Kursa kods Ķīmi3021

Kredītpunkti 3

Pārtikas bioķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2023

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Ingmārs Cinkmanis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Sanita Vucāne

Mg. chem.

Kursa anotācija

Kursa mērķis - tiek raksturoti vispārīgie vielmaiņas principi cilvēka organismā, uzturvielu sadalīšana un uzsūkšana gremošanas procesā, ūdens, vitamīnu un minerālvielu nozīme pārtikā, galveno uzsvaru liekot uz kopsakarību apzināšanu starp visiem vielu maiņu procesiem un to regulēšanu organismā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļināti zina par pārtikas produktus veidojošiem lipīdiem, ogļhidrātu un proteīnu uzbūvi un īpašībām un par bioķīmisko procesu norisi un regulāciju cilvēka organismā - kontroldarbi; prot patstāvīgi izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas par lipīdiem, ogļhidrātiem, proteīniem un to metabolismu cilvēka organismā citos studiju kursos; spēj izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu un pētniecisku darbību – laboratorijas darbi; kompetence – spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par lipīdiem, ogļhidrātiem, proteīniem un to metabolismu konkrētos pārtikas produktos; spēj izmantot informāciju, pieņemt un pamatot lēmumus un risināt profesionālas un zinātniskas problēmas - kolokvijs.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Lekcija: Pārtikas bioķīmijas pamati un nozīme ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā.
2. Lekcija: Ūdens nozīme pārtikas produktos un tās ietekme uz pārtikas kvalitāti / 1. Lab.darbs: Pārtikas produktu ūdens noteikšana un salīdzināšana - 2h.
3. Lekcija: Pārtikas proteīni: struktūra, funkcija un uzturvērtība I.
4. Lekcija: Pārtikas proteīni: struktūra, funkcija un uzturvērtība II / 2. Lab.darbs: Proteīnu enzimatiskā hidrolīze - 2h.
5. Lekcija: Pārtikas ogļhidrāti: struktūra, funkcija un uzturvērtība I.
6. Lekcija: Pārtikas ogļhidrāti: struktūra, funkcija un uzturvērtība II / 1.kontroldarbs / 3.Lab. darbs: Laktozes noteikšana pienā - 2h.
7. Lekcija: Pārtikas lipīdi: struktūra, funkcija un uzturvērtība I.
8. Lekcija: Pārtikas lipīdi: struktūra, funkcija un uzturvērtība II / 4. Lab. darbs: Pankreasa lipāzes un žults īpašības - 2h.
9. Lekcija: Vitamīni un minerālvielas: nozīme un avoti pārtikā I.
10. Lekcija: Vitamīni un minerālvielas: nozīme un avoti pārtikā II / 2.kontroldarbs / 5. Lab. darbs: C vitamīna noteikšana - 2h.
11. Lekcija: Pārtikas enzīmi: funkcija un to ietekme uz pārtikas kvalitāti.
12. Lekcija: Pārtikas fermentācijas procesi un to ietekme uz pārtikas kvalitāti / 6. Lab. darbs: Amilāzes iedarbība uz cieti. Enzīmu substrātu specifiskums - 2h.
13. Lekcija: Antioksidanti pārtikā: nozīme un avoti.
14. Lekcija: Pārtikas piedevas: funkcija, izmantošana un ietekme uz pārtikas kvalitāti / 7. Lab. darbs: Rauga nukleoproteīdu hidrolīze un produktu analīze - 2h
15. Lekcija: Dispersās sistēmas pārtikā.
16. Lekcija: Pārtikas apstrādes metodes un to ietekme uz pārtikas bioķīmiju / 3.kontroldarbs / 8.Lab. darbs: Audu elpošanas intensitātes novērtēšana - 2h
Nepilna laika klātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti 8 laboratorijas darbi, sekmīgi nokārtota ieskaite ar atzīmi ne mazāka par 4.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana – ķīmisko reakciju, novērojumu, secinājumu un eksperimenta gaitas apkopošana un sistematizēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, ne zemāks vērtējums kā 4 balles. Jābūt noformētiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbu protokoliem. Nokārtota ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Miķelsone, V. Bioķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 197 lpp.
2.Morozovs A., Jākobsone I., Mekšs P. Pārtikas ķīmija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 208 lpp.
2. Garrett R.H., Grisham C.M. Biochemistry. Australia etc.: Thomson Books/Cole, 2005, p.1086-1169.
4. Danielle Gallegos , Mark L Wahlqvist. Food and Nutrition
Sustainable food and health systems. Routledge, 2020, 752 p.

Papildliteratūra

1. Fry M. Essential Biochemistry for Medicine. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 308 p.
2. Handbook of Biochemistry and Molecular Biology, 4th Edition. Edited by Rogur L. Lundblad and Fiona M . MacDonald. CRC Press 2010, eBook ISBN: 978-1-4200-0869-2. Pieejams LLU FB datubāze CRCnetBase : http://www.crcnetbase.com/isbn/978-0-8493-9168-2
3. Lipoic Acid. Energy Production, Antioxidant Activity and Health Effects. Edited by M.S.Patel and L.Pack. CRC Press 2008, eBook ISBN: 978-1-4200-4539-0 Pieejams LLU FB datubāze CRCnetBase http://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/9781420045390

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Food Biochemistry, Wiley Periodicals, LLC, ISSN:1745-4514.
2. Food Chemistry, Elsevier Ltd., ISSN 18737072, 03088146.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība