Laktācijas analīze.
8 Laktācijas līkne, tās raksturu ietekmējošie faktori. Laktācijas vienmērības un pienīguma koeficienta analīze.
9 Piena sastāvs, tā izmaiņas ģenētisko, fizioloģisko un ārējās vides faktoru ietekmē. Piena kvalitātes prasības.
10 Piena ieguves un pirmapstrādes paņēmieni, to ietekme uz iegūtā piena kvalitāti. Piena cenu noteicošie faktori.
11 Liellopu gaļas ražošana Latvijā. Specializēto gaļas liellopu šķirnes, to audzēšanas pieredze.
12 Gaļas ražotspējas, kautķermeņu un gaļas kvalitāti raksturojošās pazīmes. Kautķermeņu klasifikācija.
13 Ganāmpulka struktūra, tās izmaiņas atkarībā no saimniekošanas virziena. Ganāmpulka apgrozība, tās sastādīšana.
14 Ganāmpulka atražošanas problēmas: teļu ieguve, teļu saglabāšana. Atražošanas rādītāju analīze.
15 Teļu ēdināšanas un turēšanas īpatnības dažādos augšanas posmos. Grupu veidošanas pamatprincipi, labturība.
16 Selekcijas darba organizācija Latvijā. Govju ciltsdarba programmas, to realizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Regulārs nodarbību apmeklējums.
• Nostrādāti un atbildēti visi semestrī plānotie praktiskie darbi.
• Sekmīgi uzrakstīti vai mutiski atbildēti paredzētie kontroldarbi.
• Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, izpildīti un ieskaitīti praktiskie darbi, patstāvīgo darbu publiska prezentācija auditorijā un sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens. Students patstāvīgi studē literatūru, apkopo iegūto informāciju, publiski prezentē praktisko darbu un patstāvīgo darbu rezultātus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgie darbi tiek vērtēti ar atzīmi pēc sagatavotā materiāla prezentācijas, kontroldarbi pēc sniegtajām atbildēm. Ieskaita tos darbus, kas novērtēti ne zemāk kā 4 balles. Praktiskos darbus novērtē pēc tā izstrādes ar vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts. Praktisko darbu noslēgumā studentiem ir paredzēts kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā. Sekmīgu vērtējumu praktiskajos darbos ir iespējams iegūt tikai tad, ja visos izstrādātajos praktiskajos darbos ir iegūts pozitīvs novērtējums. Pie eksāmena kārtošanas tiek pielaisti studenti, kuriem ir sekmīgs vērtējums kontroldarbos, praktiskos darbos un sekmīgi prezentētas patstāvīgo darbu tēmas. Studentiem, kuriem studiju kursa apguves laikā visos pārbaudes veidos saņemtais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, eksāmens nav jākārto, tā vērtējumu veido teorētiskā kursa (50%) un praktisko darbu (50%) vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Jemeļjanova A. (red.) Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
2. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Priekuļa J. (red.) Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
3. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. Rīga: SIA "Gandrs", 2013. 55 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.].
Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
4. Neilands J., Lukstiņa R. Teļu audzēšana. Rīga: Rīgas Paraugtipogrāfija, 1995. 304 lpp.
5. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. [Tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata
6. Dairy cattle husbandry. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://journeytoforever.org/farm_library/AD14.pdf
7. A guide to dairy herd management. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.livecorp.com.au/LC/files/3e/3ef9fb39-0c7f-4296-b389-2f55650cd2e9.pdf
8. Beef cattle health and husbandry for the NSW North coast. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://northcoast.lls.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/685388/Beef-cattle-health-and-husbandry-for-the-nsw-north-coast.pdf

Papildliteratūra

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs. 2001. 344 lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: Ozolnieki. 2004. 363 lpp.
3. Matisāns E., Uzuleņš J. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.
4. Likumi. Tiešsaites pakalpojums. Pieejams: http://www.likumi.lv
5. Ciltsdarba programmas piena un gaļas šķirņu govkopībā [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
6. Animal welfare and beef cattle production systems. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_Update_2012_Chapter_7.9._Beef_cattle.pdf
7. Guide to good farming practice. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.fao.org/3/ba0027e/ba0027e00.pdf
8. Local cattle breeds in Europe: Development of policies and strategies for self-sustaining breeds. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.regionalcattlebreeds.eu/publications/documents/9789086866977cattlebreeds.pdf
9. European Comission regulations concerning milk and milk products. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/milk_en

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Dairy Science [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. https://www.journalofdairyscience.org/ 2. Proceedings of the Baltic animal breeding conference. 3. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/ 4. ScienceDirect database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com 5. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv 6. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 7. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 8. Latvijas lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības bakalaura grāda un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei zootehnikas specializācijas virzienā, kā arī Profesionālā bakalaura grāda lauksaimniecībā ieguvei ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis.