Kursa kods KomZ5003

Kredītpunkti 3

Komunikācija un pētījumu vizualizācija

Zinātnes nozareKomunikāciju zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par komunikācijas būtību, tendencēm un komunikācijas veidiem. Izprot komunikācijas un tās vizualizēšanas nozīmi, kā arī spēj izstrādāt komunikācijas stratēģiju, novērtēt tās rezultātus un pielietot atbilstošus vizualizācijas veidus.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes komunikācijas veidošanā, lai efektīvi izstrādātu un īstenotu komunikācijas stratēģiju un atbilstoši vizualizētu komunikācijas saturu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Padziļinātas zināšanas un izpratne par komunikācijas nozīmi, tendencēm un komunikācijas veidiem – patstāvīgie darbi (publikācijas izveide, prezentācija), grupu darbi.
• Specializētas zināšanas par komunikāciju un krīzes komunikāciju – patstāvīgais darbs (prezentācija), gadījuma analīze.
• Specializētas zināšanas par pārliecināšanas paņēmieniem efektīvas komunikācijas nodrošināšanā – patstāvīgie darbi (publikācijas izveide, prezentācija), grupu darbs.
• Specializētas zināšanas par informācijas vizualizēšanas veidiem efektīvas komunikācijas nodrošināšanā – patstāvīgie darbi (publikācijas izveide, prezentācija), praktiskie darbi.
Prasmes:
Profesionālās prasmes
• Prasme izstrādāt un novērtēt komunikācijas stratēģiju – grupu darbs.
• Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, izveidot vēstījumu dažādiem medijiem – patstāvīgais darbs (publikācijas izveide, prezentācija), praktiskie darbi.
• Prasme veidot pētījuma vizualizāciju, izmantojot atbilstošus IT rīkus – patstāvīgais darbs (prezentācija), praktiskie darbi.
• Prasme identificēt un pielietot dažādus pārliecināšanas paņēmienus komunikācijā –patstāvīgie darbi (publikācijas izveide, prezentācija), grupu darbs.
Vispārīgās prasmes
• Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem – patstāvīgie darbi (publikācijas izveide, prezentācija), praktiskie darbi.
• Spēj sadarboties un komunicēt – grupu darbi, prezentācija.
• Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – patstāvīgais darbs (prezentācija), grupu darbi.
Kompetences:
• Spēj definēt un sniegt savus risinājumus par dažādiem komunikācijas veidiem, pamatot savus risinājumus un noteikt cēloņus neefektīvai komunikācijai – patstāvīgais darbs (prezentācija), gadījuma analīze, mediju treniņš.
• Spēj veidot komunikācijas stratēģiju un to novērtēt – grupu darbs.

• Spēj veidot vizuālos uzskates materiālus, izvēloties atbilstošo pētījuma atspoguļošanas veidu un IT rīkus tā veidošanā – patstāvīgais darbs (prezentācija), praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmu saraksts
1. Komunikācijas nozīme un tendences. Uzmanības un pieredzes ekonomika. No Fomo pie Jomo. Tendences komunikācijā un to ietekmējošie faktori, kas nosaka auditorijas uzmanību un rīcību. Uztveres modelis (1 stunda)
2. Preses relīze un publikācija medijiem. Pamatprincipi preses relīžu un publikāciju veidošanā. Kopīgais un atšķirīgais. Vizuālo materiālu izvēle preses relīzei un publikācijai (1 stunda)
3. Komunikācija sociālajos medijos. Sociālie mediji kā informācijas avots, to veidi atbilstoši mērķgrupām. Sociālo mediju komunikācijas stratēģijas attīstība. Pievienotās komunikatīvās vērtības modelis. Tekstu veidošana interneta videi un sociālo tīklu lietotājiem. Vizuāļu izmantošana sociālajos medijos. Auditorijas iesaistes paņēmieni sociālajos medijos. Rezultātu iesaistes novērtēšana (1 stunda)
4. Stāsti – viena no komunikācijas formām. Stāsti kā komunikācijas rīks. Laba stāsta elementi un formāts. Stāsta iekļaušana zinātnes komunikācijā. Stāstu veidošanas piemēri (1 stunda)
5. Publiskā runa un pārliecināšanas paņēmieni. Vēstījuma formulēšana. Pozas un žesti, apģērba izvēle. Publiskā runa medijiem. Publiskā runa konferencē. Paņēmieni, kā tikt galā ar neērtiem jautājumiem. Pārliecināšanas paņēmienu veidi, pielietojums un pārliecināšanas paņēmienu piemēri (1 stunda)
6. Krīzes komunikācija. Krīžu veidi. Krīzes situāciju pazīmes. Krīzes komunikācijas process. Krīzes komunikācijas mērķauditorijas un ietekmes puses. Paņēmieni komunikācijai ar medijiem krīzes situācijās (1 stunda)
7. Pētījuma vizualizācija. Vizualizācijas veidi pētījumu atspoguļošanai un IT atbalsta rīki to veidošanā (1 stunda)
8. Attālinātās prezentācijas. Paņēmieni efektīvu tiešsaistes prezentāciju veidošanā (2 stundas)
9. Tiešsaistes rīka Canva izmantošana zinātniskā pētījumu vizualizācijai. Posteru izveide – krāsas, fonti, kompozīcija. Prezentāciju veidošana. Infografikas. Sava dizaina izveide (2 stundas)
10. Komunikācijas stratēģija un tās efektivitātes mērīšana. Komunikācijas jomas un konkurentu galvenie raksturlielumi, SVID analīze. Komunikācijas mērķa, uzdevumu un mērķauditorijas definēšana. Pozicionējums un vēstījumi. Komunikācijas virzieni. Komunikācijas plāns. Komunikācijas mērīšanas posmi. Metodes komunikācijas efektivitātes mērīšanā. Komunikācijas efektivitātes novērtēšanas kritēriji (1 stunda)
Praktisko darbu saraksts
1. Grupu darbs: Piemēru analīze, identificējot tajos auditorijas uzmanību un rīcību ietekmējošos elementus (1 stunda)
2. Preses relīzes izveide (1 stunda)
3. Vēstījuma izveide sociālajiem tīkliem: virsraksta veidošana, izklāsta forma, iekļautie uzmanības piesaistīšanas paņēmieni, tēmtura izvēle (1 stunda)
4. Grupu darbs: stāstu analīze, identificējot stāsta veidošanas elementus. Priekšlikumu izstrāde stāstu pilnveidei (1 stunda)
5. Mediju treniņš: Vēstījuma izveide par pētījumu un tā nodošana medijiem (1 stunda)
6. Gadījuma analīze (par zinātnisku pētījumu): krīzes cēloņa identificēšana un īstenotās krīzes komunikācijas analīze (1 stunda)
7. Grupu darbs: Pārliecināšanas paņēmienu identificēšana masu medijos (1 stunda)
8. 1. patstāvīgais darbs: Publikācijas izveide masu medijiem par zinātnisku pētījumu. Vizuālo materiālo izvēle publikācijas atspoguļošanai (1 stunda)
9. Infografikas un postera izveide zinātniskajam pētījumam (1 stunda)
10. Tiešsaistes rīka Canva izmantošana: sava dizaina materiāla izveide par zinātnisko pētījumu, izvēloties atbilstošo vizualizācijas veidu (1 stunda)
11. Grupu darbs: Komunikācijas stratēģijas izstrāde un efektivitātes mērīšana sociālo mediju vēstījumiem (1 stunda)

12. 2. patstāvīgais darbs (prezentācija): Prezentācija par pētījumu, iekļaujot tajā atbilstošus komunikācijas vizualizācijas veidus un vēstījuma pamatprincipus (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido akumulējošais studiju rezultātu vērtējums (100 punkti), ko veido divi patstāvīgie darbi:
• populārzinātniskas publikācijas izstrāde plašsaziņas līdzekļiem par zinātnisku pētījumu. Vizuālo materiālo izvēle publikācijas atspoguļošanai (50 punkti);

• prezentācija par pētījumu, iekļaujot tajā atbilstošus komunikācijas vizualizācijas veidus un vēstījuma pamatprincipus (50 punkti).
Visiem praktiskajiem darbiem jābūt izpildītiem un ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs: populārzinātniskas publikācijas izstrāde plašsaziņas līdzekļiem par zinātnisku pētījumu. Vizuālo materiālo izvēle publikācijas atspoguļošanai – 50 punkti.
2. Prezentācija par pētījumu, iekļaujot tajā atbilstošus komunikācijas vizualizācijas veidus un vēstījuma pamatprincipus – 50 punkti.
10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajā darbā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Kazaka O. Pirmā PR grāmata. Rīga: Trendsetter Publishing, 2019,. 182 lpp.
2. Bergstrems B. Vizuālā komunikācija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009,. 240 lpp.
3. Beks K. Mediju un komunikācijas zinātne. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2021,. 384 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija I. Rīga: Burtene, 2015,. 464 lpp.
5. Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Rīga: Turība, 2011,. 198 lpp.

6. Jones P. Communicating Strategy. Gower, 2008,. p. 198 p.

Papildliteratūra

1. Brikše I. Komunikācija. Mediji. Universitāte. Rīga: Apgāds Mansards, 2016,. 304 lpp.
2. Veinberga S. Komunikācija. Teorija un prakse. Rīga: Sava grāmata, 2019,. 336 lpp.
3. Derkevica-Pilskunga J. Domino Effect in Risk and Crisis Communication. Management and Legal Aspects. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2021,. 312 lpp.
4. Kramiņš E. Retorikas rokasgrāmata. Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi! Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2016,. 624 lpp.
5. Miri R. Brand Storytelling: Put Customers at the Heart of Your Brand Story. London: Kogan Page, 2020, 232 p.

6. Parson R. The Heart of Communication. London: Hodder & Stoughton, 2020,. 176 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Communication. Online ISSN: 1932-8036
2. Media and Coomunication. Online ISSN: 2183-2439

3. Coomunication Research. Online ISSN: 1552-3810

Piezīmes

Obligātais studiju kurss, ESAF akadēmiskā maģistra studiju programma “Ekonomika”