Kursa kods LauZ1002

Kredītpunkti 1

Praktiskā lauku saimniecība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums26.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Indra Eihvalde

Mg. agr.

Kursa anotācija

Nodarbību vieta SIA LLU mācību un pētījumu saimniecība ,, Vecauce”.
SIA LLU MPS ,,Vecauce” vēsture un pašreizējais raksturojums, attīstības perspektīvas. Ražošanas resursi, to raksturojums. Augkopības, dārzkopības, lopkopības, biogāzes, kokapstrādes raksturojums. Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde un uzglabāšana. Netradicionālās saimniekošanas formas. Saimniecības stratēģija, operatīvās finansu vadības modelis un realizācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par dažādu lauksaimniecības nozaru funkcionēšanu, savstarpējo saistību, ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem;
Prasmes - atpazīt dažādas lauksaimnieciskās nozares un darbības organizācijā daudznozaru saimniecībā;

Kompetences - kompetenti noformulēt iegūtas zināšanas, noformēt prakses kopsavilkumu un prezentēt to, kas liecina par studenta kompetenci apspriest un diskutēt par dažādām lauksaimniecības nozarēm.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Zemkopības vēsture K.Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas”, 2h [L];
2. Iepazīšanās ar prakses vietu SIA LLU mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce”, darbības virzieni,3 h [L];
3. Augkopības nozares raksturojums, analīze, 3 h [L],2 h [P];
4. Dārzkopības nozares raksturojums, analīze, 2 h [ L], 2 h [P];
5. Lopkopības nozares raksturojums, analīze, 2 h [L], 2 h [P];
6. Biogāzes ražotnes raksturojums, 1 h [L];
7. Kokapstrāde un citas ražošanas nozares, 1 h [L];
8. Mehanizācija, enerģētika, ražošanas ēkas un iekārtas, 1 h [L];
9. Lauku tūrisms, 1 h [L];

10. Noslēguma seminārs, 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi izpildīta prakses programma un uzdotie uzdevumi, prakses kopsavilkuma iesniegšana un aizstāvēšana - grupā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi izpildīt uzdotos prakses uzdevumus. Prakses kopsavilkuma sagatavošana.
Prezentācijas sagatavošana – grupā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite. Prakses gala vērtējumu veido prakses uzdevumu izpilde un kopsavilkums, prezentācija un diskusija. Vērtējumu papildus ietekmē kopsavilkuma kvalitāte, prakses apmeklējums.

Obligātā literatūra

1. Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana;
2. Lauksaimniecības organizāciju mājas lapas un tajās ievietotās spēkā esošās programmas;

3. LLU LF izstrādātie noformēšanas noteikumi.

Papildliteratūra

1. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2013.

3. Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā.Latvijas Lauku konsultāciju un izglītība scentrs

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nozares periodikas izdevums Latvijas Lopkopis.

2. ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi

Piezīmes

Obligāts studiju kurss visu fakultāšu, visu specialitāšu pamatstudiju programmām 1. kursa 1. vai 2. semestrī (septembris – decembris, janvāris – maijs).